Hoogeveen

     Dorenbos                           Hoogeveen                 van de Leur

Home    Database            Home    Database                  Home             History                Notation                   Search Tips                   Links                    Contact

 

The Hoogeveen Families Database    Last updated  3 Janury 2019

 

© 2019 Annelies J. Schlitt

The use of any material derived from this website for commercial purposes is strictly forbidden.

 

Refresh to make sure you have the latest version

 

 

Naam (geboort-dood) & partnernaam (geboort-dood) (trouw)                                                [opmerking]                                                            (doop(/partnerdoop/trouw)/andere)

 

Friesland

 

[The earliest native Hoogeveen families in Friesland (fist three below) left no Hoogeveen descendants.]

 

Leeuwarden, Friesland

 

Hijlke (~1580-1623) & Jantje Willems ( ->1623)                                                                                                                            (///Kollumerland FR)

       Willem Hijlkes (Hoogeveen) (~1615-1688) & Trijntje Sijtzes (1620-<1674) (1642) [lakenkoper;Ontfanger der Boelgoederen]                    (Kollum/Lw/Leeuwarden FR)

               Wapke Hogeveen (1643- )             [vader is kapitein (zonder voornaam)]                                                                                            (Leeuwarden FR)

               Janke Willems (Hoogeveen) (1643-1680) & Andries Pieters van der Hoeck (1665)                                                                 (Lw/Den Haag ZH/Leeuwarden FR)

               Tomas Willems (1647- )                                                                                                                                                                       (Leeuwarden FR)

               Auckien Willems (1650- )                                                                                                                                                                     (Leeuwarden FR)

               Saepke Willems (Hoogeveen) (1652-1680) & Nicolaus Bavius ( ->1715) (1674) [secretaris v. Dantumadeel]                                         (Lw/Rinsumageest/Leeuwarden FR)

               Rinske Willems (Hoogeveen) (1655->1698) & Wijbrandus Heems ( -<1698) (1675)                                                                (Lw/Lw/Leeuwarden FR)

               Catharina Willems (Hoogeveen) (1657->1702) & Otto Craemers (1654- ) (1678)                                                                    (Leeuwarden FR/Ad/A’dam NH)

               Anna Maria Willems (1661- )                                                                                                                                                               (Leeuwarden FR)

               Thomas Willems (1662- )                                                                                                                                                                     (Leeuwarden FR)

               Anna Willems (1664- )                                                                                                                                                                          (Leeuwarden FR)

       Willem Hijlkes (Hoogeveen) (~1615-1688) & Annigje Ottes van den Wijngaerdt ( ->1677) (1674)                                                 (Kollum/ /Leeuwarden FR)

       Willem Hijlkes (Hoogeveen) (~1615-1688) & Brechtje Gaeles (1683)                                                                                                 (Kollum/Lw/Leeuwarden FR)

 

Joure, Friesland

 

•Sijtse (~1600- )

       Hans Sijtses (Hoogeveen) (1643->1698) & Gooijtske Eckes Hania (1643-1669) (1663)                                                                   (Joure/Joure/Joure FR)

               Sijtse Hanses Hoogeveen (1664- )                                                                                                                                                      (Joure FR)

               Anke Hanses (Hoogeveen) (1666->1716) & Petrus Jacobs Keverling (1705)                                                                             (Joure/Joure/Joure FR)

               Sickstus Hanses Hoogeveen (1667- )                                                                                                                                                 (Joure FR)

       Hans Sijtses (Hoogeveen) (1643->1698) & Helena Winter (1669)                                                                                                       (Joure/Balk/Balk FR)

               Sijtske Hanses Hoogeveen (1670- )                                                                                                                                                    (Joure FR)

               Johannes Hanses Hogeveen (~1670->1714) & Janke Fredricks ( ->1714) (1696)                                        ((Woudsend)/(Beetgum)/Beetgum/Leeuwarden FR)

                      Helena Johannes Hogeveen (1697-~1766) & Gerrit Stephanus Rosier (1689- ) (1721)                                                            (Heeg FR/Brielle ZH/Leeuwarden FR)

                      Helena Johannes Hogeveen (1697-~1766) & Aukje Clases Klinkert (1742)                                                                         (Heeg FR/Ee/Oostdongeradeel FR)

 

Barradeel, Friesland

 

Anne Jentjes (~1600- ) & Eelk Jacobs (1629)                                                                                                                                                 (Sb/Sexbierum/Barradeel FR)

       Jacob Annes (1636-<1698)                                                                                                                                                                          (Schalsum/ FR)

       Elscke Annes (Hoogeveen) (~1640-1745) & Teecke Teeckes (1673)                                                                                                   (Lippenhuizen/Lw/Leeuwarden FR)

       Elscke Annes (Hoogeveen) (~1640-1745) & Jan de Haan (1699)                                                                                                          (Lippenhuizen/Lw/Leeuwarden FR)

       Jentje Annes (Hogeveen) (1630-1691) & Sijtske Hanses (1670)                                                                                                           (Lippenhuizen/Lw/Leeuwarden FR)

               Anna/Antje Jentjes (Hogeveen) (1672-1742) & Bernardus Hessels Hesselius (1692) [predikant]                                                            (Lw/Dongjum/Leeuwarden FR)

               Anne Jentjes (1673-1729) & Tijtje Taekes (1713)                                                                                                                            (Schalsum/Winsum/Baarderadeel FR)

               Rinske Jentjes (1676- )                                                                                                                                                                          (Schalsum FR)

               Meinscke Jentjes (1678- )                                                                                                                                                                    (Leeuwarden FR)

               Jochem Jentjes (1680- )                                                                                                                                                                        (Schalsum FR)

               Henricus Jentjes (Hoogeveen) (1681-1758) & Goickjen Schellinger (1705)                                                                               (Leeuwarden/Ws/Winsum FR)

                      Jentie Hoogeveen (1707- )                                                                                                                                                           (Leeuwarden FR)

               Henricus Jentjes (Hogeveen) (1681-1758) & Baukje Jongendijk (1691- ) (1714)                                                                       (Leeuwarden/Gt/Goutum FR)

                      Dieuke Hogeveen (1714-1794) & Nicolaas Wiarda (1737)                                                                                                     (Lw/Lw/Leeuwarden FR)

                      Claaske Hoogeveen (1719->1763) & Gerardus van der Laan (1741)                                                                                    (Lw/Lw/Leeuwarden FR)

                      Jentje/Gentius Hoogeveen (1722-<1751) & Tjamke Sipma ( ->1751) (1746) [predikant]                                                             (Lw/ /Leeuwarden FR)

                              Hendrijcus Gentius Hogeveen (1748- )                                                                                                                               (Oudwoude FR)

                              Abraham Gentius Hogeveen (1749- )                                                                                                                                 (Oudwoude FR)

               Jacob Jentjes (1683- )                                                                                                                                                                           (Schalsum FR)

               Rinske Jentjes (1685- )                                                                                                                                                                          (Schalsum FR)

               Eelke Jentjes (1689- )                                                                                                                                                                            (Schalsum FR)

 

Dokkum, Friesland

 

[The bold print marks the direct ancestors of the author.]

 

•Hans Beerns (1688- ) & Antje Jans (1721)                                                                                                                                                   (Dk/Dk/Dokkum FR)

       Jan Jans (1722- )                                                                                                                                                                                            (Dokkum FR)

       Aafke Jans (1725- )                                                                                                                                                                                        (Dokkum FR)

       Berentje Jans (Hogeveen) (1744-1800) & Lambertus van der Laan ( -1817) (1772)                                                                         (Lw/Lw/Leeuwarden FR)

       Berend Jans (Hoogeveen) (1724-1807) & Antje Pieters (1765)                                                                                         (Dokkum/Hg/Hardegarijp/Eestrum FR)

               Jan Beerns/Berends (Hoogeveen) (1768-1824) & Trijntje Wobbes (van der Schaaf) (1774-1843) (1799)                      (Hg/Wanswerd/Hardegarijp FR)

                      Berend Jans (Hogeveen) (1804-1878 ) & Sjoukjen Riekeles Visscher (1798-1861) (1828)                                  (Hardegarijp/Eernewoude/Tietjerksteradeel FR)

                              Jan Berends Hogeveen (1829-1854)                                                                                                                                   (Eernewoude/St-Anna Parochie FR)

                              Reike Berends Hoogeveen (1831-1898) & Johanna Angenieta van Almen (1826- ) (1859)                                  (Het Bildt FR/Ad/A’dam NH)

                                     Johanna Maria Alberta Hoogeveen (1860-1915) & Jan Frederik Morre (1859- ) (1885)                               (Ad/Ad/A’dam NH)

                              Trijntje Berends Hoogeveen (1834-1834)                                                                                                                          (HB/Het Bildt FR)

                              Elske Berends Hoogeveen (1834-1834)                                                                                                                             (HB/Het Bildt FR)

                              Albertje Berends Hoogeveen (1835-1863)                                                                                                                        (Het Bildt/St-Anna Parochie FR)

                              Riekele Berends Hoogeveen (1837-1857)                                                                                                                         (Het Bildt/St-Anna Parochie FR)

                              N.N Hogeveen (1839-1839)                                                                                                                                                 (HB/Het Bildt FR)

                      Berend Jans (Hogeveen) (1804-1878) & Minke Eits Wijkstra (1834-1889) (1866)                                              (Hardegarijp/Oldeboorn/Het Bildt FR)

                              Albertje Berends Hogeveen (1866-1881)                                                                                                                           (Sneek/ FR)

                              Tjitske Berends Hogeveen (1869-1869)                                                                                                                             (Sneek/ FR)

                              Jan Berends Hogeveen (1872-1918)                                                                                                                                   (Sneek/Poortugaal ZH)

-                             Tjitske Berends Hogeveen (1875-1905) & Haaije Stegenga (1879-1945) (1900)                                                             (Sneek/Hemelum/Leeuwarden FR)

                      Akke/Aukje Jans (Hogeveen) (1810-1886)                                                                                                                                 (Hardegarijp/Smallingerland FR)

                              Jantje Douwes van der Schaaf Hogeveen (1835-1911) & Abele Velzing (1834-1911) (1869)                      (Hardegarijp/Drachten/Smallingerland FR)

                      Akke/Aukje Jans (Hogeveen) (1810-1886) & Teunis Harmens Dijkstra (1796-1844) (1838)                   (Hardegarijp/Garijp/Tietjerksteradeel FR)

               Pieter Beens/Berends (Hoogeveen) (1774-1840) & Reintje/Hinke Ages (Dijkstra)  (1776-1821) (1802)                      (Hg/Lekkum/Hardegarjp FR)

                      Dooitske Pieters (Hoogeveen) (1802-1864) & Ate Gerrits van der Woude (1793-1822) (1822)                   (Hardegarijp/Suawoude/Tietjerksteradeel FR)

                      Antje Pieters (Hoogeveen) (1810-1872) & Wessel Hobbes de Vries (1811-1890) (1837)                               (Hardegarijp/Stiens/Tietjerksteradeel/Achtkarspelen FR)

               Jakob Beens (Hogeveen) (1778-1826) & Rienkje Sjoerds (Stapert) (1782-1845) (1808)                                              (Hardegarijp/Eestrum/Veenwouden FR)

               Douwe Beens/Berends (Hogeveen) (1772-1846) & Maaike Ijmes (de Vries) (1777-1845) (1798)                      (Hg/Hardegarijp/Veenwouden FR)

                      Berend Douwes (Hogeveen) (1803-1873) & Trijntje Hijlkes Kuipers (1808->1877) (1833)                  (Hardegarijp/Kooten/Tietjerksteradeel FR)

                              Douwe Berends Hogeveen (1834-1889) & Aaltje de Wit (1859)                                                                                   (Leeuwarden/Nijensleek/Vledder DR)

                                     N.N. Hoogeveen (1860-1860)

                                     Mattheus Bernhard Hoogeveen (1863-1941) & Sjoukje Boelstra (1890)

                                             Douwe Mattheus Hoogeveen (1891-1976) & Neeltje Boelstra (1931div1938)

                                             Johannes Pieter Hoogeveen (1894-1918)

                                     Catharina Hendrika Hoogeveen (1865-1933) & Gerrit Jan ten Veen (1893)

                                             Henderika Alida Hoogeveen (ten Veen) (1893- ) & Marinus van de Wijgerd (1915div1938)

                                     Hendrika Maria Hoogeveen (1869-1954) & Jan Huhl (1903)                                                                                  (Soest UT)

                              Hijlke Berends Hogeveen (1836-1841)                                                                                                                               (Lw/Leeuwarden FR)

                              Ime Berends Hoogeveen (1839-1841)                                                                                                                               (Lw/Leeuwarden FR)

                              Sijtske Berends Hoogeveen (1842-1918) & Pieter van der Werff (1844- ) (1872)                                                             (Lw/Leeuwarden/ FR)

                              Maaike Berends Hoogeveen (1852-1856)                                                                                                                         (Lw/Leeuwarden FR)

                              Hijlke Berends Hoogeveen (1846-1926) & Aukje Kerstens de Jong (1849-1896) (1877)                                 (Lw/Heerenveen/Leeuwarden FR)

                                     Kerst Hijlkes Hoogeveen (1878-1926) & Hillegonde Johanna Feenstra (1882-1946) (1908)          (Lw/Lw/Leeuwarden FR/Eindhoven NB)

                                             Cato Jacoba Hoogeveen (1909- ) & Johannes Wilhelmus de Leur (1905- ) (1936) (Boxtel NB/Elkerzee ZL/Bergen op Zoom NB/Antwerpen BE)

                                             Aukje Hillegonde Hoogeveen (1911-2008) & Mattheus Jacobus Nicolaas Marcellus Dorenbosch (1937) (Boxtel/Den Bosch/Eindhoven NB)

                                             Hijlke Jan Hoogeveen (1917-1992) & Pauline Eckhardine Wilhelmine van Rijn                                      (Boxtel NB/ / )

                                             Hijlke Jan Hoogeveen (1917-1992) & Margaretha Elizabeth van Dam (1953)                                  (Boxtel NB/ / )

                                                    Jan Hylke Hoogeveen (1955- ) & Jolanda Verdaat ( div2013)

                                                    Arend Cornelis Hoogeveen (1955- ) & Karen Ludmilla Dirkse van den Heuvel (1982)

                                                    Bernard Michiel Hoogeveen (1959- ) & Eliane Thérčse Catharine Beukers (1996)

                                             N.N. Hoogeveen (1921-1921)

                                     Trijntje Hijlkes Hoogeveen (1880-1885)

                                     Janke Hijlkes Hoogeveen (1883-1971) & Josephus Nicolaas Alphonsus Taabe (1916)

                                     Janke Hijlkes Hoogeveen (1883-1971) & Gele Fokkema (1939)

                                     Janke Hijlkes Hoogeveen (1883-1971) & Albert van der Schoot (1953)

                                     Berend Hijlkes Hoogeveen (1885-1951) & Johanna Maria Kramer Freher (1924)                                  (A’dam/ / NH)

                                             Aukje Hoogeveen (1926-2009) & Jan van Leenen (1952)                                                                                (A’dam NH/ /Den Haag ZH)

                                             Hijlke Dirk Hoogeveen (1928-1928)

                      Ijme Douwes (Hogeveen) (1804-1894) & Lutske Sijtzes Wijma (1807-1891) (1835)                                              (Hardegarijp/Buitenpost/Tietjerksteradeel FR)

                              Baukjen Ijmes Hogeveen (1835-1894)                                                                                                                               (Drogeham/ FR)

                                     Ijmkjen Hogeveen (1855-1856)                                                                                                                                    (Hg/Hardgarijp FR)

                              Baukjen Ijmes Hogeveen (1835-1894) & Feije Sijmens van der Wal (1874)                                                                (Drogeham/ / FR)

                              Maaike Ijmes Hogeveen (1845- ) & Bonne Sijbes Hoekstra (1851- ) (1878)                                                (Hardegarijp/Tietjerk/Tietjerksteradeel FR)

                              Douwe Ijmes Hogeveen (1837-1925) & Joukjen Hendriks Spoelstra (1870)                                                               (Hardegarijp/ / FR)

                                     Ijme Douwes Hoogeveen (1871-1871)

                                     Ijme Douwes Hoogeveen (1872-1965) & Attje Heins Graansma (1899)

                                             Douwe Hoogeveen (1900-1986) & Johanna Kinderman (1922)

                                                    Ijme Hoogeveen (1923-2003) & Jantje Lantinga (1947)

                                                            Douwe Hoogeveen (1948- ) & Elsien Elizabeth Woltema (1973)

                                                            N.N. Hoogeveen (1949-1949)

                                                    Trijntje Hoogeveen (1926-2006) & Jan Looijenga (1950)

                                             Hein Hoogeveen (1902-1943) & Trijntje Koster (1927)                                                                                    ( / / /Leeuwarden FR)

                                                    Dieuwke Hoogeveen (1928-2004) & Sjouke Westerhof (1952)

                                                    Attje Hoogeveen (1931-2012) & Tjipke Bergsma

                                                    Froukje Hoogeveen (1936- ) & W. J. Jager

                                             Sijtze Hoogeveen (1904-1993) & Hinke Scheffer (1928)

                                                    Ijme Hoogeveen (1928-2002)

                                                    Sieds Hoogeveen (1933- ) & J. A. Efde (1960)

                                                    Douwe Hoogeveen (1935-2009)

                                                    Gerrit Hoogeveen (1937- ) & S. van der Woude (1964)

                                                    Hein Hoogeveen (1940-1989) & Grietje de Groot (1960)

                                     Jeltje Douwes Hoogeveen (1874-1891)

                                     Hendrik Douwes Hogeveen (1877-1879)

                                     Sijtze Douwes Hogeveen (1878-1961) & Jacoba Edzes Westra (1906)

                                             Douwe Hoogeveen (1907-1989) & Ijmkje van der Mark (1946)

                                             Antje Hoogeveen (1909-1995) & R. Vellinga

                                             Antje Hoogeveen (1909-1995) & Reinder Veenstra (1935)

                                             Joukje Hoogeveen (1911-1999) & Willem Hoekstra (1933)

                                             Jeltje Hoogeveen (1913-1964) & Johannes van der Meulen (1933)

                                             Maaike Hoogeveen (1916-1976) & Hendrik de Jong (1942)

                                             Elisabeth Hoogeveen (1923-1998) & Kornelis Klunder (1941)

                                     Hendrik Douwes Hogeveen (1882-1886)

                              Sijtze Ijmes Hogeveen (1840-1902) & Gepke Folkerts Burema (1870)                                                                         (Hardegarijp/ / FR)

                                     Aaltje Sijtzes Hoogeveen (1870-1959) & Auke Johannes Krol (1896)

                                     Lutske Sijtzes Hoogeveen (1876- ) & Krijn Wiegers Dijkstra (1900)

                                     Folkert Sijtzes Hoogeveen (1881-1960) & Johanna Jelles Jelsma (1906)

                                             Gepke Hoogeveen (1907-2001) & Cornelis de Jong (1931)

                                             Aaltje Hoogeveen (1909-1989) & Jacob van der Lijn (1900-1991) (1932)                                              (Het Bildt/Hantum/Huizum/Leeuwarden FR)

                                             Lutske Hoogeveen (1911-1970)

                                     Folkert Sijtzes Hoogeveen (1881-1960) & Trijntje van der Meer (1926)

                              Berend Ijmes Hogeveen (1843-1920) & Romkje Feijes van der Wal (1881)                                                                (Hardegarijp/ / /(Dantumadeel FR)

                                     Ijme Hogeveen (1884-1903)

                                     Tjibbeltje Hogeveen (1887-1888)

                                     Tjibbeltje Hogeveen (1890-1972) & Reinder Vellinga (1887- ) (1915)                                                                   (Veenwoude/Bergum/ FR)

                                     Tjibbeltje Hogeveen (1890-1972) & Ijsbrand van er Meer (1955)

 

Reitse Jalkes (1690- ) & Beitske Dirks (1722)                                                                                                                                                (Dk/Dk/Dokkum FR)

       Jalke Reitses (1723- )                                                                                                                                                                                    (Dokkum FR)

       Lieukjen Reitses (1723->1760) & Jan Jansen (1745)                                                                                                                               (Dokkum/Metslawier/Dokkum FR)

       Elske Reitses (1723- )                                                                                                                                                                                    (Dokkum FR)

       Aafke Reitses (Hoogeveen) (1724-1764) & Dirk Klaassen Adema (1760)                                                                                           (Dokkum/Dokkum/Dokkum FR)

       Jeltje Reitses (Hoogeveen) (1733- ) & Pieter Sneider (1768)                                                                                                                (Dokkum/Dokkum/Dokkum FR)

       Jalke Reitses (1734- )                                                                                                                                                                                    (Dokkum FR)

       Evert Reitses (Hoogeveen) (1738-<1815) & Sophia ( -1780)                                                                                                                 (Dokkum/ / /Leeuwarden FR)

               Antje Everts (1765-1815) & Hendrik Dirks (Dijkstra) (1793)                                                                                                           (Ew/Haulerwijk/Engwierum/Ee FR)

       Evert Reitses (Hoogeveen) (1738-1810) & Baukje Martens (de Vries) (1743-1818) (1781)                                                             (Dk/Dokkum/Leeuwarden FR)

                Reitse Everts (1782-1785)                                                                                                                                                                   (Lw/Leeuwarden FR)

 

Sape Gosses (1720-1807) & Grietje Klases (1749)                                                                                                                                        (Dk/Dk/Dokkum FR)

       Geeske Sapes (1750- )                                                                                                                                                                                  (Dokkum FR)

       Gosse Sapes (Hogeveen) (1752-1826) & Sjoukje Cornelis ( -1784)  (1776)                                                                                        (Dk/Dk/Dokkum FR)

               Sape Gosses (1777-1799)                                                                                                                                                                     (Dk/Dokkum FR)

               Grietje Gosses (1778- )                                                                                                                                                                         (Dokkum FR)

               Klaas Gosses (1783- )                                                                                                                                                                            (Dokkum FR)

       Gosse Sapes (Hogeveen) (1752-1826) & Beitske Jans (1762-1807) (1785)                                                                                        (Dk/Dk/Dokkum FR)

               Grietje Gosses (1786- )                                                                                                                                                                         (Dokkum FR)

               Klaaske Gosses (1791- )                                                                                                                                                                        (Dokkum FR)

       Gosse Sapes (Hogeveen) (1752-1826) & Janke Uilkes (1759-1826) (1809)                                                                                        (Dk/Dk/Dokkum FR)

       Klaas Sapes (1754- )                                                                                                                                                                                      (Dokkum FR)

 

 [Pieter Martens changed his surname from Hoogeveen to Spring/Spreng, but not all of his children followed suit.]

•Marten Pieters (~1700- ) & Rixt Martens ( ->1755)                                                                                                                                     (///Dokkum FR)

       Maria Martens Hoogeveen (1723->1776) & Johannes Gerardus (Suijrman) (1723-1776) (1743)                                                            (Dk/Dk/Dokkum FR)

       Pieter Martens (Hogeveen/Spring) (1731-1775) & Minke Alberts ( -<1764) (1751)                                                                         (Dk/Dk/Dokkum FR)

               Rigstje Pieters (Hoogeveen/Spring) (1752-1812) & Durk Wiebrens (Keuning) (1745-1811) (1781)                                  (Dk/Gerkesklooster/Dokkum FR)

               Albert Pieters (Hoogeveen/Spring) (1756-1827) [ongehuwd]                                                                                                            (Dk/Dokkum FR)

               Sijtske Pieters (Hogeveen/Spring) (1758-1826) & Aleff Pieters (Kok) ( -<1818) (1782)                                                             (Dokkum/Damwoude/Kollum FR)

               Marike Pieters Hogeveen (1760-1774)                                                                                                                                             (Dokkum/ FR)

       Pieter Martens (Hogeveen/Spring) (1731-1775) & Antje Eelkes (1735-1800) (1764)                                                                       (Dk/Dk/Dokkum FR)

               Marten Pieters (Hogeveen) (1765-1765)                                                                                                                                          (Dk/Dokkum FR)

               Marten Pieters Hogeveen (1766-1831) & Grietje Lieuwes (de Vries) (1755-1835) (1800div1819)                                  (Dokkum/Lw/Leeuwarden FR)

               Eelke Pieters (Hoogeveen/Spring) (1771-1826) & Grietje Durks (Albertsma) (1778-1825) (1802)                                  (Dk/Dk/Dokkum FR)

               Grietje Pieters (Hogeveen/Spring) (1773->1825) & Johannes Wijbes (Loojenga) (1773-1825) (1796)                                     (Dokkum/Hallum/Ferwerderadeel FR)

       Grijttje Martens (1732- )                                                                                                                                                                              (Dokkum FR)

       Janke Martens (1732- )                                                                                                                                                                                 (Dokkum FR)

       Grijttje Martens (1733- )                                                                                                                                                                              (Dokkum FR)

       Margarita/Grietje Martens Hoogeveen (1734->1770) & Cornelis Engels (van Ransbeek) ( -1770) (1753) [kget:Rix M.;Mar,Cnls Surm.] (Dk/Dk/Dokkum FR)

       Martha Martens (1737- )                                                                                                                                                                             (Dokkum FR)

 

 

Gorredijk, Friesland

 

•Albert Tjebbes (1696- ) & Joukje Sierds (1709- ) (1738)                                                                                                                              (Langezwaag/Kz/Kortezwaag FR)

       Reinskje Alberts (Hogeveen) (1741-1817) & Gerhardus Johannes Couperus (~1740-1808) (1766)                                                 (Gd/Augustinusga/Gorredijk FR)

       Fetje Alberts (1743-1772) & Dirk Petrus Bruining (1763)                                                                                                                       (Gd/ /Gorredijk FR)

       Eelkje Alberts (1745-1809) & Klaas Jacobus Faber (1739-1816) (1772)                                                                                              (Gd/Gd/Gorredijk FR)

       Aaltje Alberts (~1750- ) & Focke Sijtzes (1768)                                                                                                                                        (Gd/ /Gorredijk FR)

       Swaantje Alberts (1750-1764)                                                                                                                                                                     (Gd/Gorredijk FR)

       Sierd Alberts (1747-1811) & Metje Jacobus Faber (1751-1829) (1771)                                                                                              (Gd/Gd/Gorredijk FR)

               Joukje Sierds (1773- )                                                                                                                                                                            (Gorredijk FR)

               Albert Sierds (Hogeveen) (1775-1826) & Trijntje Jans (Kingma) (1779-1811) (1800)                                                               (Gd/Gd/Gorredijk FR)

                      Popkjen Alberts (Hogeveen) (1800-1869) & Popke Harkes Harkes (1796-1876) (1829)                                                             (Gd/Gorredijk/Opsterland FR)

                      Mettje Alberts (Hogeveen) (1802-1873) & Pieter Romkes de Weerd (1800-1872) (1827)                                                 (Gorredijk/Lemmer/Lemsterland FR)

                      Joukje Alberts Hogeveen (1804-1804)                                                                                                                                       (Gd/Gorredijk FR)

                      Joukje Alberts Hogeveen (1805-1839)                                                                                                                                       (Gd/Gorredijk FR)

                      Janna Alberts (Hogeveen) (1807-1807)                                                                                                                                      (Gd/Gorredijk FR)

                      Janna Alberts (Hogeveen) (1809-1864)                                                                                                                                      (Gorredijk FR/Haarlem NH)

                              Gerritje Hoogeveen (1834-1835)                                                                                                                                        (Lemmer/Lemsterland FR)

                      Janna Alberts (Hogeveen) (1809-1864) & Georg Andreas Seelig (1810-1872) (1845)                                              (Gorredijk FR/Beieren DE/A’dam/Haarlem NH)

                      Fokeltje Alberts (Hogeveen) (1810-1810)                                                                                                                                  (Gd/Gorredijk FR)

                      Jacobus Alberts (Hogeveen) (1811-1811)                                                                                                                                  (Bz/Beetsterzwaag FR)

               Jakobus Sierds (1776- )                                                                                                                                                                         (Gorredijk FR)

               Fokeltje Sierds (Hogeveen) (1780-1857) & Arend Tjebles (Jagersma) (1778-1850) (1807)                                                             (Gd/Kortezwaag/Gorredijk FR)

               Tjibbe Sierds (Hoogeveen) (1783-1849)                                                                                                                                            (Gd/Gorredijk FR)

               Wobbe Sierds (Hoogeveen) (1785-1843)                                                                                                                                          (Gd/Gorredijk FR)

               Limme Sierds (1788- )                                                                                                                                                                           (Gorredijk FR)

               Klaas Sierds (Hogeveen) (1778-1828) & Janke Wiebes Brouwer (1784-1823) (1808)                                                             (Gd/Gd/Gorredijk FR)

                      Grietje Klazes Hogeveen (1809-1891) & Beene Sipkes Luxwolda (1809-1894) (1838)                                                             (Gorredijk/Luxwoude/Opsterland FR)

                      Mettje Klazes Hoogeveen (1811-1886) & Jacob Oebeles van der Werf (1810- ) (1837)                                                             (Gorredijk/Luxwoude/Opsterland FR)

                      Aaltje Klazes Hogeveen (1813-1890) & Jan Jans Weis (1817-1901) (1845)                                                                         (Gorredijk/Drachten/Smallingerland FR)

                      Joukjen Klazes Hogeveen (1818-1819)                                                                                                                                       (Gd/Gorredijk FR)

                      Johannes Klazes Hogeveen (1822-1823)                                                                                                                                   (Gd/Gorredijk FR)

                      Sierd Klazes Hogeveen (1809-1866) & Anna Wouters Jongbloed (1806-1880) (1840)                                                             (Gd/Gorredijk/Opsterland FR)

                              Alberdina Sierd Hogeveen (1844-1921) & Johannes Gerard Gräler (1867)                                                                 ( / /‘s-Gravenzande ZH)

                              Janke Sierd Hogeveen (1849- ) & Arent Geerts Bruinsma (1844- ) (1875)                                                                   (Gorredijk/Wijneterp/Opsterland FR)

                              Wiebe Sierd Hogeveen (1851-1852)

                              Klaas Sierd Hogeveen (1840-1903) & Aaltje Folkes Veenstra (1836- ) (1864)                                              (Gorredijk/Appelscha/Ooststellingwerf FR)

                                     Anna Hogeveen (1865-1920)

                                     Hinke Hoogeveen (1868-1916) & Pieter Veensma (1871- ) (1899)                                                                        (As/Appelscha/Ooststellingwerf FR)

                                     Alberdina Hoogeveen (1870-1871)

                                     Alberdina Hoogeveen (1872-1890)

                                     Jitske Hoogeveen (1874-1928)

                                     Sierd Hoogeveen (1876-1904)                                   

                              Wouter Sierd Hogeveen (1841-1923) & Grietje Adams Vondeling (1846- ) (1867)                                              (Gorredijk/Appelscha/Ooststellingwerf FR)

                                     Sierd Hogeveen (1868-1960) & Antje van Weperen (1909)                                                                                    (Opsterland/ / FR)

                                             Grietje Hogeveen (1910-2009)

                                             Jantje Hogeveen (1912-2910)

                                             Anna Hogeveen (1913-2012) & Lubbert de Boer (1870-1936) (1897)

                                             Jannes Hogeveen (1914- )

                                     Adam Hoogeveen (1870-1953) & Antje van Dijk (1868- ) (1898)                                                                           (Ol/Sneek/Opsterland FR)

                                             N.N. Hogeveen (1899-1899)

                                             Wouter Hogeveen (1900-1990) & Gepke de Leeuw (1941)

                                                    Ans Ada Hoogeveen (1942- )

                                             Trijntje Hogeveen (1905-1905)

                                             Trijntje Hogeveen (1907-1994) & Hendrik Ferwerda (1932)

                                     Anna Hoogeveen (1873-1967) & Lubbert de Boer (1897)                                                                                       (Opsterland/ / FR)

                                     Klaas Hoogeveen (1878-1881)                                                                                                                                      (Opsterland FR)

                                     N.N. Hoogeveen (1880-1880)                                                                                                                                       (Opsterland FR)

                                     Martje Hoogeveen (1881-1976) & Tette Hotzes Hofstra (1903)                                                                           (Opsterland/ / FR)

                                     Klaas Hoogeveen (1883-1932) & Aaltje van Wallinga (1908)                                                                                 (Opsterland/ / FR)

                                             Anna Hogeveen (1909-1981) & Gerard Ido Albronda (1934)

                                             Grietje Hogeveen (1912-1988)

                                             Hiltje Anna Hogeveen (1922- )

                                             Wouter Sierd Hogeveen (1924-2001) & Hendrika Rinskje Wiekel (1953)

                                     Alberdina Hoogeveen (1886-1972)                                                                                                                              (Opsterland FR/Apeldoorn GD)

                                     Hendrikje Hoogeveen (1889-1969) & Gerrit Jacobus Lammers (1913)                                                                 (Opsterland/ / FR)

                              Wobbe Sierd Hogeveen (1843-1909) & Aukje Gaukes Bruinsma (1844-1927) (1872)                   (Gorredijk/Siegerswoude/Ooststellingwerf FR)

                                     Anna Hogeveen (1873-1941)

                                     Anna Hogeveen (1873-1941) & Derk Koning (1897)

                                     Anna Hogeveen (1873-1941) & Jan Davids (1918)

                                     Sierd Klaas Hogeveen (1875-1951) & Grietje Kramer (1929)

                                     Aaltje Hogeveen (1876-1952) & Antonij Braakman (1876- ) (1904)                                                       (Ooststellingwerf FR/Odoorn/Emmen DR)

                                     Gauke Hogeveen (1879-1944)

                                     Klaas Hoogeveen (1881-1920) & Cornelia van Dorp (1879- ) (1905)                       (Ooststellingwerf FR/WZ/Wijk aan Zee NH/Haarlem NH/Den Haag ZH)

                                             Wobbe Hoogeveen (1906-1971) & Greta Dekker (1936)

                                                    Greta Cornelia Helena Hoogeveen (1937- )

                                                    Ernst Klaas Tammo Hoogeveen (1939-1996) & Cornelia Fokje Janson (1971)

                                                            Paul Ernst Wobbe Hoogeveen (1974- )

                                                            Peter George Tammo Hoogeveen (1976- )

                                                    Wobbe Kees Hoogeveen (1942-1943)

                                                    Marian Annette Hoogeveen (1944- )

                                                    Elisabeth Hendrika Frederique Hoogeveen (1952- )

                                             Hendrika Johanna Hoogeveen (1909-1980) & Frederik Gerard de Rijke (1935)

                                     Frouwkje Hoogeveen (1884-1944)

                      Wiebe Klazes Hogeveen (1815-1875) & Zijke Annes Bakker (1816-1858) (1842)                                              (Gd/Gorredijk/Wonseradeel/Makkum FR)

                              Klaas Wiebes Hogeveen (1842-1843)

                              Janke Wiebes Hoogeveen (1844- ) & Geert Pot (1845- ) (1871)                                                                                   (Makkum/Harlingen/ FR)

                              Pietje Wiebes Hoogeveen (1845- )

                              Anne Wiebes Hoogeveen (1846-1867)                                                                                                                              (Makkum/ FR)

                              Grietje Wiebes Hoogeveen (1849-1924) & Georg Andries Leverland (1875)

                              Klaas Wiebes Hoogeveen (1852-1914) & Trijntje Bartstra (1875)

                                     Grietje Hoogeveen (1876-1931) & Jan de Groot (1889- ) (1911)                                                            (Makkum/Oldeboorn/Wymbritseradeel FR)

                                     N.N. Hoogeveen (1878-1878)

                                     Sijke Hoogeveen (1892- )

                              Gerbrand Wiebes Hoogeveen (1854- )

                              Gerbrand Wiebes Hoogeveen (1856- )

                      Jacobus Klazes Hogeveen (1818-1899) & Anke Jippes Tamminga (1815-1877) (1843)                                              (Gorredijk/Langezwaag/Opsterland FR)

                              Sjoukjen Hogeveen (1844-1909) & Gerrit Arents Hoen (1872)

                              Janke Hogeveen (1845-1929) & Wouter Pieters van der Bij (1834- ) (1875)                                              (Gorredijk/Kortezwaag/Opsterland FR)

                              Grietje Hogeveen (1846-1887) & Anne Ringenoldus (1884)

                              Metje Jacobus Hoogeveen (1849-1850)                                                                                                                            ( /Opsterland FR)

                              Klaas Hogeveen (1854-1856)

                              Jippe Jacobus Hoogeven (1847-1921) & Jeltje Tjibbes Smits (1873)

                                     Jacobus Hoogeveen (1874-1945) & Elisabeth Jonker (1875- ) (1898)                                                                   (Lh/Lippenhuizen/Opsterland FR)

                                             Jippe Hoogeveen (1898-1983) & Trijntje de Jong (1902- ) (1923)                                    (Lippenhuizen/Jubbega-Schurega/Opsterland FR)

                                                    Jacobus Hoogeveen (1924- )

                                                    Anna Grietje Hoogeveen (1927- )

                                                    Johannes Hoogeveen (1934- )

                                                    Hendrik Hoogeveen (1942- )

                                             Hendrik Hoogeveen (1901-1902)

                                             Hendrik Hoogeveen (1904-1970) & Anna de Vries (1925)

                                                    Elisabeth Hoogeveen (1926- )                                            

                                             Tjibbe Hoogeveen (1906-2001) & Janke van Rosmalen (1934)

                                                    Hiltje Elisabeth Hoogeveen (1935- )                                 

                                                    Elisabeth Hiltje Hoogeveen (1939- )                                 

                                             Roel Hoogeveen (1908-2001) & Maaike Tulner (1935)

                                                    Jacobus Hoogeveen (1937- )                               

                                                    Jan Hoogeveen (1938-1984)  & Sieni ter Mors (1963)

                                                            Annemarie Hoogeveen (1965- )

                                                            Heleen Hoogeveen (1966- )

                                                    Elisabeth Hoogeveen (1942- )                                            

                                             Harm Hoogeveen (1910-1977) & Anna Annema (1933)

                                                    Minke Hoogeveen (1936-2006) & Roelof Hoekstra (1955)

                                                    Minke Hoogeveen (1936-2006) & Nanne Wiersma (1982)

                                                    Elisabeth Hoogeveen (1940- )                                            

                                     Tjibbe Hoogeveen (1875-1956) & Jacobjen Jansma (1900)

                                             Jippe Hoogeveen (1901-1976) & Maria de Vos (1927)

                                                    Tjibbe Hoogeveen (1930- )

                                                    Gerrit Hoogeveen (1934-1996) & Rinskje de Vries (1956)

                                                            Jippe Hoogeveen (1956- )

                                                            Annemarieke Hoogeveen (1958- )

                                                            Roel Hoogeveen (1959-2009) & Cornelia Jolanda Wagenaar (1984)

                                                                   Heleen Rianne Hoogeveen (1989- )

                                                                   Irene Jolanda Hoogeveen (1992- )

                                                            Martin Hoogeveen (1966-1992) & Jacob Velde (1926)

                                                    Gerrit Hoogeveen (1934-1996) & Grietje Dijkstra (1976)

                                             Fokje Hoogeveen (1903- )

                                     Anke Hoogeveen (1877-1947) & Jan van der Sluis (1875- ) (1902)                                          (Lippenhuizen/Siegerswoude/Opsterland FR)

                                     Bontje Hoogeveen (1881-1960) & Wiebe van der Sluis (1908)

                                     Harm Hoogeveen (1883-1883)

                                     Sjoukje Hoogeveen (1884-1952) & Meine Jelsma (1908)

                                     Harm Hoogeveen (1887-1981) & Trijntje de Haan (1913)

                                             Aafke Hoogeveen (1915-1971)

                                             Jeltje Hoogeveen (1916-1995)

                                             Roel Hoogeveen (1918-1982) & Gerritje van Dusschoten (1944)

                                                    Geertruida Hoogeveen (1945- )

                                                    Trijntje Hoogeveen (1947- )

                                                    Marijke Hoogeveen (1951- )

                                                    Hanneke Hoogeveen (1958- )

                                             Anke Hoogeveen (1920- )

                                             Jippe Hoogeveen (1927- )

 

Jacob Ijdes (~1700- ) & Aafke Sijbrandts (1724)                                                                                                                                           (///Harlingen FR)

       Maijke Jacobs (Hoogeveen) (1736- ) & Lolle Jacobs (Kok) (1759)                                                                                                       (Hl/Hl/Harlingen FR)

 

[Pieter registered under the name Hoogeveen, but his family didn’t get it right.  He was buried eight years later as Pieter Tijssens van der Veen.]

•Pieter Tijssens (Hoogeveen) (van der Veen) (~1755-1819) (1784) & Antje Sijmons (1784)                                                   (Marum/Marum/Ferwerderadeel FR)

       Grietje Pieters (Hoogeveen/van der Veen) (1784->1811)                                                                                                                     ( /Hallum FR)

       Sijmon Pieters (Hoogeveen/van der Veen) (1785->1811)                                                                                                                     ( /Marum FR)

 

Ooststellingwerf, Friesland

 

Hendrik IJbes (~1720-1785) & Grietje Jannes ( -1795)                                                                                                                                (///Ooststellingwerf FR)

       Jannes Hendriks (Hoogeveen) (1746-1825) & Jantje Alles (1745-1806) (1801)                                                                                 (Oosterwolde/Fl/Fochteloo FR)

               Grietje Jannes (Hoogeveen) (1802-1871) & Theunes Luiten Brinksma/Smit (1791-1850) (1826)                   (Fochteloo FR/Smilde DR/Ooststellingwerf FR)

               Grietje Jannes (Hoogeveen) (1802-1871) & Jan Bouwes Leekstra (1794-1868) (1852)                                              (Fochteloo/Oosterwolde/Ooststellingwerf FR)

               IJbe Hendriks (1811-1811)                                                                                                                                                                   (Groningen GR)

       Geertje Hendriks (1748- )                                                                                                                                                                             (Oosterwolde FR)

       Aeltje Hendriks (1753- )                                                                                                                                                                                (Elslo FR)

       Antje Hendriks (1755- )                                                                                                                                                                                 (Makkinga FR)

       Trijntje Hendriks Ijbes (1758-1826) & Ijsak Jannes (Poutsma) (1752-1823) (1786)                                                                           (Elslo/As/Appelscha FR)

       Antje Hendriks (Hoogeveen) (1761-1810) & Jacob Foppen (1784)                                                                                                      (Elslo/Haule/Haule FR)

       Theunis Hendriks (Hoogeveen) (1750-1813) & Wobbigjen Douwes ( -1794) (1787)                                                                        (As/As/Appelscha FR)

       Theunis Hendriks (Hoogeveen) (1750-1813) & Antje Pieters (Eisinga) (1759-1840) (1795)                                                             (As/As/Appelscha FR)

               Pieter Theunes (Hoogeveen) (1799- )                                                                                                                                                (Appelscha FR)

               Pieter Theunes (Hoogeveen) (1801-1847)                                                                                                                                        (Appelscha/Ooststellingwerf FR)

               Eise Theunes (Hoogeveen) (1802-1850)                                                                                                                                           (Appelscha/Ooststellingwerf FR)

               Hendrik Theunes (Hoogeveen) (1796-1868) & Albertje Sijmens Brinksma (1796-1881) (1819)                   (Fochteloo/Oud-Beets/Oldeberkoop FR)

                      Antje Hendriks Hogeveen (1823- )                                                                                                                                              (Appelscha FR)

                      Antje Hendriks Hogeveen (1826-1899) & Cornelis Westerhoff (1850)                                                                                (Appelscha/ / FR)

                      Antje Hendriks Hogeveen (1826-1899) & Jan Alberts Oosterloo (1856)                                                                              (Appelscha/ / FR)

                      Willemtje Hendriks Hoogeveen (1829-1895) & Engbert Pieters Bakker (1851)                                                                 (Appelscha/ / FR)

                      Jantjen Hendriks Hoogeveen (1834-1884) & Albert Martens Witvoet (1855)                                                                    (Appelscha/ / FR)

                      Trijntje Hendriks Hoogeveen (1837-1907) & Koop Jans Drok (1871)                                                                                   (Appelscha/ / FR)

                      Trijntje Hendriks Hoogeveen (1837-1907) & Jacob Jans Drok (1877)         [broer]                                                                (Appelscha/ / FR)

                      Theunis Hendriks Hoogeveen (1819-1897) & Geesjen Willems Bosch (1848)                                                                    (Appelscha/ / FR)

                              Hendrik Theunes Hoogeveen (1849-1915) & Cornelia Annes Zwart (1880)

                                     Johanna Hoogeveen (1881-1937) & Lenze van Weperen (1909)

                                     Theunis Hoogeveen (1883-1869) & Trijntje Berga (1908)

                                             Jantje Hoogeveen (1909-1992) & Jeen Lingsma (1938)

                                             Cornelia Hoogeveen (1911-1991) & Jan van der Werf (1935)

                                             Abeltje Hoogeveen (1914-1985) & Albert Wiebo Burgij (1940)

                                             Hendrik Hoogeveen (1917-1986) & Derkina Staal (1949)

                                                    Berendje Hoogeveen (1950- )

                                                    Theunis Hoogeveen (1952- )

                                                    Trijntje Hoogeveen (1955- )

                                             Geesje Hoogeveen (1920-2011) & Willem van Wijk (1949)

                                             Gosse Hoogeveen (1934- )

                                     N.N. Hoogeveen (1886-1886)

                                     Geesje Hoogeveen (1887-1889)

                                     Anne Hoogeveen (1890-1958) & Hiltje van Rozen (1895- ) (1926)                                          (Smilde DR/Fochteloo/Ooststellingwerf FR)

                                             Jantje Hoogeveen (1927-2007) & Gerke Rosema (1952)

                                             Cornelia Hoogeveen (1936- )

                                     Geesje Hoogeveen (1894-1918)

                              Albertje Theunes Hoogeveen (1851-1910) & Gerrit Jeens Stoker (1875)                                                     ( / / /Ooststellingwerf FR)

                              Alberdina Theunes Hoogeveen (1853-1927)

                              Willem Theunis Hoogeveen (1857-1932) & Aaltje Lenzes Koopmans (1884)

                                     Geesje Hoogeveen (1886-1886)

                                     Metje Hoogeveen (1887-1967)

                                     Geesje Hoogeveen (1889-1975) & Jeen Stoker (1910) [cousin via Albertje above]

                                     Aafje Hoogeveen (1894-1962) & Hendrik Mulder (1920)

                                     Albertje Hoogeveen (1899-1964) & Wiebe Mulder (1928)

                              Antje Theunes Hoogeveen (1862-1915)

                      Sijmen Hendriks Hoogeveen (1821-1882) & Baukje Durks de Klein/Vries (1829-1902) (1852)                   (Appelscha/Langezwaag/Ooststellingwerf FR)

                              Albertje Sijmens Hoogeveen (1853-1854)                                                                                                          ( /Ooststellingwerf FR)

                              Albertje Sijmens Hoogeveen (1855-1855)                                                                                                          ( /Ooststellingwerf FR)

                              Albertien Hoogeveen (1856-1923)

                                     Baukje Hoogeveen (1889-1890)

                              Albertien Hoogeveen (1856-1923) & Okke Wildschut (1890)

                              Aaltje Sijmens Hoogeveen (1859-1914) & Hendrik Boers (1862- ) (1884)                                                    (Ooststellingwerf FR/Hardenberg OV/A’dam NH)

                              Hendrik Sijmens Hoogeveen (1861-1880)

                              Louw Sijmens Hoogeveen (1863-1895) & Eltje de Boer (1889)

                                     Sijmon Hoogeveen (1889-1890)                                                                                                                                                  (Os/Ooststellingwerf FR)

                                     Sijmon Hoogeveen (1891-1959) & Jannetje Lammertse (1920)

                                     Sijmon Hoogeveen (1891-1959) & Jansje van Westervoort (1943)

                                     Pieter Hoogeveen (1893-1895)

                              Antje Sijmens Hoogeveen (1869-1943) & Leendert Verstijnen (1921)

                              Willemtje Sijmens Hoogeveen (1872-1966) & Gerrit Liefting (1869- ) (1906)                                                             (Appelscha FR/Arnhem/Amersfoort UT)

                              Dirk Sijmens Hoogeveen (1854-1929) & Jebbigje Palmbos (1864-1951) (1883)                                                             (As/Appelscha/ FR)

                                     Antje Hoogeveen (1884-1906)                                                                                                                                      (Appelscha FR)

                                     Baukjen Hoogeveen (1887-1975) & Albert Bouw (1912)

                                     Sijmen Hoogeveen (1889-1971) & Maartje Bouw (1918)                                                                                        (Appelscha/ / FR)

                                             Jebbigje Hoogeveen (1919-2004)

                                             Jantje Hoogeveen (1920- )

                                     Marten Hoogeveen (1891-1972) & Jantje Smeenge (1925)                                                                                    (Appelscha/ / FR)

                                             Jebbigje Hoogeveen (1926- )

                                             Theo Dirk Hoogeveen (1938-1938)

                                     Louw Hoogeveen (1894-1896)

                                     Louw Hoogeveen (1897-1973) & Wilhelmina van Dam (1920)                                                                              (Ooststellingwerf FR/ /Heerlen LB)

                                             Dirk Sijmens Hoogeveen (1920-1935)                                                                                                                                (Heerlen LB/ )

                                             Johan Conrad Hoogeveen (1932-1969) & Trijntje Maria Bos (1957)                                                                            (Eh/ /Eindhoven NB/Den Haag ZH)

                                                    Dirk Sijmon Hoogeveen (1962- )                                                                                                                                   (Rijswijk ZH)

                                                    Rosina Violetta Hoogeveen (1964- )                                                                                                                           (Rijswijk ZH)

                                             Dirk Sijmens Hoogeveen (1936-1936)                                                                                                                                (Eindhoven NB)

                                     Hendrikje Hoogeveen (1900-1947) & Geurt Bouw (1917div1930)

                                     Alberdina Hoogeveen (1902-1973) & Hendrik Brinksma (1925)

                                     Antje Hoogeveen (1906-1984) & Johannes Hermann van Dam (1930)

                              Teunis Sijmens Hoogeveen (1866- ) & Albertje Jans Hogeveen (1868-1940) (1896)                                              (Ooststellingwerf/Opsterland FR/A’dam NH)

                                     Sophia Baukina (1897-1980)

                                     Simon Jan Hoogeveen (1898-1964) & Adriana Aartje van de Graaf (1923)

                                             Antoinette Christina Hoogeveen (1925-2010) & Theodorus Johannes Vilters (1947)

                                             Teunis Simon Hoogeveen (1927-1997) & Wilhelmina Helena Taats (1953)

                                                    Menno Sander Hoogeveen (1963- )

                                     Simon Jan Hoogeveen (1898-1964) & Margaretha Maria Koelewij (1961)

                                     Jan Theunis Hoogeveen (1900-1962) & Jacoba Adriana van Zuilen (1927)

                                             Teunis Cornelis Hoogeveen (1927-1927)

                                             Teunis Simon Hoogeveen (1929-2000) & Antonia Hendrina Steijger (1953)

                                                    Michelina Hoogeveen (1958- )

                                                    Arjen Hoogeveen (1963- )

                                             Hendrika Jacoba Hoogeveen (1931- )

                                             Jan Kees Hoogeveen (1940-1965)

                                     Laurens Hendrik Hoogeveen (1902-1907)

                                     Hendrik Fokke Hoogeveen (1904-1985) & Willemijntje Jorgensen (1906- ) (1929)                                                 (A’dam/A’dam/A’dam NH)

                                             Freddy Hoogeveen (1935- )

                                     Teunis Simon Hoogeveen (1905-1990) & Elisabeth Wilhelmina Maria Ruts (1926)

                                             Johannes Theodorus Hoogeveen (1926- )

                                             Albertje Hoogeveen (1931- )

                                             Cornelia Hoogeveen (1932- )

                                             Sophia Baukina Hoogeveen (1944- )

                                     Fokke Albertus Hoogeveen (1907-1981) & Marrigje van Eif (1933)                                                                                     (A’dam/A’dam/A’dam NH)

                                     Laurens Hendrik Hoogeveen (1908-1966) & Catharina Johanna Louise Grevelt (1938div1952)

                                             Thea Hoogeveen (1939-1998) & Frans Löbler (1960)

                                             Thea Hoogeveen (1939-1998) & Franciscus Johannes Schreijer (1979)

                                             Elly Hoogeveen (1943- )

                                             Sonja Hoogeveen (1947- )

                                             Robert Gerard Hoogeveen (1952- )

                                     Laurens Hendrik Hoogeveen (1908-1966) & Wilhelmina Pieternella de Klerk (1963)

                      Jan Hendriks Hoogeveen (1832-1896) & Sijtske Fokkes Annema (1861)                                                                             (Appelscha/ / FR)

                              N.N. Hoogeveen (1862-1862)

                              Rompkje Jans Hoogeveen (1863-1948)

                              Hendrik Jans Hoogeveen (1865-1936) & Tjipkje Tjeerds de Haan (1770- ) (1893)

                                     Sietske Hoogeveen (1894-1945) & Evert Oelof (1918)

                                     Jan Hoogeveen (1895-1954) & Antonia van Huijzen (1899- ) (1923)                                                                     (Leeuwarden FR/Af/Amersfoort UT)

                                             Tjipkje Margrietha Hoogeveen (1924- )

                                             Margrietha Hoogeveen (1937- )

                                     Romkje Hoogeveen (1897-1898)

                                     Tjitske Hoogeveen (1899-1985) & Cornelis de Graaf (1931)

                                     Romkje Hoogeveen (1901-1921)

                                     Aaltje Hoogeveen (1904-1981)

                                     Tjeerd Hoogeveen (1908-1976) & Grietje Vellinga (1909- ) (1932)                                                        (Lw/Leeuwarden/Leeuwarderadeel FR)

                                             Hiltje Hoogeveen (1933- )

                              Albertje Jans Hogeveen (1868-1940) & Teunis Sijmens Hoogeveen (1866- ) (1896)                                              (Opsterland/Ooststellingwerf FR/A’dam NH)

                              Fokke Jans Hoogeveen (1871-1954) & Aaltje de Boer (1896)

                                     Jan Hoogeveen (1897-1985) & Joukje Kijlstra (1920)

                                             Fokke Jan Hoogeveen (1921-1991) & Antje Witteveen (1947)

                                                    Hinke Meta Bouina Hoogeveen (1947- )

                                                    Joukje Gertrude Titia Hoogeveen (1950- )

                                             Fokke Jan Hoogeveen (1921-1991) & Jantje Hendrikje Bakkenes (1957)

                                                    Willemina Janneke Henderika Hoogeveen (1958- )

                                                    Jan Fokke Hoogeveen (1961- )

                                                    Henriette Francisca Jeannette Hoogeveen (1963- )

                                             Geert Sietze Hoogeveen (1924-1973) & Jitske Santema (1950)

                                             Joukje Hoogeveen (1934- )

                                     Jan Hoogeveen (1897-1985) & Anna Catharina Kooi (1961)

                                     Fokke Hoogeveen (1901->1926 )

                                     Sietske Hoogeveen (1902-1996) & Jacob Foppema (1976)

                      Pieter Hendriks Hoogeveen (1840-1893) & Margje Uilkes Haanstra (1872)                                                                       (Appelscha/ / FR)

                              Uilke Hoogeveen (1873-1873)

                              Margje Hoogeveen (1874-1945) & Pieter Jans Balstra (1896)

                              Hendrik Hoogeveen (1876- ) & Aaltje Snijder (1877- ) (1904)                                                                         (Ooststellingwerf FR/Zuidwolde/Haren GR)

                                     Johanna Hoogeveen (1905-1981)

                                     Martha Hoogeveen (1907-1994) & Hendrik Willem van der Horn (1935)

                                     Grietje Margje Hoogeveen (1909-1989)

                                     Hermina Hoogeveen (1912-1912)

                              Albertje Hoogeveen (1879-1925) & Hette de Vos (1907)                                                                                               ( / / /Ooststellingwerf FR)

                              N.N. Hoogeveen (1882-1882)

 

 

Opsterland, Friesland

 

•Jan Durks (~1710- ) & Hijlkje Fokkes (1728)                                                                                                                                   (Lippenhuizen/Kortezwaag/Terwispel FR)

       Durk Jans (Hogeveen) (1735-1818) & Antje Oebeles ( ->1816) (1770)                                                                                                (Lh/Lh/Lippenhuizen FR)

               Jan Durks (Hogeveen) (1774-1817)                                                                                                                                                    (Lh/Lippenhuizen FR)

               Romkjen Durks (Hogeveen) (1775-1827) & Harke Jans van Linde (1769-1828) (1799)                                                             (Lh/Lippenhuizen/Opsterland FR)

               Hijlkjen Durks (Hogeveen) (1782-1826) & Hendrik Sietses de Boer (1782-1844) (1815)                                              (Lippehuizen/Lz/Langenwaag/Heerenveen FR)

               Fokjen Durks (Hogeveen) (1786-1853) & Geert Hendriks de Boer (1788-1850) (1819)                                              (Lippenhuizen/Drachten/Smallingerland FR)

               Grietje Durks (Hogeveen) (1787-1868) & Roel Hendriks Albertsma (1791-1870) (1822)                                              (Lippenhuizen/Terwispel/Opsterland FR)

 

•Berend Egberts (Hogeveen) (~1780- )                                                                                                                                                               (Siegerswoude/ FR)

 

Jan Oenes (1715-1784) & Janke Fokkes (1716-1806) (1744)                                                                                                      (Frieschepalen/Kollum/Ureterp/Opsterland FR)

       Oene Jans (1745- )                                                                                                                                                                                          (Siegerswoude FR)

       Oene Jans (Hogeveen) (1746-1813)                                                                                                                                                             (Siegerswoude/Beetsterzwaag FR)

       Fokke Jans (1747- )                                                                                                                                                                                         (Siegerswoude FR)

       Heinse Jans (Hogeveen) (1749-1843) & Grietje Annes (1753-1832) (1789)                                                                        (Sw/Siegerswoude/Ureterp/Opsterland FR)

       Albert Jans (Hogeveen) (1750-1845)                                                                                                                                                         (Sw/Siegerswoude FR)

       Jan Jans (Hogeveen) (1752-1849) [ongehuwd]                                                                                                                                             (Sw/Siegerswoude FR)

       Wimpke Jans (1755-1838) & Jan Roels (Hofstede) (1785)                                                                                                                     (Sw/Sw/Siegerswoude FR)

       Wimpke Jans (1755-1838) & Wijtze Oedzes (Bouwsma) (1768-1813) (1795)                                                                                    (Sw/Bakkeveen/Siegerswoude FR)

       Grietje Jans (Hogeveen) (1757-<1843) & Pieter Eijses (Boonstra) (1791)                                                                                          (Sw/Sw/Siegerswoude FR)

       Fokke Jans (Hogeveen) (1759-1844) & Janke Hendriks ( -1811) (1807)                                                                                              (Sw/Siegerswoude/Opsterland FR)

               Janke Fokkes (Hoogeveen) (1808-1880) & Evert Baukes Houtsma (1802-1875) (1834)                                                             (Siegerswoude/Beetsterzwaag/Opsterland FR)

               Hendrik Fokkes (1811-1811)                                                                                                                                                                (Sw/Siegerswoude FR)

       Geeske Jans (1762- )                                                                                                                                                                                       (Siegerswoude FR)

 

Jan Wijbes (1750-1808) & Geesje Jannes (1758-1808) (1778)                                                                                                                   (Sw/Sw/Siegerswoude/Wijneterp FR)

       Jannes Jans (Hoogeveen) (1778-1842) & Antje Andries (Driest) (1789-1862) (1810)                                                        (Bakkeveen/Haskerhorne/Haskerland FR/Exloo DR)

               Joltje Jannes (Hoogeveen) (1810-1886) & Pieter Meinses van der Poel (1821-1905) (1850)                                                             (Oudehaske/Terhorne/Haskerland FR)

               Jan Jans Hoogeveen (1813-1870)                                                                                                                                                      (Haskerland/Lemsterland FR)

               Geeske Jannes Hoogeveen (1817-1883) & Anne Hielkes de Vries (1788-1852) [niet gehuwd]                                                             (Oudehaske///Smallingerland FR)

                      Hielkjen (Hoogeveen) (de Vries) (1838-1906) & Hepke Halbes Taekema (1832-1905) (1858)                                  (Sl/Oudega/Smallingerland FR)

               Geeske Jannes Hoogeveen (1817-1883) & Focke Atzes van der Werf (1818->1859) (1844div1855/1858)                        (Oudehaske/Akkrum/Utingeradeel FR)

               Geeske Jannes Hoogeveen (1817-1883) & Jouke Hendriks Bakker (1818->1886) (1864)                                              (Oudehaske/Oldeouwer/Haskerland/Joure FR)

               Andriesjen Jannes Hoogeveen (1822-1898) & Koert Lucas van der Veen (1821- ) (1850)                                                             (Rottum/Joure/Haskerland FR)

               Hendrik Jans Hoogeveen (1829-1830)       [vader afwezig te Buinen/Exloo DR “sedert vier jaren”]                                                             (Rt/Rottum FR)

       Eise Jans (1781-1806)              [ged. 1794]                                                                                                                                                    (Siegerswoude/Wijneterp FR)

       Sijtske Jans (Hoogeveen) (1784-1840) & Karst Renses Bruinsma (1776-1846) (1805) [S. ged. 1790]       (Hemrik/Lippenhuizen/Heide van Duurswoude/Appelscha FR)

       Hiltje Jans (1787-1727) & Bonne Hendriks Bonstra (1777-1727) (1814) [H. ged. 1794]                                                                       (Hemrik/Terwispel/Opsterland FR)

       Wijbe Jans (1790- )                                                                                                                                                                                        (Hemrik FR)

       Jeltje Jans (1790- )                                                                                                                                                                                         (Hemrik FR)

 

Evert Harmens (1737-1813) & Wijtske Rinses (1765)                                                                                                                                  (Holwert/Lippenhuizen/Gorredijk FR)

       Harmen Everts (1766- )                                                                                                                                                                                (Hemrik FR)

       Gooitske Everts (1767-1857) & Reid Reinders (van der Veen) ( -<1857) (1802)                                                                                (Hemrik/Ut/Ureterp FR)

       Reinske Everts (1769- )                                                                                                                                                                                 (Hemrik FR)

       Harmen Everts (1772- )                                                                                                                                                                                (Hemrik FR)

       Trijntje Everts (1774- )                                                                                                                                                                                  (Hemrik FR)

       Rintse Everts (Hoogeveen) (1780-1826) & Martsen Douwes (van der Zwaag) (1776-1842) (<1815) (Hemrik/Beetsterzwaag/ /Lippenhuizen/Opsterland FR)

               Wijtske Rinses Hoogeveen (1815-1886)                                                                                                                                           (Wijnjeterp FR/Westerbork DR)

                      Martsen Hoogeveen (1839-1888) & Hilbert Hendriks Prins (1843-1922) (1880)                                  (Ooststellingwerf FR/Avereest OV/Westerbork DR)

               Wijtske Rinses Hoogeveen (1815-1886) & Jochum Bruins Bruinsma (1816-1887) (1841)                (Wijnjeterp/Opsterland/Ooststellingwerf FR/Westerbork DR)

       Fetje Everts (1785- )                                                                                                                                                                                      (Hemrik FR)

 

[There is no evidence of a relationship between Wijtske Jurjens and a Wijbe Oenes other than her son Jurjen’s death certificate.

More likely, Jurjen was the result of a pre-marital relationship between Wijtske and Wijbe Gerrits, her subsequent husband.]

Wijtske Juriens (1744-1834) & Wijbe Oenes                                                                      [1. relatie]                                                                  (Eernewoude/ / FR)

       Jurjen Wijbes (Hogeveen) (1771-1828) & Rinske Andries (1777-1849) (1803)                                                                                  (Wt/Bergum/Wijneterp FR)

               Hiltje Jurjens (Hogeveen) (1808-1845) & Wieger Klazes Veenstra (1803-1885) (1838)                                                             (Donkerbroek/Drachten/Opsterland FR)

               Wietze Jurjens (Hogeveen) (1805-1891) & Willemke Jans Jansma (1796-1874) (1830)                                                             (Wijneterp/Hemrik/Opsterland FR)

                      Rinske Wietzes Hogeveen (1830-1869) & Giel Andries Wieling (1828- ) (1856)                                                                 (Hemrik/Wijneterp/Ooststellingwerf FR)

                              Wietze Machiels Wieling (1858-1914) & Willemke Jurgens Hoogeveen (1873-1936) (1892)                                     (As/Appelscha/Ooststellingwerf FR)

                      Jurjen Wietzes Hogeveen (1830-1830)                                                                                                                                      (As/Appelscha FR)

                      Jurjen Wietzes Hogeveen (1833-1888) & Froukje Jacobs de Jong (1836- ) (1858)                                                             (Appelscha/Hemrik/Ooststelingwerf FR)

                              Willemke Jurjens Hoogeveen (1860-1861)

                              Willemke Jurjens Hoogeveen (1863-1867)

                              Aafke Jurjens Hoogeveen (1865-1865)

                              Aafke Jurjens Hoogeveen (1866-1936) & Wietze Steg (1897)

                              Willemke Jurjens Hoogeveen (1873-1936) & Wietze Machiels Wieling (1830-1869) (1892)                                     (As/Appelscha/Ooststellingwerf FR)

                              Willemke Jurjens Hoogeveen (1873-1936) & Hendrik Doek (1919)

                              Janke Jurjens Hogeveen (1875-1920) & Hendrik Bloemsma (1896)                                                                             ( / /Groningen GR)

                              Trijntje Jurjens Hoogeveen (1879- ) & Gellius Krol (1900)

                              Froukjen Hoogeveen (1885-1887)

                              Jacob Jurjens Hoogeveen (1859-1936) & Jinke de Jong (1868- ) (1887)                                                                      (As/Appelscha/Ooststellingwerf FR)

                                     Vroukje Hoogeveen (1887- ) & Gerardus Pool (1907)

                                     Siebrige Hoogeveen (1891- ) & Klaas de Jong (1912)

                                     Johannes Hoogeveen (1894- )

                                     Aafke Hoogeveen (1896- )

                                     Foekje Hoogeveen (1898-1903)

                                     Willemke Hoogeveen (1901-1904)

                                     Jurjen Hoogeveen (1904- )                                                                                                                                            (Enschede OV)

                                     N.N. Hoogeveen (1911- )

                              Wietze Jurjens Hoogeveen (1868-1942) & Iebeltje Lap (1893)

                                     Jurjen Hogeveen (1902-1991) & Romkje Veenstra (1903- ) (1926div1936)                                              (Ow/Opsterland/Ooststellingwers FR)

                                     Jurjen Hogeveen (1902-1991) & Hendrika Johanna in den Berken (1899- ) (1942)                   (Ooststellingwerf FR/A’dam/Haarlem NH)

                                     Geeske Hoogeveen (1904-1963) & Albert de Jong (1896- ) (1935)                                         (Ooststellingwerf/Opsterland FR/Velsen/Haarlem NH)

                                     Gelte Hoogeveen (1906-2000) & Ijtje Koster (1933)

                                     Froukje Hoogeveen (1909-2008) & Rinse van Buiten (1907-1974) (1935)                                              (Ooststellingwef FR/Emmen DR/ )

                                     Janke Hoogeveen (1911- 1911)

                                     N.N. Hoogeveen (1913-1913)

                                     Jan Jacob Hoogeveen (1919-2001) & Grietje Koopmans                                                                         (Ooststellingwerf FR/ / /Groningen GR)

                              Jan Jurjens Hoogeveen (1870-1908) & Magteltje de Jong (1869-1911) (1897)                                              (Ow/Opsterland/Ooststellingwerf FR)

                                     N.N. Hoogeveen (1898-1898)

                                     Jurjen Hoogeveen (1899-1963) & Elisabeth Petronella Dreijer (1903- ) (1931)                                              (Ooststellingwerf FR/Hl/Haarlem NH)

                                             Anna Machteld Baukje Hoogeveen (1937-2009) & Wilhelmus Ligthart                                                             (Wonseradeel FR/ /)

                                     Roel Hoogeveen (1902-1982) & Petronella Jacoba Alberta Westendorp (1910- ) (1909)    (Oststellingwerf FR/Hl/Haarlen NH/Assen DR)

                                             Magteltje Hoogeveen ( - ) & N.J. Robat

                                             Magteltje Hoogeveen ( - ) & J.S. Bartstra (1920-1961)                                                                                    ( / / /Goes ZL)

                                             Pieter Hoogeveen (1938-1973) & Loes Terpoorten                                                                                         (Makassar NI/ / /Le Mans Frankr.)

                                             Roel Hoogeveen (1946-1990) & Arendina Johanna Kulsdom (1947-1987) (1969)                   (Makassar NI/Bc/Borculo GD/Heino OV)

                                     Frouwkje Hoogeveen 1904-1974) & Rink de Jong (1889-1963) (1927)                                                                (Ow/Ow/Ooststellingwerf FR)

                                     Antje Hoogeveen (1907-1976)                                                                                                                                      (Ooststellingwerf FR)

                      Andries Wietzes Hoogeveen (1839-1889) & Grietje Gurbes Kiewiet (1838- ) (1862)                                              (Appelscha/Zevenhuizen/Ooststellingwerf FR)

                              Gurbe Andries Hoogeveen (1864-1865)

                              Gurbe Andries Hoogeveen (1866-1923) & Gepke de Vries (1889)

                                     Andries Hoogeveen (1890-1955) & Geertje Clement (1911)                                                                                                 (Kerkrade LB)

                                             Gepke Hoogeveen (1912-2000) & Pieter Willekes (1935)

                                             Berend Hoogeveen (1914-1972) & Maria Petronella Eugenie Sieliakus (1935)

                                                    Andries Hoogeveen (1937-1943)

                                                    Grietje Hoogeveen (1938- )

                                                    Pieter Hoogeveen (1939- )

                                                    Berend Hoogeveen (1941- )

                                                    Gurbe Hoogeveen (1943-1948)

                                                    Willem Hoogeveen (1948- ) & Mary Elly Swaab

                                                            Richard Willem Hoogeveen (1987-2003)                                                                                                            (Hoorn/Stede Broec NH)

                                                    Geertje Hoogeveen (1949- )

                                                    Maria Petronella Eugenie Hoogeveen (1953- )

                                             Aaltje Hoogeveen (1916-1984) & Bauke Oosterloo (1936)                                                                                           (Kerkrade LB)

                                             Sijke Hoogeveen (1919-2009) & Wolter Strijker (1939)

                                             Marrigje Hoogeveen (1922-1943)

                                             Gurbe Hoogeveen (1925-1992) & Elisabeth Hagenbeek (1949)

                                                    Geertje Hoogeveen (1951- )

                                                    Hendrika Hoogeveen (1954-2007) & Henricus Petrus Johannes Konings (1972)

                                                    Ronald Hoogeveen (1958- )

                                             Gerrit Hoogeveen (1928-1929)

                                             Sieger Hoogeveen (1930-1990) & Antje van Egten (1956)

                                                    Geertje Sibbeltje Andrea Hoogeveen (1957- )

                                                    Karin Sibbeltje Hoogeveen (1961- )

                                             Hendrika Hoogeveen (1932-1997) & Johannes Theodorus Daemen (1957)

                                             Willem Hoogeveen (1936-1937) 

                                     Sieger Hoogeveen (1891-1971) & Hendrika Wilhelmina Johanna Meijer (1912)

                                             Gepke Hoogeveen (1912- ) & Eeuwe Vos (1937)

                                             Hendrikje Hoogeveen (1915- ) & Herman Hendrik Koopmans (1934)                                                                            (Geleen LB)

                                             Johanna Korsina Hoogeveen (1923-1995) & Andreas Martin Megens (1941)

                                     Willem Hoogeveen (1893-1952) & Jantje Horstman (1916)

                                             Gurbe Hoogeveen (1926-1927)

                                             Anna Hoogeveen (1926-1927)

                                     Sijke Hoogeveen (1895-1979) & Gerhardus de Vries (1913)

                                     Meine Hoogeveen (1897-1901)

                                     Wietze Hoogeveen (1899-1899)

                                     Hendrik Hoogeveen (1900-1900)

                                     Meine Hoogeveen (1901-1974) & Jacobje Blokzijl (1924)

                                             Gepke Hoogeveen (1924- )

                                             Jan Hoogeveen (1926-1958) & Hendrikkien van den Belt (1952)

                                                    Meine Hendrik Hoogeveen (1952- )

                                                    Hendrik Hoogeveen (1954- )

                                                    Jacoba Hendrica Hoogeveen (1956- )

                                                    Gesina Harmina Jantien Hoogeveen (1957- )

                                             Zijke Hoogeveen (1927-2001) & Stefan Jozef Rembosz (1950)

                                             Albert Jan Hoogeveen (1929-1997) & Barbara Maria Gerardina Peeters (1952)

                                                    Maria Josepha Jacoba Hoogeveen (1953- )

                                                    Nicolaas Meine Jacobus Hoogeveen (1954- )

                                                    Jacobus Stephanus Gerardus Hoogeveen (1955- )

                                                    Catharina Theodora Hoogeveen (1960- )

                                                    Jantina Jozefina Hoogeveen (1964- )

                                             Gurbe Hoogeveen (1930-1997) & Aaltje Boer (1952)

                                                    Jacoba Elsje Aaltje Hoogeveen (1952- )

                                             Gurbe Hoogeveen (1930-1997) & Jozefina Francisca Strolenberg (1962)

                                                    Helena Jozefina Hoogeveen (1959- )

                                                    Jacoba Helena Jozefina Hoogeveen (1963- )

                                                    John Martinus Joannes Hoogeveen (1966- )

                                             Jantje Hoogeveen (1931-2004) & Gezinus Kremers (1955)

                                             N.N Hoogeveen (1933-1933)

                                             Andries Hoogeveen (1934-2005) & Ida Francisca Bouten (1957)

                                                    Albertus Paulus Johannes Hoogeveen (1958- )

                                                    Joachim Jacques André Hoogeveen (1960- )

                                                    Anita Silvia Ida Francisca Hoogeveen (1961- )

                                                    Louis Jacques Meine André Hoogeveen (1963- )

                                                    Henrica Jacqueline Marion Hoogeveen (1965- )

                                                    Jan Albertin Hoogeveen (1971- )

                                             Andries Hoogeveen (1934-2005) & Maria Sibilla Dohmen (1993)

                                             Albertje Jantina Lamberdina Hoogeveen (1938-1999)

                                             Meine Jacob Hoogeveen (1940) & J. M. Pütz (1960)

                                             Meine Jacob Hoogeveen (1940) & Barbara Kita

                                                    Nathali Aldegonda Martine Hoogeveen (1973- )

                                             Jacobje Hoogeveen (1943-1999)

                                                    Jan Albert Gurber André Meine Hoogeveen (1963- )

                                                    Martin Johan Albert Hoogeveen (1976- )

                                     Grietje Hoogeveen (1903-1964) & Gerrit Jan te Brummelstroete (1924)

                                     Martje Hoogeveen (1905-1990) & Jan Klein (1923)

                                     Martje Hoogeveen (1905-1990) & Gerrit Jan te Brummelstroete (1971)

                                     Antje Hoogeveen (1907-1999) & Roelof Prins (1926)

                                     Gurbe Hoogeveen (1909-1909)

                                     Geertje Gesina Hoogeveen (1909-1978) & Kasper Blaauw (1927)

                              Auke Andries Hoogeveen (1869-1869)

                              Willem Andries Hoogeveen (1870- ) & Joukjen Pool (1871-1918) (1893)

                                     Grietje Hoogeveen (1893- ) & Johannes Broekstra (1914)

                                     Elizabeth Hoogeveen (1895-1896)

                                     Elizabeth Hoogeveen (1896- ) & Anne Louwes (1915)

                                     Willemke Hoogeveen (1897- ) & Wietse Louwes (1917)

                                     Andriesje Hoogeveen (1899-1899)

                                     Andriesje Hoogeveen (1900- )

                                     Folkert Hoogeveen (1902- ) & Willemke Lap

                                             Jan Albert Hoogeveen (1935-1936)

                                     Wietske Hoogeveen (1904-1942) & Johannes Lap (1905->1942)                                            (Appelscha/Appelscha/Ooststellingwerf FR)

                                             N.N. Hoogeveen (1938-1938)

                                     Andries Hoogeveen (1906-1925)

                                     Joukje Hoogeveen (1907-1907)

                                     Gurbe Hoogeveen (1909-1909)

                                     Gurbe Hoogeveen (1911-1911)

                              Willemke Andries Hoogeveen (1872-<1923) & Gerlof Posthuma (1893)

                              Aukje Andries Hoogeveen (1875-1877)

                              Wietze Andries Hoogeveen (1880-1882)

               Andries Jurjens Hogeveen (1812-1838) & Jitske Gosses Nijboer (1811-1896) (1836)                                              (Lippenhuizen/Siegerswoude/Opsterland FR)

                      Jurjen Andries Hogeveen (1836-1903) & Fokje Binderts Tinga (1841-1918) (1865)                                              (Hemrik/Oostermeer/Smallingerland FR)

                              Tjitske Jurjens Hogeveen (1865-1943) & Ulbe Durk de Vries (1883-1958) (1903)                                              (Oostermeer/Grouw/Idaarderadeel FR)

                              Andries Jurjens Hogeveen (1869-1951) & Antje Tobias van der Velde (1873-1906) (1894)                                  (Om/Oostermeer/Bergum FR)

                                     Sijtske Hogeveen (1895-1928) & Taeke van der Kuip (1889-1958) (1915)                                              (Om/Oostermeer/Tietjerksteradeel FR)

                                     Jurjen Hogeveen (1897-1987) & Sijtske Zandbergen (1900-1993) (1922)                (Oostermeer/Rottevalle/Tietjerksteradeel FR/Jarvis ON CA)

                                     Tobias Hogeveen (1899-1986) & Baukje Fokkes Postma (1894-1954) (1925)                                                             (Oostermeer/Drachten/ /Bergum FR)

                                             Wietske Hogeveen (1928-1998)                                                                                                                           (Ureterp/Dokkum FR)

                                     Kornelis Hogeveen (1902-1979) & Antje Dirks Brouwer (1904-1969) (1926)                                              (Oostermeer/Oostermeer/Oostermeer FR)

                                             Dirk Hogeveen (1931-2009) & Klaaske Wijnstra (1953)                                                                    (Oostermeer/Oostermeer/Oostermeer FR)

                                                    Cornelis Hogeveen (1953-1966)                                                                                                                    (Oostermeer/ FR)

                                             Tobias Kornelis Hogeveen (1932-1997) & Sijtske Zandstra (1934-2003)                                              (Oostermeer/Oostermeer/ /Opsterland FR)

                                     Kornelis Hogeveen (1902-1979) & Tietje Kooistra (1903-1982) (1976)                                                                (Oostermeer/Oostrum/Oostermeer FR)

                                     Fokje Hogeveen (1904-2001) & Andries Wedzinga (1902-1966) (1925)                                                (Oostermeer/Achtkarspelen/Oostermeer FR)

                                     Tjitske Hogeveen (1909- ) & Jan Mulder (1930)                                                                                                        (Oostermeer FR/Bedum GR/ )

                                     Tjerk Hogeveen (1912-1992) & Renskje van der Veen (1913-1994)                                                                      (Oostermeer/ / FR)

                                     Sjouke Hogeveen (1915-2003) & Aukje Kuipers (1914-1982) (1937)                                                      (Oostermeer/Oostermeer/Oostermeer FR)

                                     Sjouke Hogeveen (1915-2003) & Anna Jans Barwegen (1914-2005)                                                                    (Oostermeer/Aalsum/ FR)

               Jan Jurjens Hogeveen (1816-1886) & Rensjen Luites Smit (1819-1846) (1845)                                                                         (Wjneterp/Oldemarkt/Opsterland FR)

                      Rinske Jans Hogeveen (1846-1889) & Foppe Sjoerds Hemminga (1843- ) (1870)                                                             (Beetserzwaag/Beets/Opsterland FR)

               Jan Jurjens Hogeveen (1816-1886) & Grietje Jans Houwink (1804-1886) (1847)                                                                      (Wijneterp/Nijega/Smallingerland FR)

               Sake Jurjens Hogeveen (1820- ) & Riemkje/Imke Johannes Jager (1811-1875) (1843)                                                             (Hemrik/Drachten/Opsterland FR)

                      N.N. Hoogeveen (1844-1844)

                      Jurjen Sakes Hoogeveen (1844-1844)

                      Rinskjen Sakes Hoogeveen (1846- ) & Sijtze Pieters Bijker (1842- ) (1869)                                                                         (Drachten/Schurega/Schoterland GR)

                      Rinskjen Sakes Hoogeveen (1846- ) & Jan Tjibbes Jongsma (1841- ) (1875)                                                                       (Drachten/Lippenhuizen/Schoterland FR)

                      Janke Sakes Hogeveen (1849-1853)

                      Jurjen Sakes Hogeveen (1854-1909) & Jacobjen Feddes de Jong (1849- ) (1876)                                              (Hoornsterzwaag/Kortezwaag/Schoterland FR)

                              Sake Jurjens Hogeveen (1877- ) & Trijntje van der Iest (1881- ) (1903)                                                        (Kortezwaag/Boornbergum/Smallingerland FR)

                      Jurjen Sakes Hogeveen (1854-1909) & Antje Visser (1848- ) (1885)                                                                      (Hoornsterzwaag/Drachten/Smallingerland FR)

                              Sietze Hogeveen (1886- ) & Doetje Kornelis Paulusma (1883- ) (1907)                                                                       (Drachten/Garijp/Smallingerland FR)

                                     Antje Hogeveen (1908- ) & Berend Noorman (1908- ) (1931div1937)                                                                  (Millingen GD/Haren/Groningen GR)

                                     Jurjen Hogeveen (1911-1978) & Martha Wietzes (1912-1942) (1939)                                                                 (R’dam ZH/Gr/Groningen GR)

                                     Kornelis Hogeveen (1912- ) & Rensina Pauwelina Beukema (1914- ) (1939)                                                             (Schiedam ZH/Midwolde/Leek GR)

                              Marten Hogeveen (1888- ) & Janke Bouma (1915)                                                                           (Smallingerland/Tietjerksteradeel FR/A’dam NH)

                                     Jurjen Martens Hogeveen (1918-1988)

                                     Richttje Martens Hogeveen (1920-2002)

                                     Anna Martens Hogeveen (1929-2002)

                              Jacob Hogeveen (1891- ) & Agatha Hofman (1896- ) (1917)                                                                                         (Drachten FR/Am/Alkmaar NH)

               Sake Jurjens Hogeveen (1820- ) & Immigjen Braam (1821- ) (1877)                                                                                           (Hemrik/Nieuwehorne/Schoterland FR)

Wijtske Juriens (1744-1834) & Wijbe Gerrits (~1750-1786) (1774)                                  [2. relatie]                                                                       (Eernewoude/Hemrik/Wijnjeterp FR)

       Jurjen Wijbes (Hogeveen) (1771-1828) & Rinske Andries (1777-1849) (1803)                                                                                      (Wt/Bergum/Wijneterp FR)

       Jan Wijbes (1777- )                                                                                                                                                                                        (Wijneterp FR)

       Jan Wijbes (Hogeveen) (1779-1813) & Feikjen Klazes (van der Schuijt) ( -1835) (1806)                                                                  (Hemrik/Wt/Wijneterp FR)

               Wijtske Jans Hogeveen (1808-1886) & Eerde Gerkes Veenstra (1805-1870) (1838)                   (Leeuwarden/Augustinusga/Achtkarspelen/Surhuisterveen FR)

               Klaas Jans Hogeveen (1810-1846) & Wilhelmina Denissen (1810-1846) (1839)                                                                       (Oldeboorn/Hassum DE/Den Haag ZH)

               Douwtje Jans Hogeveen (1812-1889) & Kornelis Haaijes Loonstra (1808-1866) (1835)                                              (Leeuwarden/Rottevalle/Tietjerksteradeel FR)

       Oentje Wijbes (1781- )                                                                                                                                                                                  (Hemrik FR)

       Libbe Wijbes (1784- )                                                                                                                                                                                    (Hemrik FR)

       Gerrit Wijbes (Hogeveen) (1775-1822) & Geeske Jans Pasveer (1785-1868) (1821)            [2. Huweijk]                                  (Wijneterp/Hemrik/Opsterland FR)

       Gerrit Wijbes (Hogeveen) (1775-1822) & Janke Gaukes (Akkerman) (1771-1819) (1798)   [1. Huweijk]                                  (Wijneterp/Hemrik/Lippenhuizen FR)

               Beitske Gerrits Hogeveen (1803-1865) & Johannes Hendriks Leffring (1792-1855) (1832)                                                             (Wijneterp/Gorredijk/Opsterland FR)

               Wijtske Gerrits Hoogeveen (1808-1874) & Jacob Olijve (1814-1891) (1835)                                                                            (Ureterp FR/Smilde/Smilde DR)

               Anna Gerrits Hoogeveen (1811-1813)                                                                                                                                               (Beetsterzwaag/Opsterland FR)

               Jitske Gerrits Hogeveen (1818-1818)                                                                                                                                                (Ol/Opsterland FR)

               Wiebe Gerrits Hogeveen (1799-1879) & Hinke Wijtzes Kalsbeek (1804-1886) (1822)                                                             (Hemrik/Lippenhuizen/Opsterland FR)

                      Janke Wiebes Hogeveen (1824-1908) & Tieleman Jans Werkman (1831-1879) (1852)                               (Lippenhuizen/Donkerbroek/Ooststellingwerf FR)

                      Geertje Wiebes Hogeveen (1828-1902) & Harmen Hendriks Steg (1826-1866) (1854)                               (Lippenhuizen/Zevenhuizen/Ooststellingwerf FR)

                      Geertje Wiebes Hogeveen (1828-1902) & Bartele Hemstra (1822-1869) (1868)                                              (Lippenhuizen/Nijehaske/Ooststellingwerf FR)

                      Gerrit Wiebes Hogeveen (1826-1897) & Klazina Klazes Dunnewind (1835-1900) (1857)                                              (Lippenhuizen FR/Herfte OV/Opsterland FR)

                              Wiebe Gerrits Hoogeveen (1859-1946) & Hilligje Noorman (1892)

                                     Gerrit Hoogeveen (1893-1960) & Berendina Jalink (1925)

                                     Hendrik Hoogeveen (1896-1971) & Johanna Cornelia Verkuil (1921)

                                             N.N. Hoogeveen (1921-1921)

                                             Wiebe Hendrik Hogeveen (1923- )

                                             Willemina Hogeveen (1925- )

                              Klaas Gerrits Hoogeveen (1862-1881)

                              Engbert Gerrits Hoogeveen (1865-1940) & Grietje Grit (1891)

                                     Klasina Hoogeveen (1891-1918) & Anne K. Zwart (1915)

                                     Roelofje Hoogeveen (1893-1971) & Arend Oosterga (1912)

                                     Gerritje Hoogeveen (1896-1898)

                                     Steffen Hoogeveen (1899-1989) & Eltje Hofman (1907- ) (1929)                                                           (Appelscha/Oosterwolde/Ooststellingwerf FR)

                                             Ijkje Hoogeveen (1930- )

                                             Grietje Hoogeveen (1931- )

                                             Janna Hogeveen (1934-2003) & Grietinus van Rozen (1958)

                                             Engbert Hoogeveen (1935-1936)

                                             Engbertha Hoogeveen (1938- )

                                             Jan Engbert Hoogeveen (1940- )

                                             Gerrit Hoogeveen (1941- )

                                             Steffen Hoogeveen (1943- )

                                             Berend Hoogeveen (1946- )

                                     Gerrit Hoogeveen (1901-1979) & Klaasje Rooks (1925)

                                             Aukje Hoogeveen (1925-2011) & Marten van der Wal (1950)

                                             Engbert Hoogeveen (1926-1995) & Pieternella Jentina Johanna Hogenkamp (1955)

                                                    Gerrit Hoogeveen (1955- )

                                                    Harm David Hoogeveen (1957-1979)

                                                    Clara Boukje Hoogeveen (1961- )

                                                    Gea Gezina Grietje Hoogeveen (1964- )

                                             Gerrit Hoogeveen (1928-2002) & Alberta Klasiena Visscher (1954)

                                                    Gerrit Jan Hoogeveen (1955- )

                                                    Klaas Johan Hoogeveen (1958- )

                                                    Klaske Anna Hoogeveen (1961- )

                                             Grietje Hoogeveen (1929- )

                                             Klasina Roelofje Hoogeveen (1932- )

                                             Jantje Catharina Hoogeveen (1935- )

                                             Steffen Hoogeveen (1942- )

                                             Klaasje Hoogeveen (1944-1996) & Jan Terpstra (1968)

                                     Annigje Hoogeveen (1905-1907)

                                     Annigje Hoogeveen (1908-2002) & Hendrikus Tiegelaar (1938)

                              Hendrik Gerrits Hoogeveen (1868-1868)

                              Hendrik Gerrits Hoogeveen (1869-1941)

                              Lubbigje Gerrits Hoogeveen (1874-1941)

                      Wijtze Wiebes Hogeveen (1823-1903) & Jentje Hendrikus Tigelaar (1825-1861) (1845) [1. Huweijk]              (Lippenhuizen FR/Havelte DR/Ooststellingwerf FR)

                              Wiebe Wijtzes Hogeveen (1845-1926) & Wijtske Merks Hoeksma (1847-1872) (1870)                                  ( /Oosterwolde FR/ )

                                     Wijtze Hogeveen (1871-1872)

                              Wiebe Wijtzes Hogeveen (1845-1926) & Geesje Vos (1874)

                                     Wijtze Hogeveen (1875-1875)

                                     Grietje Hogeveen (1876-1877)

                                     Grietje Hogeveen (1878-1954) & Hendrik van der Vinne (1902)

                                     Wijtze Hogeveen (1880-1941) & Lubbertha Schuldink (1903)

                                             Wiebe Hogeveen (1903-1953) & Alberdina Johanna Staarman (1926)

                                                    Wijtze Hogeveen (1927-2005) & Johanna Roelofse (1956)

                                                            Wiebe Peter Hogeveen (1958- )

                                                    Gerrit Jan Hogeveen (1929- )

                                                    Lubbertha Willemina Hendrika Hogeveen (1931- )

                                                    Willemina Hendrika Lubbertha Hogeveen (1932-1992) & Rijmert de Ruiter (1959)

                                                    Willemina Hendrika Lubbertha Hogeveen (1932-1992) & Ebertus van Veen (1961)

                                                    Jannes Hogeveen (1935- )

                                                    Albertje Frederika Hermina Hogeveen (1937-1982) & Egbert de Haan (1956)

                                                    Gézienus Herman Johan Hogeveen (1941-1941)

                                             Jannes Hogeveen (1906-1977)

                                             Geesje Hogeveen (1908-1995) & Willem Spits (1937)

                                             Herman Johan Hogeveen (1912-1983) & Maartje Voogt (1940)

                                                    Geertruida Lubbertha Hogeveen (1942- )

                                                    Wijtze Dirk Hogeveen (1946- )

                                                    Johanna Hogeveen (1950- )

                                                    Rob Hogeveen (1955- ) & Cilia van den Enden

                                             Herman Johan Hogeveen (1912-1983) & Maartje Voogt (1983)

                                             Grietje Hogeveen (1914-1995) & Willem Bakker (1940)

                                             Jennigje Hogeveen (1917-1917)

                                             Egbert Jan Hogeveen (1920-1991) & Geertina Woldhuis (1944)

                                                    Wietske Erna Hogeveen (1945- )

                                                    Roelfina Berthina Hogeveen (1948- )

                                                    Carolina Margaretha Hogeveen (1954- )

                                     Jan Hogeveen (1882-1945) & Hendrika Cornelia de Bie (1881- ) (1903)                                                             (Emmen/Emmen/Emmen DR)

                                             Geesje Hogeveen (1904-1982) & Jan Dirk Koetsier (1927)

                                             Adriaan Hogeveen (1905-1961) & Pietje Steenhuizen (1927)                                                                         (Vledder/ /Utrecht UT)

                                                    Pietje Hogeveen (1927-1927)

                                                    Jan Hogeveen (1930-2010) & Geertruida Gerritdina Willemina van Bruggen (1956)

                                                            Robert Erwin Hogeveen (1957- )

                                                            Adwin Richard Hogeveen (1961- )

                                                            John Harold Hogeveen (1966- )

                                                    Sijtske Hogeveen (1936- )

                                                    Gerrit Hogeveen (1943- )

                                             Wiebe Hogeveen (1907-1969) & Louisa Jacoba Verbrugh (1931)

                                                    Cornelia Jacoba Hogeveen (1933- )

                                                    Hendrik Jan Hogeveen (1942- )

                                             Aaltje Johanna Hogeveen (1908-1964) & Arie Willemsen (1934)

                                             Griet Hogeveen (1910-1990) & Bernardus Johannes Heesbeen (1937)

                                             Willem Hogeveen (1913-1918)

                                             Henderikus Cornelis Hogeveen (1915-2001) & Cornelia de Bie (1939)

                                                    Olga Paulina Hogeveen (1944- )

                                                    Sylvia Carolina Jantina Hogeveen (1947- )

                                             Bouke Hogeveen (1917-1977) & Trijntje Huisken (1943)

                                                    Pandora Martha Hogeveen (1948- )

                                                    Magdalena Stella Hogeveen (1951- )

                                             Willem Hogeveen (1919-1986) & Anneke van Willigen (1943)

                                                    Jan Karel Hogeveen (1944- ) & Evertje Hop (1964)

                                                            Jan Karel Hogeveen (1969- )

                                                    Hendrikus Cornelis Hogeveen (1946- )

                                                    Willem Hogeveen (1948- )

                                                    Jannigje Hogeveen (1950-2011) & Rijk van den Heuvel (1976)

                                                    Geertruida Hogeveen (1952- )

                                                    Hans Robert Hogeveen (1953- )

                                                    Anneke Hogeveen (1955- )

                                                    Sandra Hogeveen (1957- )

                                                    Diana Cora Hogeveen (1958- )

                                             Henderika Jantina Hogeveen (1921-1996) & Johannes Frederik Jansen (1946)

                                             Henderika Jantina Hogeveen (1921-1996) & Jan Bröker (1989)

                                             Cornelia Hogeveen (1925-1984) & Johannes Hendrikus van Maurik (1948)

                                     Henderikus Jentinus Hogeveen (1884-1968) & Eelje Veldman (1991- ) (1913)                                              (Emmen DR/Appingedam/Delfzijl/Canada)

                                     Henderikus Jentinus Hogeveen (1884-1968) & Ann Leep (1922)                                                                           (Canada)

                                     Bouke Hoogeveen (1886-1946)                                                                                                                                    (Canada)

                                     Broer Hoogeveen (1887-1888)

                                     Jentien Hoogeveen (1889-1974) & Wicher Jansen Smit (1909)

                                     Broer Hoogeveen (1891-1980) & Francesca Barbara Zurowsky (1924)                                                               (Canada)

                                     Roelfina Henderika Hoogeveen (1893-1941) & Willem Jacob Bos (1913)                                                             (Canada)

                                     Hendrik Jakob Hoogeveen (1895- )                                                                                                                              (Canada)

                                     Stijntje Hoogeveen (1897- ) & Nick A. Leep                                                                                                               (Canada)

                                     Catharina Marchiena Hoogeveen (1899-1970) & Jan de Vries                                                                              (Canada)

                                     Hendrikje Hoogeveen (1902- ) & Siert Smit (1923)

                              Hendericus Wijtzes Hogeveen (1848-1914) & Willemtje Bouwknegt (1876)

                                     Jentje Hogeveen (1876-1918) & Albert Bakker (1902)

                                     Wijtse Hogeveen (1879- ) & Elsiena Vos (1903)

                                             Hendericus Hogeveen (1903-1980) & Geertruida Davids (1924)

                                                    Wijtse Hogeveen (1924-2001) & Trientje Pesman (1952)

                                                            Grietje Hogeveen (1954- )

                                                            Henderikus Hogeveen (1958- )

                                                    Roelfien Hogeveen (1927- )

                                                    Elsiena Hogeveen (1934- )

                                             Grietje Hogeveen (1905-1971) & Antonius Petrus Geraets (1929)

                                             Wilhelmina Hogeveen (1907-1992) & Hendrik ten Hoor (1938)

                                             Harmanna Maria Hogeveen (1909-1962) & Dirk Kok (1933)

                                             Jentje Hogeveen (1913-1988) & Wilhelmus Antonius Theodorus van de Ven (1938)

                                             Roelfina Hogeveen (1915-2004) & Johannes van Diemen (1937)

                                             Wijtse Hogeveen (1917-1992) & Catharina Wilhelmina Vossenberg (1957)

                                                    Robert Jan Hogeveen (1958- )

                                                    Elsiena Wilhelmina Maria Hogeveen (1964- )

                                             Pieter Hogeveen (1917-1919)

                                             Elsiena Hogeveen (1921-1963) & Hugo Kleijweg (1948)

                                             Rensje Aaltje Hogeveen (1922-1986) & Gerrit Cornelis Bruin (1948)

                                     Pieter Hogeveen (1881-1929) & Hendrikje ten Hoor (1910)

                                             Willemina Henderika Hogeveen (1911-1993) & Lippe Scheeringa (1946)

                                             Hendrik Jan Hogeveen (1912-1989) & Franssisca Henderika Muthert (1940)

                                                    Peter Hogeveen (1941- )

                                                    Trijntje Hogeveen (1942- )

                                                    Frans Hendrik Hogeveen (1943- )

                                                    Henderika Hogeveen (1944- )

                                                    Franssisca Henderika Hogeveen (1952- )

                                             Leonard Wijtses Hogeveen (1926- )

                                     Rensje Hogeveen (1884-1938) & Jan Engberts (1904)

                                     Wiebe Hoogeveen (1884-1886)

                                     Wiebe Hoogeveen (1886-1889)

                                     Aaltje Hoogeveen (1888-1969) & Jans Buter (1910)                                                                                                               (Coevorden DR)

                                     Wiebe Hoogeveen (1890-1890)

                                     Hendrikje Hoogeveen (1891-1974) & Gerrit Koops (1911)

                                     Roelfje Hogeveen (1894-1960) & Koop Schippers (1912)

                                     Wiebigje Hoogeveen (1897-1986) & Jannes Snoeijer (1923)

                                     Willemina Hoogeveen (1899-1961) & Pieter Willem Steenwijk (1919)

                              Hendrik Wijtzes Hogeveen (1849-1850)

                              Gerrit Wijtzes Hogeveen (1849-1850)       

                              Hendrik Gerrit Wijtzes Hogeveen (1851-1869)

                              Hendrikje Wijtzes Hogeveen (1853-1941) & Iebele Louwes de Klein (1877)

                              Hendrikje Wijtzes Hogeveen (1853-1941) & Jan Jacobs Olijve (1886)

                              Roelofje Wijtzes Hogeveen (1855-1915) & Aant Annes Annema (1888)

                              Roelofje Wijtzes Hogeveen (1855-1915) & Jelle Haxe (1900)

                              Wijtze Wijtzes Hoogeveen (1857-1940) & Roelofje Stijkel (1888)

                                     Jentje Hoogeveen (1889-1898)

                                     Albrecht Hoogeveen (1891-1957) & Foekje Hoogenberg (1913)

                                             Roelofje Hogeveen (1913-1995) & Cornelis Dalmeijer (1935)

                                             Alle Hogeveen (1915-1975) & Geesje Kappel (1943)

                                             Wiea Cornelia Hogeveen (1918-1977) & Bernardus van Slooten (1945)

                                             Cornelia Hogeveen (1921- )

                                     Albrecht Hoogeveen (1891-1957) & Janna Beekman (1951)

                                             N.N. Hogeveen (1951-1951)

                                     Wijtze Hogeveen (1894-1969) & Geertje Mesken (1920)

                                             Wijtze Hogeveen (1920-1968) & Grietje Maria Bos (1950)

                                                    Yvonne Jeannette Hogeveen (1947- )

                                                    Jacoba Geertje Elizabeth Hogeveen (1953- )

                                                    Geertje Hermanna Hogeveen (1958- )

                                                    Trijntje Anna Hogeveen (1960- )

                                             Lucas Hogeveen (1922-1995) & Jantje Epping (1949)

                                                    Wijtze Hogeveen (1950- )

                                                    Jan Hogeveen (1952- )

                                                    Gerard Lucas Johannes Roelof Hogeveen (1955- )

                                             Hendrik Rieuwert Hogeveen (1924-2001) & Hermina Jacoba Leverman (1949)

                                                    Janny Bernarda Hogeveen (1949- )

                                                    Geertje Hogeveen (1953-2009)

                                                    Henny Hermina Hogeveen (1958- )

                                             Hermanna Hogeveen (1925-1979) & Petrus Willebrordus van Oorsouw (1949)

                                             Roelofje Alberdina Hogeveen (1929-2005)

                                             Jantje Hogeveen (1932-1972) & Jan Tiemens (1965)

                                     Jantje Hoogeveen (1897-1963) & Karst Mesken (1920)

                                     Wiebe Hoogeveen (1899-1900)

                                     Jentje Hoogeveen (1902-1982)

                                             Wijtze Hogeveen (1923-1990) & Trijntje Hofman (1949)

                                                    Jentje Hogeveen (1950- )

                                                    Anna Albertha Hogeveen (1953-1967)

                                                    Jannette Annaliesje Hogeveen (1954- )

                                     Jentje Hoogeveen (1902-1982) & Jannes Dooren (1950)

                                     Jentje Hoogeveen (1902-1982) & Karst de Jong (1956)

                                     Wiebe Hoogeveen (1904-1956) & Katrina Hartgers (1927)

                                             Wietze Hogeveen (1928-1982) & Roelofje Janna Oostindie (1954)

                                                    Janna Katrina Hogeveen (1955- )

                                                    Katrina Janna Wietske Marietje Hogeveen (1956- )

                                                    Wiebe Marinus Hogeveen (1957- )

                                                    Rosalientje Hogeveen (1959- )

                                             Niske Hogeveen (1929-1994) & Arnoldus Willem de Visser (1956)

                                             Roelof Albert Hogeveen (1931- )

                                             Albert Hogeveen (1934-1991) & Johanna Lamberdina Runneboom (1960div1966)

                                                    Marcel Wibo Johannes Hogeveen (1962- ) & Catharina Johanna Hendrika Mekers

                                                            Mark Hogeveen (1992-1993)

                                             Albert Hogeveen (1934-1991) & Johanna Maria Lorist (1967)

                                                    Nicole Barbara Maria Hogeveen (1968- )

                                                    Simone Angela Maria Hogeveen (1970- )

                                     Karst Hoogeveen (1907-1907)

                                     Henderikus Hoogeveen (1907-1908)

                                     Karst Hoogeveen (1909-1986) & Baukje van der Veen (1936)

                                             Wietse Hogeveen (1936- )

                                             Margaretha Hogeveen (1938- )

                                             Roelofje Hogeveen (1945- )

                                             Johannes Hogeveen (1948- ) & Mina Alieda Brouwer (1967)

                                                    Karst Marcel Hogeveen (1968-2006) & Violet Maria Kroese (1990)

                                                            Denise Hogeveen (1990-2000)

                                                            Fabienne Hogeveen (1990- )

                                                            Dylan Hogeveen (1997- )

                      Wijtze Wiebes Hogeveen (1823-1903) & Meintje Geerts Ruiter (1840-1875) (1870) [2. Huweijk]    (Lippenhuizen FR/Kuinre OV/Ooststellingwerf FR)

                              Geert Wijtzes Hoogeveen (1874-1875)

                              Hendrik Gerrit Wijtzes Hoogeveen (1871-1933) & Jacobje Bruinsma (1874-1932) (1899)

                                     Wijtze Hoogeveen (1900-1961) & Hendrikje Baron (1927)

                                             Hendrik Gerrit Hoogeveen (1928-1979) & Johanna Berendina Addink (1954)

                                                    Wietze Hoogeveen (1954- )

                                                    Christina Hermina Hoogeveen (1956- )

                                                    Henny Hoogeveen (1957- )

                                                    Jan Willem Hoogeveen (1960- )

                                                    Wim Sent Hoogeveen (1961- )

                                                    Johan Hoogeveen (1962- )

                                                    Gerard Hoogeveen (1967- )

                                                    Harry Hoogeveen (1970- )

                                             Wiebigje Hoogeveen (1928- )

                                             Sent Hoogeveen (1933- )

                                     Gooitske Hoogeveen (1902-1909)

                                     Jan Hoogeveen (1906-1906)

                                     Geert Hoogeveen (1907-1971) & Aaltje Zantinge (1935)

                                             Hendrik Gerrit Hoogeveen (1936-2001) & Anna Jacoba de Witte (1961)

                                                    Grietje Hoogeveen (1962- )

                                                    Aaltje Hoogeveen (1963- )

                                             Goosem Hendrik Hoogeveen (1939-2004) & Thea Stientje de Jong (1964)

                                                    Geert Aaldert Hoogeveen (1965- )

                                                    Katharina Jolanda Hoogeveen (1970- )

                                             Wijtze Hoogeveen (1944- )

                                             Edward Hoogeveen (1947- )

                                             Antoon Hoogeveen (1948- ) & Trijntje Geertje Miedema (1970)

                                                    Jolanda Alie Hoogeveen (1971-1972)

                                                    Geert Schelte Hoogeveen (1973- )

                                                    Alwin André Hoogeveen (1974-1976)

                                                    Mirjam Gerrie Hoogeveen (1977- )

                                     Gooitske Hoogeveen (1909-1991) & Jannes Brinksma (1933)

                                     Meintje Hoogeveen (1914-1943)

 

•Jan Aizes (1751-1806) & Aukje Wijtzes (1760-1833) (1784)                                                                                                                       (Ut/Ut/Ureterp FR)

       Aijse Jans (Haarsma) (1785-1848) & Maria Martinus Helbig (1778-1839) (1824)                                                              (Ureterp/Drachten/Smallingerland FR)

       Wietze Jans (Hoogeveen) (1787-1824)                                                                                                                                                     (Ureterp/Opsterland FR)

       Sietze Jans (Haarsma) (1791-1846) & Geeske Lieppes de Wacht (1794-1874) (1819)                                                      (Ureterp/Drachten/Smallingerland FR)

       Bontje Jans (1794-1811)                                                                                                                                                                              (Ureterp/Opsterland FR)

       Siebe Jans (Haarsma) (1797-1859) & Jelkjen Hielkes Veenstra (1797- ) (1822)                                                                                 (Ut/Ureterp/Smallingerland FR)

       Geeske Jans (Haarsma) (1800-1863)                                                                                                                                                         (Ureterp/Drachten FR)

       Sake Jans (Hoogeveen) (1789-1866) & Aaltje Liebbes (Radsma) (1795-1889) (1818)                                                       (Ureterp/Drachten/Smallingerland FR)

               Jan Sakes Hoogeveen (1819-1890) & Martha Goslings Swart (1820-1892) (1847)                                                   (Drachten/Fk/Smallingerland/Franeker FR)

               Fintje Sakes Hoogeveen (1822-1888) & Gjalt Pieters Wagenaar (1823-1882) (1855)                                              (Drachten/Opeinde/Smallingerland FR)

               Libbe Sakes Hoogeveen (1824-1880) & Trijntje Berends Luiting (1823-1913) (1846)                                              (Drachten/Bakkeveen/Smallingerland FR)

                      Sake Libbes Hoogeveen (1847-1899) & Klaaske Zijlstra (1846- ) (1874)                                                                              (Drachten/Dokkum/Dokkum FR)

                              Geeske Hoogeveen (1876-1885) 

                              Libbe Hoogeveen (1877-1877)

                              Catharina Hoogeveen (1878-1916)

                              Folkert Jeppo Hoogeveen (1880- )

                              Lubertus Hoogeveen (1881-1885)

                              Jan Hoogeveen (1882-1960)                                                                                                                                                ( /Lochem GD)

                              Johannes Hoogeveen (1884-1884)

                              Lubertus Hoogeveen (1886-1887)

                              Lubertus Hoogeveen (1887-1926) & Anna Maria Josephina Gielis (1918)

                                     Marie Antoinette Catharina Hoogeveen (1919-2009) & Henricus Antonius Tullemans (1938)

                      Berend Libbes Hoogeveen (1850-1927) & Tjitske Minnes van der Meer (1951- ) (1875)                                              (Drachten/Marssum/Menaldumadeel FR)

                              Libbe Hoogeveen (1875-1954) & Gaatske Tjeerds Bosch (1898)

                                     Tjitske Hoogeveen (1899-1971) & Gerard Doede Bekius (1926)

                              Minne Hoogeveen (1878-1939) & Aaltje Atema (1911)

                      Jan Libbes Hoogeveen (1852-1911) & Antje van der Veen (1853- ) (1885)                                                                         (Drachten/Franeker/Franeker FR)

                      Mettje Libbes Hoogeveen (1854- )

                      Aaltje Libbes Hoogeveen (1858-1945) & Johan Hendrik Mulder (1859- ) (1885)                                                               (Drachten/Hl/Harlingen FR)

                      Klaas Libbes Hoogeveen (1861-1949) & Sietske Zijlstra (1862- ) (1885div1929)                                  (Smallingerland/Oostdongeradeel FR/A’dam NH)

                              Libbe Hoogeveen (1886-1936) & Idske de Vries (1915)

                                     Helena Hempenia Hoogeveen (1916-2006) & Aert van Driel (1942)

                                     Sijtske Pietertje Idske Hoogeveen (1920-2001) & Jan de Haan (1962)                                                                 (Leiden/ / ZH)

                                     Hans Ijge Bauke Ids Hoogeveen (1928-1988) & Elisabeth Charlotta Turion (1954)

                                             Hans Albert Hoogeveen (1957- )

                                             Paul Christiaan Hoogeveen (1960- )

                                             Klaas Libbe Hoogeveen (1965- )

                              Oeds Hoogeveen (1888-1946) & Maria Hielkema (1887- ) (1914)                                                                                (Betterwird/Lw/Leeuwarden FR)

                                     Klaas Hoogeveen (1915-1945)

                                     Bertha Hoogeveen (1917-1917)

                                     Hubertus Hoogeveen (1926- )

                              Ruurdtje Hoogeveen (1890-1972) & Jan Douma (1887- ) (1918)                                                                   (Dokkum/Huizum/Leeuwarderadeel FR)

                              Klaas Hoogeveen (1893-1971) & Elizabeth Rodenburg (1919)

                                     Douwe Hoogeveen (1920-1990) & Johanna Mensink (1946)

                                             Aafje Margaretha Hoogeveen (1948- )

                                             Klaas Johannes Hoogeveen (1951- )

                                     Klaas Hoogeveen (1925- ) & Regina Theresiana Hoeben (1953)

                                             Richard Klaas Hoogeveen (1955- )

                                             Marcel Gerardus Hoogeveen (1958- )

                                             Carola Elizabeth Maria Hoogeveen (1961- )

                              Trijntje Hoogeveen (1895-1953) & Geert Edens (1893- ) (1920)                                                                                   (Dokkum/Veendam/Leeuwarden FR)

                              Tjerk Hoogeveen (1897-1977) & Sibbeltje Noordenbos (1919)

                                     Akke Hoogeveen (1919- )

                                     Sijtske Hoogeveen (1920-2011) & Cornelis van Altena (1946div1975)

                                     Klaas Hoogeveen (1924-1945)

                                     Douwine Hoogeveen (1932-2007) & Ijske Vos (1954)

                                             Eisso Hinderikus Hoogeveen (1955- )

                                             Sibbine Hoogeveen (1959- )

                                     Douwine Hoogeveen (1932-2007) & Sijbren Sijtsma (1980)

                              Jitske Hoogeveen (1900-1969) & Eliazer Jacob Sanders (1945)

                              Aaltje Hoogeveen (1902-1982) & Johan Senteur (1939)

                              Dirk Hoogeveen (1904-1982) & Trijntje Broersma (1934)

                                     Katharina Hoogeveen (1936- ) & Jan Hoogeveen (1960div1984)

                              Berend Hoogeveen (1906-1984) & Gesina Emkje Post (1907-1935) (1929div1935)                                                             (Dokkum/Lw/Leeuwarden FR)

                                     Saapkje Hoogeveen (1932- )

                              Berend Hoogeveen (~1905- ) & Hendrikje Hoekstra             (Schoterland FR)

                                     Klaas Hoogeveen (1931-1931)              [grounds for the divorce?]

                              Berend Hoogeveen (1906-1984) & Anje Regina Everdina Pannekoek (1911-1983) (1935)                                  (Dokkum/Lw/Leeuwarden FR)

                                     Baukje Hoogeveen (1936- ) & G. Dijkstra

                                     Dirk Hoogeveen (1939- )

                      Wietze Libbes Hoogeveen (1866-1957) & Trijntje Theunis van Dijk (1873- ) (1891)                                              (Drachten/Hantum/Westdongeradeel FR)

                              Theunis Hoogeveen (1892-1944) & Henriette Louise Eleonore Riphagen (1887-1941) (1916)                      ( /Amersfoort UT/ NH)

                                     Wietze Hoogeveen (1918- ) & Hendrikje Strating (1939)

                                             Henri Louis Eleonoor Hoogeveen ( - )

                                             Bouke Johannes Hoogeveen (1943-2004) & Geertruida Catharina Maria Noordzij (1967)

                                                    Marco Hendrikus Hoogeveen (1968- )

                                             Theuntje Gerharda Hoogeveen (1944-1945)

                                             Wietze Hoogeveen (1948- )

                                             Theuntje Gerharda Hoogeveen ( - )

                                             Johannes Aaldert Hoogeveen (1953- )

                                     Gerhard Hoogeveen (1919-1919)

                                     Gerhard Hoogeveen (1920-1941)

                              Trijntje Hoogeveen (1893-1985) & Riemer Rienstra (1915)

                              Libbe Hoogeveen (1895-1968) & Wopkje Hoitinga (1927)

                              Haaije Hoogeveen (1895- ) & Barbera (Bartje) Haan (1922)

                                     Jantje Hoogeveen (1922- )

                                     Wietze Hoogeveen (1927- ) & Sijbrigje (Siepie) Faber (1954)

                                     Trijntje Hoogeveen (1933- )

                              Berend Hoogeveen (1898- ) & Hittje Steensma (1922)

                                     N.N. Hoogeveen (1922-1922)

                              Riekele Hoogeveen (1899-1991) & Geertje Tolsma (1921)

                                     Aaltje Hoogeveen (1921- )

               Wietze Sakes Hogeveen (1825-1897) & Tjitske Durks de Graaf (1823-1894) (1849)                                                               (Dt/Drachten/Smallingerland FR)

                      Aaltje Wietzes Hogeveen (1849-1859)

                      Antje Wietzes Hoogeveen (1851-1925) & Lammert Geerts Landman (1845-1891) (1875)                   (Drachten/Rottevalle/Smallingerland FR)

                      Fimke Wietzes Hogeveen (1854-1914) & Anne Bruinsma (1855- ) (1883)                                                            (Drachten/Ureterp/Smallingerland FR)

                      Durkje Wietzes Hogeveen (1858-1937) & Taco de Boer (1858- ) (1884)                                                                             (Drachten/Lw/Leeuwarden FR)

                      Sake Wietzes Hoogeveen (1863-1935) & Annechien Hensens 1868- ) (1894)                                                     (Drachten/Westerlee/Smallingerland FR)

                              Wietze Hoogeveen (1895-1972) & Catharina van der Laag (1918)

                                     Douwe Hoogeveen (1918-1987) & Hendrika Geertruida van Rootselaar (1958)                                                 (Den Haag ZH)

                                     Sake Hoogeveen (1926-1988) & Geertruida Pas (1958)

                              Dirk Hoogeveen (1897-1972) & Catharina Maria Koning (1921)

                                     Josephine Hoogeveen (1924-1993)

                                     Petrus Hoogeveen (1926-1985) & Antoinette Theresia van den Broek (1958)

                                             Dirk Frederik Hoogeveen (1966- )

                                             Johanna Catharina Hoogeveen (1966- )

                                     Wietze Hoogeveen (1928-1929)

                                     Wietze Hoogeveen (1932- )

                                     Maximiliaan Hoogeveen (1933- )

                              Tjitske Hoogeveen (1901-1976) & Rinse Schat (1923)

               Auke Sakes Hoogeveen (1826-1910) & Saakje Jans van der Veen (1825-<1910) (1852)                                              (Drachten/Stavoren/Smallingerland FR)

                      Sake Aukes Hoogeveen (1852-1929) & Fintje Geerts Schriemer (1855-1946) (1878)                                                             (Dt/Drachten/Smallingerland FR)

                              Auke Sakes Hoogeveen (1878-1941) & Stijntje van Bruggen (1872-1964) (1901)                                                             ( / / /Harlingen FR)

                                     Sake Hoogeveen (1902-1995) & Ink van der Veer (1925)

                                             Joukje Hoogeveen (1926-2009) & Pieter Fris (1951)

                                             Christina Hoogeveen (1929-2011) & Roelof de Jong (1952)

                                     Sake Hoogeveen (1902-1995) & Leentje Zeldenrust (1956)

                                     Geert Hoogeveen (1905-1974) & Maria Poeze (1932)

                                             Auke Hoogeveen (1932-1992) & Jannetje Dozy (1957)

                                                    Florence Maud Hoogeveen (1957- )

                                                    Joyce Raquel Hoogeveen (1970- )

                                             Hendrikje Hoogeveen (1939- )

                                             Gerbren Klaas Hoogeveen (1948- )

                                     Fintje Hoogeveen (1910-1929)

                                     Grietje Hoogeveen (1912-2000) & Adam Jan Scheepstra (1939)

                              Hinke Hoogeveen (1880-1938) & Minze van der Sluis (1907)

                              Saakje Sakes Hoogeveen (1884-1933) & Roelof Huisman (1907)

                              Jitske Hoogeveen (1887-1952) & Theunis Jonker (1884- ) (1907)                                                                  (Drachten/Appelscha/Smallingerland FR)

                              Gosse Hoogeveen (1890-1890)                                                                                                                                           (Drachten/ FR)

                              Geert Hoogeveen (1891-1966) & Janna Riekeles Tjoelker (1913)

                                     Jantje Hoogeveen (1914-1992) & Hermannus Hendrikus Korthuis (1914- ) (1935)                   (Hoogkerk/Oude Pekela/Groningen GR)

                                     Finje Hoogeveen (1916-1916)

                                     Fenna Hoogeveen (1918-1979) & Klaas Ritsema (1914- ) (1935)                                                           (Drachten FR/Hoogkerk/Groningen GR)

                                     Fenna Hoogeveen (1918-1979) & Jan Jongst (1945)

                                     Riekele Hoogeveen (1919-1987) & Ingeborg Ruth van Petit (1946)

                                             Brigitte Hoogeveen (1945- )

                                             Riekele Erwin Geert Hoogeveen (1949-2003) & Ariena Johanna van der Ree (1971)

                                             Riekele Erwin Geert Hoogeveen (1949-2003) & Astrid Louise Janzon (1988)

                                     Riekele Hoogeveen (1919-1987) & Ingrid Ewa Herberger (1974)

                                     Hinke Hoogeveen (1920-1987) & Hendrik Hulshof (1953)

                                     Gesina Hoogeveen (1922-1983) & Johannes Franciscus Scholte (1943)

                                     Saakje Hoogeveen (1924-2000) & Vincenzo Lanzilli (1945)

                                     Saakje Hoogeveen (1924-2000) & Vincenzo Lanzilli (1990)

                                     Sake Hoogeveen (1927-2000) & Pietertje Stuivenberg (1951)

                                     Sake Hoogeveen (1927-2000) & Maria Catharina de Vroome (1988)

                                             Angelique Hoogeveen (1990- )

                                     Marie Hoogeveen (1929-2007) & Geert Vledder (1957div1981)

                      Jitske Aukes Hogeveen (1855-1940) & Leendert Noort (1860-1948) (1883)                                                       (Drachten FR/Rijnsburg ZH/Den Haag ZH)

                      Aaltje Aukes Hoogeveen (1858-1860)                                                                                                                                        (Drachten/Harlingen FR)

                      Martha Aukes Hoogeveen (1860-1936) & Bartholomeus van der Wal (1859- ) (1885)                                              (Leeuwarden/Haulerwijk/Smallingerland

                      Jan Aukes Hoogeveen (1863- ) & Gettje Elzinga (1763-1931) (1887)                                                                    (Drachten/Drachten/Smallingerland FR)

                              Goitske Hoogeveen (1888-1955) & Epke Kuipers (1917)

                              Auke Jans Hoogeveen (1889-1904)

                              Saakje Hoogeveen (1892- ) & Pieter van der Meer (1926)

                              Geert Hoogeveen (1895-1963) & Geertje Hoekstra (1893-1980) (1917)                                                     (Drachten/Smallingerland/Lemmer FR)

                                     Jan Hoogeveen (1918-1981) & Cornelia Maria de Goeij (1939)

                                             Geert Hoogeveen (1939-1940)                                                                                                                             ( /Dordrecht ZH)

                                             Geert Hoogeveen (1941- )

                                             Pieter Cornelis Jan Hoogeveen (1942-1999) & Elisabeth Gertruda Peeters (1965)

                                                    Matheus Titus Gerardus Hoogeveen (1961- )

                                                    Gertruda Henriette Cornelia Maria Hoogeveen (1967- )

                                             Renze Hoogeveen (1944-1950)                                                                                                                            ( /Dordrecht ZH)

                                             Jansje Hoogeveen (1945- )

                                             Cornelis Hoogeveen (1947- )

                                     Jan Hoogeveen (1918-1981) & Helena Maria Anna Willems (1948)

                                     Rinze Hoogeveen (1918-1974) & Klazina Visser (1946)

                                             Peter Hoogeveen (1949- )

                                             Geertruida Hoogeveen (1952- )

                                             Agnes Hoogeveen (1954- )

                                     Geertje Hoogeveen (1918-2007)

                                             Geertje Saskia Hoogeveen (1969- )

                                     Rindert Hoogeveen (1918- )

                              Fintje Hoogeveen (1897-1968) & Klaas de Vries (1920)

                              Sake Hoogeveen (1899-1980) & Hendrikje de Wagt (1904- ) (1927)                                                                           (Dr/Drachten/Smallingerland FR)

                                     Jan Hoogeveen (1927-2005) & Hiltje Jonker (1957)

                                             Elske Hendrikje Hoogeveen (1961- )

                                             Sake Johannes Hoogeveen (1967- )

                                     Sijke Hoogeveen (1929- )

                                     Geertje Hoogeveen (1931- )

                                     Aisina Hoogeveen (1938- )

                                     Hendrika Hoogeveen (1948- )

                              Reinder Hoogeveen (1899-1971) & Aaltje Reinders (1935)

                                     Janke Geertje Hoogeveen (1936- )

                                     Geertje Janke Hoogeveen (1938- )

                                     Roelofje Reina Hoogeveen (1942- )

                              Sijke Hoogeveen (1902-1972)

                              Aukje Hoogeveen (1905-1972) & Sjoerd Gosses (1937)

                              Durkje Hoogeveen (1907-1992) & Egbert de Vries (1937)

                              Jitske Hoogeveen (1909-1996)

                      Aaltje Aukes Hoogeveen (1866-1938) & Pieter Langeveld (1862- ) (1904)                                                          (Opsterland FR/Hazerswoude/Zegwaard ZH)

                      Fintje Aukes Hoogeveen (1870-1913) & Age Hendriks Schokker (1865- ) (1898)                                                (Leeuwarden/Gaastmeer/Smallingerland FR)

               Bauke Sakes Hoogeveen (1828- ) & Grietje Gerrits van der Valle (1826- ) (1854)                                                                    (Drachten/Rottevalle/Smallingeland FR)

                      Aaltje Baukes Hoogeveen (1855-1914) & Jan Westerbeek (1850- ) (1881)                                                                        (Smallingerland/Bolsward FR/A’dam NH)

                      Gerrit Baukes Hoogeveen (1856-1944) & Maria Geertruida Schoonhoven (1872- ) (1895)                                  (Smallingerland FR/A’dam/A’dam NH)

                              Johanna Maria Geertruida Hoogeveen (1896-1975) & Petrus Joanne Hendricus ter Linden (1922)

                              Johanna Maria Geertruida Hoogeveen (1896-1975) & Bernardus Marinus Kremers (1968)

                              Gerrit Bouke Hoogeveen (1900-1995) & Elfriede Christine Littmann (1928)

                                     Maria Magdalena Eugenie Hoogeveen (1926-1997) & Jacobus Johannes Beuk (1958)

                              Gerrit Bouke Hoogeveen (1900-1995) & Jacoba Stentrop (1969)

                              Christiaan Arend Hoogeveen (1901-1901)

                              Jan Andries Hoogeveen (1901-1901)

                      Wietske Baukes Hoogeveen (1858-1895) & Klaas Nauta (1862- ) (1883)                                                            (Smallingerland/Wonseradeel FR/A’dam NH)

                      Aukje Baukes Hoogeveen (1860-1938) & Johannes Theodorus de Vries (1859- ) (1884)                                              (Leeuwarden FR/A’dam/A’dam/Hilversum NH)

                      Sake Baukes Hoogeveen (1863-1937) & Trijntje Pasma (1863- ) (1885)                                                                             (Leeuwarden/Sneek FR/A’dam NH)

                              Anna Margaretha Hoogeveen (1886-1962) & Frans van Harseler (1909)

                              Grietje Anna Catharina Hoogeveen (1888-1967) & Cornelis Hendricus van Rossum (1910)

                              Grietje Anna Catharina Hoogeveen (1888-1967) & Frans Cornelis Jacobus Hartgers (1957)

                              Catharina Hoogeveen (1889-1965) & Gerrit Johan Haller (1915)

                              Bouke Jacques Hoogeveen (1891-1892)

                              Aleida Martha Catharina Hoogeveen (1894-1922) & Willem Robert Dörr (1917)

                              Bouke Jacques Hoogeveen (1895-1968) & Maria Johanna Collet (1919)

                                     Jacques Hoogeveen (1922-2008) & Wilhelmina Elisabeth Mark (1947)

                                             Jacques Hoogeveen (1947- )

                                             Yvonne Hoogeveen (1953- )

                                             Catharina Bernardina Elisabeth Maria Hoogeveen (1963- )

                                     Jacques Hoogeveen (1922-2008) & Maria Hendrika Kaak (1970)

                                             Jozef Willem Hoogeveen (1972-2004)

                                     Frans Hoogeveen (1929-2001) & Adriana Frederika Jonker (1954)

                                             Erik Hoogeveen (1960- )

                                             Saskia Mary Hoogeveen (1962- )

                                             Martine Hoogeveen (1968- )

                                             Melanie Hoogeveen (1969-1969)

                                     Frans Hoogeveen (1929-2001) & Hilda Snel (1973)

                                     Frans Hoogeveen (1929-2001) & Hilda Snel ( - ) (1992)

                      Jelke Baukes Hoogeveen (1865-1945) & Saakje Siebes Hoogeveen (1866- ) (1888)                                                             (Utingeradeel/Harlingen FR/A’dam NH)

                              Bauke Hoogeveen (1888-1960) & Cornelia Perk (1918)                                                                                                 ( / / /A’dam NH)

                                     Cornelia Hoogeveen (1921-2010) & Christ Marie Vonk (1919-2000) (1946div1953)                                  (A’dam NH/Padang NI/A’dam/Shagen NH)

                                     Margaretha Wilhelmina Elisabeth Hoogeveen (1924- )

                              Antje Hoogeveen (1890-1963) & Johannes Hendericus Haije (1931)

                              Siebe Hoogeveen (1893-1969) & Jansje van der Tak (1919)

                                     Johan Willem Hoogeveen (1921-2003) & Evy van der Groen (1948)

                                             Johan Willem Hoogeveen (1951- )

                                     Johan Willem Hoogeveen (1921-2003) & Lambertina Elisa (Annelies) Colson (1991)

                              Siebe Hoogeveen (1893-1969) & Catharina Hendrika Geertruida Camphuijsen (1934)

                                     Simon Hoogeveen (1936- )

                                     Olga Constance Hoogeveen (1938- )

                              Jelke Jacques Hoogeveen (1896-1975) & Louise Brenning (1923)

                                     Louise Jacqueline Hoogeveen (1926- )

                                     Margaretha Hoogeveen (1928- )

                                     Willem Johan Hoogeveen (1933- )

                                     Leonard Jacques Hoogeveen (1937-1993) & Paulina Anske Ijpma (1957)

                                             Michel Hoogeveen (1958- )

                                             Manon Hoogeveen (1960- )

                              Jelke Jacques Hoogeveen (1896-1975) & Hendrika Johanna Ockhuijsen (1969)

                              Gerrit Hoogeveen (1897-1979) & Aafje Martha Garms (1934)

                                     Gerard Jan Hoogeveen (1935- )

                                     Anita Martha Hoogeveen (1937-1979) & Richard Andersen (1966)

                              Jan Hoogeveen (1901-1983) & Hendrica Jantina Roelink (1930)

                                     Onno Jan Hoogeven (1934- )

                                     Tini Hendrika Hoogeveen (1937- )

                                     Jacobus Hoogeveen (1938- )

                                     Marita Helena Anna Hoogeveen (1942- )

                              Margaretha Hoogeveen (1904-1919)

                      Martha Baukes Hoogeveen (1867-1956) & Hendricus Johannes Nahuijs (1868- ) (1889)                                                 (Harlingen FR/A’dam/A’dam NH)

                      Martha Baukes Hoogeveen (1867-1956) & Arend Geert Swaak (1877- ) (1926)                                                (Harlingen FR/Nieuweschans GR/A’dam NH)

                      Jan Baukes Hoogeveen (1873-1952) & Martha van der Woude (1877- ) (1897)                                                (Hoogeveen DR/Leeuwarden FR/A’dam NH)

                              Grietje Hoogeveen (1898-1980) & Gijsbertus Dirk Margadant (1888- ) (1919)                                                             (A’dam/A’dam/A’dam NH)

                              Grietje Hoogeveen (1898-1980) & Daniel Nieman (1898- ) (1929)                                                                               (A’dam/A’dam/A’dam NH)

                              Martha Hoogeveen (1901-1978) & Johannes Jacobus van Biemen (1897- ) (1925)                                                             (A’dam NH/Leiden/Leiden ZH)

               Aukjen Sakes Hogeveen (1830-1918) & Zwietze Fokkes Heersma (1829- ) (1857)                                                                   (Drachten/Ureterp/Smallingerland FR)

               Siebe Sakes Hoogeveen (1833-1917) & Antje Hanzes bij de Brug (1832-1928) (1857)                                                             (Drachten/Ureterp/Smallingerland FR)

                      Hiltje Siebes Hoogeveen (1858-1896) & Pieter van Riet (1855- ) (1880)                                                              (Smallingerland FR/Maasdam ZH/A’dam NH)

                      Aaltje Siebes Hoogeveen (1860-1926) & Pieter Casteleijn (1859- ) (1883)                                                                         (Harlingen FR/IJzendijke ZL/A’dam NH)

                      Durkje Siebes Hoogeveen (1863-1943) & Johannes Hendriks Kerkhof (1839- ) (1883)                                              (Bovenknijpe/Utingeradeel FR/A’dam NH)

                      Saakje Siebes Hoogeveen (1866-1938) & Jelke Baukes Hoogeveen (1865- ) (1888)                                                             (Harlingen/Utingeradeel FR/A’dam NH)

                      Jantje Siebes Hoogeveen (1868-1937) & Jan Ligthart (1862- ) (1889)                                                                                 (Sneek FR/A’dam/A’dam NH)

                      Jantje Siebes Hoogeveen (1868-1937) & Bernardus Zorn (1873- ) (1909)                                                                           (Sneek/Leeuwarden FR/A’dam NH)

                      Fimmigien Siebes Hoogeveen (1871-1952) & Anthonius Frans David Jansen (1872- ) (1891)                                  (Odoorn FR/R’dam ZH/A’dam NH)

                      Aukje Siebes Hoogeveen (1873-1963)                                                                                                                                        (Emmen DR/ )

                              Diewertje Jacoba Hoogeveen (1898-1944)

                      Aukje Siebes Hoogeveen (1873-1963) & Tjapko Ligthart (1868- ) (1899)                                                                            (Emmen DR/A’dam/A’dam NH)

               Jelle Sakes Hoogeveen (1836-1911) & Froukjen Pieters Bolman (1834-1917) (1860) [schipper]                                (Drachten/Oldeboorn/Smallingerland FR)

                      Sake Jelles Hoogeveen (1861-1936) & Fetje Brandenburg (1866- ) (1890)                                                                         (Drachten/Midlum/Smallingerland FR)

                              Froukje Hoogeveen (1891-1957)                                                                                                                                         (Smallingerland FR/Zaandam NH)

                              Maaike Hoogeveen (1893-1965) & Roel Feenstra (1890- ) (1916)                                                                               (Charlois/R’dam ZH/Leeuwarden FR)

                              Jelle Hoogeveen (1899-1985)                                                                                                                                              (Loenen UT/ )

                      Fokje Jelles Hoogeveen (1864-1942) & Rinke Jans Bosma (1865- ) (1890)                                                          (Leeuwarden/Tjalleberd/Aengwirden FR)

                      Aaltje Jelles Hoogeveen (1867-1912) & Tjeerd Pel (1865- ) (1890)                                                                       (Leeuwarden/Boornbergum/Haskerland FR)

                      Pieter Jelles Hoogeveen (1870- )                                                                                                                                                 (Tietjerksteradeel FR)

                      Jan Jelles Hoogeveen (1874-1903) & Marigje Verheul (1878-1964) (1900)                                                                        (Smallingerland/Zd/Zaandam NH)

                              Froukje Hoogeveen (1901-1986) & Jan Dekker (1919)

                              Trijntje Hoogeveen (1903-2002) & Jacobus Olivier (1927)

                      [Jan disappeared in 1903, and was officially declared dead in 1909.

                             Thus 2 children of Marigje’s subsequent relationship were named Hoogeveen by law.]

                      Marigje Verheul/Hoogeveen (1878-1964) & Ijsak van Leijen (1881- ) (1909)                                                                    (Zaandam/Z,N-Schermer/Velsen NH)

                              Jan Hoogeveen (1905-1987) & Cornelia Maria Molenaar (1930)

                                     Eduard Hoogeveen (1933- )

                                     Ida Hoogeveen (1935- )

                                     Willy Hoogeveen (1938- )

                                     Jan Hoogeveen (1946- )

                              Jan Hoogeveen (1905-1987) & Alida Annetje Haan (1965)

                              Jan Hoogeveen (1905-1987) & Maria Johanna Cornelia Ansems (1972)

                              Jansje Hoogeveen (1907-1997) & Leendert van Dijk (1938)

                      Sjieuke Jelles Hoogeveen (1878-1949) & Taeke Pal (1877- ) (1902)                                                                      (Dronrijp/Drachten/Smallingerland FR)

 

Lieuwe Jelles (~1736-1809) & IJttje Aijses (1774)                                                                                                                                        (Lh/Lh/Lippenhuizen FR)

       Jelle Lieuwes (Hogeveen) (1777-1850) & Antje Jacobs Posthuma (1780-1864) (1806)                                                                   (Lh/Lh/Lippenhuizen FR)

               Jetje Jelles (Hoogeveen) (1807-1894) & Ouwe Klazes Hemkes (1801-1877) (1828)                                                                (Lippenhuizen/Knijpe/Opsterland FR)

               Lieuwe Jelles (Hogeveen) (1810-1839) & Klaaske Jans Raadersma (1815-1884) (1839)                (Lippenhuizen/Wieuwerd/Rauwerderhem/Leeuwarderadeel FR)

                      Lieuwkje Lieuwes Hogeveen (1839-1861)                                                                                                                                 (Wirdum/Barderadeel FR)

               Jacobus Posthuma Hoogeveen (1817-1899) & Sijtske Ales Oosterbaan (1822-1894) (1846)                                                             (Opsterland/Gorredijk/Opsterland FR)

                      Antje Hogeveen (1847-1921) & Jan van der Meulen (1875)                                                                                                  (Opsterland/ / FR)

                      Ale Hoogeveen (1849-1893) & Wimke Wopkes van der Hoop (1877)                                                                                 (Opsterland/ / FR)

                              Jacobus Hogeveen (1877- )

                              Wopke Hogeveen (1881-1922) & Jantje Nagelsmith (1881- ) (1910)                                                                           (Tzummarum/Farmsum/Delfzijl GR)

                                     Alex Hendrik Willem Hogeveen (1911-1991) & Maria Catharina Everdina Heithuis (1911- ) (1940)   (Gr/Eede ZL/Groningen GR)

                                     Hendrik Albert Jacobus Hogeveen (1913-1998) & Theresia van der Leij (1914- ) (1940)                               (Gr/Hof van Delft ZH/Groningen GR)

                                             Janita Theresia Hogeveen (1946-1947)

                                     Willem Jan Hogeveen (1916-2010) & Gerritje Mengerink

                                             N.N. Hogeveen (1957-1957)

                                     Willem Jan Hogeveen (1916-2010) & Gre Post

                              Jan Hogeveen (1890-1938)

                              Alida Hendrika Hogeveen (1894-1943)

                      Jelle Hogeveen (1852-1941) & Anna Iedes Attema (1881)                                                                                                     (Opsterland/ / FR)

                              Jacobus Hogeveen (1882-1969) & Josina Francina Kloosterman (1924)

                              Eeke Hoogeveen (1885-1965) & Bate Faber (1911)

                      Lieuwe Hogeveen (1854-1937) & Jitske Posthumus (1856- ) (1881)                                                                                    (Opsterland/Dk/Dokkum FR/Den Haag ZH)

                              Sieuwke Petronella Hogeveen (1882-1916) & Fedde Weidema ( -1952) (1906)                                                             (Uithuizen GR/Velp/ /Arnhem GD)

                              Sietske Jacoba Hogeveen (1883- )

                              Sietske Jacoba Hogeveen (1885-1959)

                              Jacobus Hogeveen (1889-1890)

                              Anna Jacoba Hogeveen (1890-1988)

                      N.N. Hogeveen (1856-1856)                                                                                                                                                        (Ol/Opsterland FR)

                      Jan Hoogeveen (1857-1881) & Grietje Agter (1880)                                                                                                               (Opsterland/ / /Gorredijk FR)

                              Uilke Hogeveen (1880-1881)

                      Geertje Hoogeveen (1860- ) & Eduard Johannes Valk (1885)                                                                                                (Opsterland/ / FR)

                      Geertje Hoogeveen (1860- ) & Johannes Hendricus Schouten (1919)                                                                                 (Opsterland/ / FR)

                      Janke Posthuma Hogeveen (1862-1927) & Gosse Numan (1892)                                                                                        (Opsterland/ / FR)

                      Tjesse Hoogeveen (1865-1937) & Trijntje Gnodde (1869- ) (1891)                                                                                      (Opsterland FR/Pm/Purmerend NH)

                              Menne Haaike Hoogeveen (1892-1955) & Anna Petronella de la Lande Cremer (1924)

                                     Anneke Tine Hoogeveen (1925-2005)

                                     Tjesse Jacobus Hoogeveen ( - ) & Annemie Eigeman

                              Jacobus Hoogeveen (1894-1964) & Aaltje Donia (1922)

                                     Tjesse Hoogeveen (1923-2007) & J.H. Raak

                                     Gatske Tine Hoogeveen ( - ) & R. Snijder

                              Jan Ale Hoogeveen (1897- )

                              Jacob Hoogeveen (1900-1983) & Jacobina Kostelijk (1927)

                              Trijntje Hoogeveen (1902-1969)

                              Sijtske Hoogeveen (1903-1992) & Jeep Huisman (1927)

                              Anna Hoogeveen (1907-1994) & Elze Vegter (1930)

 

[In some cases it’s not clear whether Zevenhuizen FR or GR is meant.]

•Sijtze Bouwes (1752-1829) & Aaltje Tomas (Pruim) (1754-1842) (1775)                                                                                                 (Lh/Hemrik/Lippenhuizen FR)

       Aafke Sijtzes (Hogeveen) (1780-1848) & Pier Wijtzes (Madhuizen) (1767-1839) (1808)                                                  (Zevenhuizen/Bakkeveen/Duurswoude FR)

       Feijkje Sijtzes (Hoogeveen) (1787-1836) & Auke Willems (de Vries) (1787->1836) (1807)                                               ((Zh)/(Zevenhuizen)/Leek/Zevenhuizen GR)

       Rinske Sijtzes Hogeveen (1788-1870) & Joseph Jans (van Houten) (1785-1863) (1805)                                                  (Lippenhuizen FR/Oh/Leek GR/Oudehorne FR)

       Jenke Sijtzes Hogeveen (1789-1842) & Hindrik Jans Venema (1781-1851) (1817)                                                                           ((Zh)/Zevenhuizen/Leek GR)

       Bouwe Sijtzes (Hogeveen) (1777-1855) & Antje Jans (Kroese) (1772-1847) (1797)                                                                         (Hemrik/Akmarijp/Terwispel FR)

               Sijtze Bouwes (Hogeveen) (1802-1882) & Margje Harms Steg (1797-1873) (1825)                                                                 (Zevenhuizen/Hoogkerk/Leek GR)

                      Anje Hogeveen (1826-1865) & Siete Wopkes de Jong (1828-1894) (1853)                                                                        (Zevenhuizen/Drachten FR/Leek GR)

                      Antje Hogeveen (1828-1869) & Klaas de Jonge (1831- ) (1851)                                                                                            (Zh/Zevenhuizen/Leek GR)

                      Aaltje Hogeveen (1831-1832)                                                                                                                                                      (Zh/Zevenhuizen GR)

                      Bouwe Hogeveen (1833-1913) & Trientje Veenstra (1844->1913) (1865)                                                                          (Zh/Zevenhuizen/Leek GR)

                              Marchien Hogeveen (1865-1927) & Eise de Boer (1853- ) (1895)                                                                                (Zevenhuizen/Niebert/Marum GR)

                              Derk Hoogeveen (1868-1868)                                                                                                                                              (Zevenhuizen/Leek GR)

                              Sijtze Hoogeveen (1869-1948) & Johanna Huizing (1877- ) (1898)                                                                               (Zevenhuizen/Leek/Leek GR)

                                     Trientje Hoogeveen (1899-1959)

                                     Jantje Hoogeveen (1900-1944)

                                     Bouwe Hoogeveen (1901-1905)

                                     Hendrik Hoogeveen (1904-1974) & Sieuwke van Esch (1932)

                                     Bouwe Hoogeveen (1907-1979) & Janna Ensing (1910- ) (1933)                                                                           (Hoogkerk GR/Roden DR/Leek GR)

                                     Jan Hoogeveen (1908-1996)

                                     Marchien Hoogeveen (1913-1915)

                                     Johanna Hoogeveen (1914- ) & Derk Busscher (1912- ) (1941)                                                                              (Hoogkerk/Aduard/Leek GR)

                              Derk Hoogeveen (1871- )                                                                                                                                                      (Zh/Zevenhuizen GR)

                              Derk Hoogeveen (1874-1934) & Engeltje Pater (1874-1909) (1897)                                                                            (Niebert/Zevenhuizen/Marum GR)

                                     Trientje Hoogeveen (1898- ) & Jan Wegter (1897- ) (1923)                                                                                    (Marum/Ad/Aduard GR)

                                     Klaaske Hoogeveen (1900- ) & Roelof Homan (1901- ) (1922)                                                                              (Leek/Ad/Aduard GR)

                                     Bouwe Hoogeveen (1902- ) & Feikina Dora König (1910- ) (1929)                                                                        (Zevenhuizen/Muntendam/Leek GR)

                                     Jan Hoogeveen (1905- ) & Aukje Dijkstra (1905- ) (1925div)                                                                                   (Zevenhuizen/De Wilp/Marum GR)

                                     Jan Hoogeveen (1905- ) & Etje Oosterhof (1914- ) (1932div1955)                                                                        (Zevenhuizen/Peterzijl/Oldekerk/ GR)

                                     Sijtze Hoogeveen (1908- ) & Martje van der Beek (1912- ) (1929)                                                                        (Zevenhuizen/Adouard/Leek GR)

                              Derk Hoogeveen (1874-1934) & Froukje Spinder (1862- ) (1910)                                                                  (Niebert GR/Harkema-Opeinde FR/Hoogkerk GR)

                              Grietje Hoogeveen (1877-1952) & Wieger Veenstra (1867- ) (1897)                                                                           (Niebert/Zevenhuizen/Marum GR)

                              Aaltje Hoogeveen (1879-1879)                                                                                                                                            (Niebert/Niebert GR)

                              Jantje Hoogeveen (1881-1963) & Fokke Bloemsma (1876- ) (1906)                                                             (Niebert GR/Lioessens FR/Groningen GR)

                              Gerke Hoogeveen (1884-1961) & Jeltje Koenes (1888- ) (1925)                                                                                   (Niebert GR/Terheij DR/Leek GR)

                              Aaltje Hoogeveen (1886-1956) & Derk de Jong (1886- ) (1909)                                                                                    (Niebert/Zevenhuizen/Leek GR)

                      Aaltje Hogeveen (1838-1864) & Klaas Wopkes de Jong (<1860)

                      Aaltje Hogeveen (1838-1864) & Pieter Veenstra (1840- ) (1864)                                                                                          (Zh/Zevenhuizen/Leek GR/Assen DR)

               Remktje Bouwes (1805- )

               Jan Bouwes (Hoogeveen) (1807-1872) & Wijtske Siersma (1813- ) (1834)                                                                                (Zevenhuizen/Lucaswolde/Leek GR)

               Jan Bouwes (Hoogeveen) (1807-1872) & Marijke Berends Zonderkop (1811-1843) (1837)                                              (Zevenhuizen GR/Joure/Zevenhuizen FR)

                      Antje Jans Hoogeveen (1838-1910) & Harm Bentum (1836- ) (1862)                                                                   (Leek GR/Dwingeloo/Diever/wingeloo DR)

                      Berendje Jans Hoogeveen (1841-1844)                                                                                                                                     (Assen DR/Ooststellingwerf FR)

               Jan Bouwes (Hoogeveen) (1807-1872) & Jantje Vogelsang (1804-1882)                                                                                  ( /Diever/ DR)

               Remtje Bouwes (Hoogeveen) (1810-1865) & Otte Jans Kruims (1803-1847) (1833)                                                               (Zevenhuizen GR/Roden/Norg DR)

               Remtje Bouwes (Hoogeveen) (1810-1865) & Jannes Hendriks Pater (1802-1879) (1851)                                                             (Zh/Zevenhuizen/Leek GR)

               Jurrien Bouwes Hogeveen (1816-1834)                                                                                                                                            (Zh/Zevenhuizen GR)

       Bouke Sijtzes Hoogeveen (1796-1870) & Aukje Tijmens (Jasper) (1798-1882) (1821)                                       (Wijneterp/Ureterp FR/Zevenhuizen/Kloosterveen GR)

               Aaltje Hoogeveen (1821-1903) & Jan Cornelis Jagt (1825-1897) (1845)                                                                                    (Zevenhuizen GR/Smilde/Sleen DR)

               Martje Hogeveen (1822-1902) & Willem Alberts (1822-1881) (1846)                                                                                        (Leek GR/Smilde DR/ )

               Martje Hogeveen (1822-1902) & Jan Jacht (1819- ) (1882)                                                                                                          (Leek GR/Smilde/Sleen DR)

               Sijtze Hogeveen (1824-1827)                                                                                                                                                              (Leek/Leek GR)

               Aafke Hoogeveen (1826-1838)                                                                                                                                                           (Leek/Leek GR)

               Tijmen Boukes Hogeveen (1827-1900) & Anna Margrieta Olijve (1829-1859) (1852)                                                             (Zevenhuizen GR/Smilde/Assen DR)

                      Bouke Hoogeveen (1853-1884) & Henderkien Popken (1853- ) (1880)                                                                               (Assen/Assen/Assen DR)

                      N.N. Hoogeveen (1855-1855)                                                                                                                                                      (Assen/Assen DR)

                      Peter Hoogeveen (1859- )                                                                                                                                                            (Assen DR)

               Tijmen Boukes Hogeveen (1827-1900) & Aaltje de Bos (1835-1864) (1862)                                                                             (Zevenhuizen GR/Smilde/Assen DR)

                      Aukje Hoogeveen (1863-1868)                                                                                                                                                    (Assen/Assen DR)

                      Willem Hoogeveen (1864-1865)                                                                                                                                                 (Assen/Assen DR)

               Tijmen Boukes Hogeveen (1827-1900) & Paludina Halensis Drenth (1838-1895) (1865)                                                             (Zevenhuizen GR/Smilde/Assen DR)

                      Trientje Hogeveen (1866-1938) & Goosem Boers (1860- ) (1886)                                                                                       (Assen/Smilde/Smilde DR)

                      Auke Hogeveen (1868-1952) & Harmtje Brink (1874- ) (1898)                                                                                              (Assen/Anloo/Assen DR)

                              Tijmen Hogeveen (1898-1919)                                                                                                                                            (Vries/ DR)

                              Hinderkien Hogeveen (1900-1992) & Henderikus Steen (1920)                                                                                    (Vries/ / DR)

                              Abel Hoogeveen (1902-1904)                                                                                                                                              (Vries/ DR)

                              Abel Hoogeveen (1904-1904)                                                                                                                                              (Vries/ DR)

                              Abel Hoogeveen (1907-1981) & Grietje Hageman (1908- ) (1932)                                                                               (Vries/Norg/Assen DR)

                                     Auke Hogeveen (1934-2008) & Iemina Suzanna Rumpel (1960)

                                             Susanna Grietje Hoogeveen (1961- )

                                             Richard Hoogeveen (1966-2001)

                              Paulus Helenses Hogeveen (1911-1982) & Hillegiena Stel                                                                                             (Vries/ / DR)

                      Hendrikje Hogeveen (1871-1948) & Albert Alberts (1867- ) (1895)                                                                                      (Assen/Vries/Vries DR)

                      Tieman Hogeveen (1874-1948) & Jantje Alberts (1871-1896) (1896)                                                                                  (Assen/Vries/Vries DR)

                              Tiemen Hogeveen (1896-1948)                                                                                                                                           (Assen/ DR)

                      Tieman Hogeveen (1874-1948) & Pietje Kikstra (1876- ) (1897)                                                                                           (Assen/Assen/Assen DR)

                              Trientje Christina Hogeveen (1898-1997) & Jacobus Meijer (1920)                                                                             (Assen/ / DR)

                              Paludana Halensis Hogeveen (1900-1968) & Hendrik Gerit van Vendeloo (1921)                                                             (Assen/ / DR)

                              Ijpe Hogeveen (1901-1970) & Wiechertje Wobben (1903- ) (1925)                                                                             (Assen/Odoorn/Assen DR)

                              Auke Hogeveen (1904- ) & Catharina Lameris (1905- ) (1930)                                                                                      (Assen/Assen/Assen DR)

                              Geesje Hogeveen (1908-1976) & Hendrik de Vries (1939)                                                                                             (Assen/ / DR)

                              Pieter Hogeveen (1910-1984) & Geesje Geertsema (1909- ) (1930)                                                                            (Assen/Rolde/Assen DR)

                              Dirkje Hoogeveen ( - ) & Rikkert H. van Rhee                                                                                                                   (Assen/ / DR)

                      Everdina Hoogeveen (1878-1954) & Gerrit de Ruiter (1878- ) (1902)                                                                                  (Assen DR/Fougum/Leeuwarden FR)

               Sijtze Hogeveen (1831- ) & Henderkien Rolleman (1824-1898) (1853)                                                                                       (Leek GR/Avereest/Assen DR)

               Feike Hogeveen (1832-1835)                                                                                                                                                              (Zevenhuizen/Niebert GR)

               Albert Hogeveen (1835-1895) & Wijbrigjen Gerrits Wijkstra (1827- ) (1858)                                                                            (Marum GR/Opsterland FR/Assen DR)

                      Bouke Hoogeveen (1859-1940) & Zwaantje Breedvelt (1865- ) (1884)                                                                               (Assen/Borger/Emmen DR)

                              Albert Hoogeveen (1885- ) & Rolina Zwart 1920)

                              Geertruida Hoogeveen (1886- ) & Fake Koens (1910)

                              Wijbrigjen Hoogeveen (1889- ) & Wietse Douwsma (1906)

                              Arend Jan Hoogeveen (1891-1922) & Frouwkje Mulder (1919)

                              Aukje Hoogeveen (1893-1897)

                              Pieter Hoogeveen (1896-1865) & Trientje Kievit (1920)

                                     Bouke Hoogeveen (1921- ) & R. Onrust

                                     Roelofje Hoogeveen (1922-2003) & Johannes Hommes (1952)

                                     Zwaantje Hoogeveen (1922-2001) & Franciscus Gerardus Leonardus Vermij (1950)

                                     Hilbert Hoogeveen (1923-1983) & Hendrika Dijkstra (1930-2012)

                                             Ria Hoogeveen (1954- ) & Piet Wijbenga

                                             Hilda Hoogeveen (1956- ) & Henk Nijhuis

                                             Carin Hoogeveen (1958- ) & Luuk Vosslamber

                                             Pieter Hoogeveen (1960- ) & Helmi Vuurboom

                                     Geertruida Hoogeveen (1924- )

                                     Roelofje Hoogeveen (1924-2010) & Gerrit Jan Tiggelaar

                                     Albert Hoogeveen (1931-1998) & Berendina Hendrika Roode (1965)

                                     Anna Hoogeveen (1932-2000)

                              N.N. Hoogeveen (1898-1898)

                              Aukje Hoogeveen (1899- ) & Wicher Rink (1894- ) (1920)                                                                                              (Emmen/Emmen/Emmen DR)

                              Henderika Hoogeveen (1901-1903)

                              Sietze Hoogeveen (1904- ) & Jantje Karst (1924)                                                                                                             (Groningen GR)

                                     N.N. Hoogeveen (1924-1924)

                              Gerrit Hoogeveen (1907- )

                              Kornelis Hoogeveen (1905-1907)

                      Gerrit Hoogeveen (1860-1906)

                      Aukje Hoogeveen (1861-1862)

                      Aukje Hoogeveen (1863-1944) & Jannes Homan (1860- ) (1886)                                                                                         (Assen/Rolde/Emmen DR)

                      Aukje Hoogeveen (1863-1944) & Adriaan Post (1930)                                                                                                            (Assen/ / DR)

                      Hinderkien Hoogeveen (1865-1955) & Harm Arends (1862- ) (1885)                                                                                   (Assen/Emmen/Emmen DR)

                      Sietze Hoogeveen (1868-1939) & Fenna Bruintjes (1867-1943) (1891)                                                                               (Norg/Odoorn/Emmen DR)

                              Albert Hoogeveen (1890-1968) & Lammechien Hof (1895- ) (1914)                                                                            (Emmen/Emmen/Emmen DR)

                              Wiebrigje Hoogeveen (1892-1897)

                              N.N. Hoogeveen (1893-1893)

                              Jan Hoogeveen (1895-1807)

                              N.N. Hoogeveen (1895-1895)

                              Leentje Hoogeveen (1897-1907)

                              Bouke Hoogeveen (1898-1907)

                              N.N. Hoogeveen (1900-1900)

                              Wiebrigje Hoogeveen (1901-1906)

                              Derk Hoogeveen (1904-1907)

                              Harm Hoogeveen (1906-1957) & Janna Wolbers

                              Leentje Hoogeveen (1910-1910)

               Jenke Hoogeveen (1837- )                                                                                                                                                                   (Leek GR/ )

               Feike Hogeveen (1840-1877) & Nandina Harmanna Vijfschaft (1842- ) (1867)                                                                        (Nuis GR/Assen/Assen DR)

                      Geert Hoogeveen (1868-1968) & Lammechien Bartels (1866- ) (1895)                                                                              (Assen/Odoorn/Assen DR)

                              Nandina Harmanna Hoogeveen (1896-1947) & Gerrit Herman Plagman (1926)

                              Albertien Hoogeveen (1898-1988) & Gerrit Groeneveld (1923)

                              Feike Hoogeveen (1900-1970) & Grietje Lutgert (1927)

                              Albert Hoogeveen (1905-1981) & Aaltje Tebbertman (1935)

                              N.N. Hoogeveen (1907-1907)

                      Bouke Hoogeveen (1869-1869)

                      N.N. Hoogeveen (1870-1870)

                      N.N. Hoogeveen (1871-1871)

                      Aukje Hogeveen (1872- ) & Hendrik Herman de Lassacquere (1873- ) (1893)                                                                    (Assen DR/Kampen/Kampen OV)

                      Bauke Hogeveen (1875-1875)                                                                                                                                                     (Assen/Assen FR)

                      Jantje Hogeveen (1876-1876)

                      Martje Hogeveen (1876-1876)

               Aafke Hoogeveen (1842-1901) & Jan Bijl (1847- ) (1870)                                                                                                              (Assen/Assen/Assen DR)

               Martha Hoogeveen (1846-1930) & Jan Zwiers (1840- ) (1867)                                                                                                    (Assen DR/Kampen OV/Assen DR)

 

 

Schoterland, Heerenveen FR

 

•Roelof Klaases  (~1695- ) & Uilkjen Gerrits (1719)                                                                                                                                       (Hv/Hv/Heerenveen FR)

       Klaas Roelofs (1720-1784) & Wapke Sieuwes (1751)

               Jakob Klazes (Hogeveen) (1753-1827) & Romkjen Marcus van Terwisga (1783)                                                                     (///Mildam FR)

                      Waapke Jacobs (Hogeveen) (1783-1826) & Pieter Ijntzes Nijenhuis (1809)                                                                       (Jubbega FR)

                      Marcus Jacobs (Hogeveen) (1788-1847) & Foekjen Roels (Heida) (1809)                                                                           (Langezwaag FR)

                              Jacob Marcus (Hogeveen) (1809-1876) & Jeltje Wijtzes van der Sluis (1833)

                                     Marcus Jacobs Hogeveen (1834- )

                                     Marcus Jacobs Hogeveen (1835-1906) & Hijlkjen Sietzes van der Sluis (1861)

                                     Wietze Jacobs Hogeveen (1837- )

                              Jacob Marcus (Hogeveen) (1809-1876) & Janke Jelles Kerkstra (1839)

                                     Jelle Jacobs Hogeveen (1848-1917) & Houkje Tolsma (1884)

                                             Jacob Marcus Hogeveen (1885- ) & Harmina Cornelia Mulder (1913)

                                     N.N. Hogeveen (1855-1855)

                              Janke Marcus Hogeveen (1813-1840) & Meine Tjerds Meina (1834)

                              Romkjen Terwisga Marcus Hogeveen (1816- ) & Jacob Rijkeles van der Zee (1838)

                              Roel Marcus Hogeveen (1822-1892) & Minke Jelles Nijenhuis (1847)

                                     Foekjen Roels Hogeveen (1848-1927)

                                     Jelle Roels Hogeveen (1851-1895) & Anna Maria Siebenga (1881)

                                             Mina Hogeveen (1883- ) & Anne Veenbas (1908)

                                                    Jelle Roel Hogeveen (1913-2001)

                                             Popke Hogeveen (1885- ) & Dirk Wiebrens Kornelis (1910)

                                             Roelofje Hogeveen (1890-1923)

                                     Marcus Roels Hogeveen (1855-1900)

                                     N.N. Hogeveen (1861-1861)

               Sieuwe Klazes (Radema) (1755-1821)

               Metje Klazes (Hogeveen) (1758-1847) & Lijkele Marcus van Terwisga (1785)

               Ijnske Klazes (Hogeveen) (1760-1841) & Sjoerd Sipkes Luxwolda (1784)

               Ijnske Klazes (Hogeveen) (1760-1841) & Hijlke Hijlkes de Jong (1801)

               Roelof Klazes (Oostwoud) (1763-1824)

               Jan Klazes (1766- )

               Vrouke Klazes (1771- )

 

•Aate Jaspers (1707- ) & Eltje Roels                                                                                                                                                                 (Heerenveen/ / FR)

       Titje Ates (1732- ) & Hendrik Egberts (<1763)                                                                                                                                          (Oudehorne/ / FR)

       Loltje Ates (1740- )                                                                                                                                                                                        (Oudehorne FR)

       Roel Ates (1743- )                                                                                                                                                                                          (Oudehorne FR)

       Antje Ates (1746- )                                                                                                                                                                                         (Oudehorne FR)

       Hendrik Ates (Hoogeveen) (1737-1822) & Jantje Rinkes (1738-1821) (1764)                                                      (Oudehorne/Hz/Nieuwehorne/Hornsterzwaag FR)

               N.N. Hendriks (1764- )                                                                                                                                                                          (Oudehorne FR)

               Joeke/Euke Hendriks (Hoogeveen) (1771-1831) & Annegjen Hendriks (van der Hout) (1782-1835) (1802)           (Jubbega/ /Nieuwehorne/Hornsterzwaag FR)

                      Hendrik Joekes (1804-1806)                                                                                                                                                         (Oudehorne/ FR)

                      Hendrik Joekes (1807-1888)                                                                                                                           (Hoornsterzwaag/Ter Idzard/Oldeholtwolde FR)

                      Tijttje Joekes (Hoogeveen) (1809-1890) & Harmen Egberts Hoekstra (1802-1885) (1835)                   (Jubbega/Ter Idzard/Weststellingwerf FR)

               Aaffjen/Aafke Hendriks (Hoogeveen) (1774-1847) & Jan Martens (de Boer) (1808)                                                (Hornsterzwaag/Terwispel/Opsterland FR)

               Ate Hendriks (1779- )                                                                                                                                                                            (Hornsterzwaag FR)

               Rinke Hendriks (Hoogeveen) (1782-1830) & Lijsbert Sakes (Gaastra) (1789-1835) (1810)                                              (Donkerbroek/Hz/Hoornsterzwaag FR)

                      Aate Rinkes Hogeveen (1812-1882) & Petronelle Rijksen (1819-1880) (1843)                                                                  (Donkerbroek FR/Af/Amersfoort UT)

                              Rinke Aates Hoogeveen (1844-1913) & Barendje van Veldhuizen ( -1930) (1870)                                                             (Amersfoort UT/Hl/Hoevelaken GD)

                                     Arie Hoogeveen (1871-1875)

                                     Aart Hoogeveen (1873-1929) & Neeltje Veenendaal (1877- ) (1899)                                                                   (Hoevelaken/Ede/Ede GD)

                                             Rinke Hoogeveen (1900-1975) & Annetta Cornelia Frederika Tapperwijn (1926)                                  (Ede GD/ /A’dam NH)

                                             Rinke Hoogeveen (1900-1975) & Johanna Cornelia Bilkert (1933)                                                               (Ede GD/ / )

                                                    Netty Hoogeveen (1934- )

                                             Albert Hoogeveen (1901-1993) & Hendrika Boon (1925)

                                                    Neeltje Hendrika Hoogeveen (1927- )

                                                    Johanna Aartje Hoogeveen (1931- )

                                             Arie Hoogeveen (1902-1973) & Adriana Cornelia Nieuwland (1934)

                                                    Willemijntje Jannetje Hoogeveen (1936- ) & Cornelis van Schagen

                                             Elizabeth Hoogeveen (1904-1982) & Andreas Casper van der Linden (1936)

                                             Barendje Hoogeveen (1907-1908)                                                                                                                       (HL/Het Loo(Apeldoorn) GD)

                                             Barend Hoogeveen (1910-1910)                                                                                                                          (HL/Het Loo(Apeldoorn) GD)

                                             Barend Hoogeveen (1911-1973) & Johanna Berendina Hoefakker (1934)

                                                    Aart Hoogeveen (1935- )

                                                    Hendrik Albert Hoogeveen (1941-1974)

                                                    Rinke Hoogeveen (1952-1953)

                                             Barend Hoogeveen (1911-1973) & Lummegina Roodbergen (1963)

                                             Jacoba Neeltje Hoogeveen (1915- ) & Johannes Willem Stegeman (1941)

                                             Cornelis Hogeveen (1926-1942)

                                     Petronella Hoogeveen (1874-1922) & Hendrik Sukkel (1899)

                                     Aaltje Hoogeveen (1875-1876)

                                     Ari Hoogeveen (1877-1901)

                                     Aaltje Hoogeveen (1878-1958) & Hendrik Hoefakker (1875-1947)                                                                       (///Baarn UT)

                                     Christina Hoogeveen (1880-1954) & Jippe Jansen (1903)

                                     Elisabeth Hoogeveen (1882-1885)

                                     Teunis Hoogeveen (1884-1931) & Stijntje Timmerman (1884- ) (1910)                                                (Hoevelaken GD/Eemnes/Amersfoort UT)

                                     Evert Hoogeveen (1885-1959) & Elisabeth Groothuizen (1895- ) (1918)                                                             (Hoevelaken GD/Db/Driebergen UT)

                                             Barendina Elizabeth Hoogeveen (1922-2008)

                                             Jan Hoogeveen (1924-1935)                                                                                                                                 (Zeist/Zeist UT)

                                             Rinke Hoogeveen (1925-2005)

                                     Elisabeth Hoogeveen (1887-1976) & Wulfert Roersen (1913)

                                     Cornelia Hoogeveen (1888-1888)

                                     N.N. Hoogeveen (1889-1889)

                              Teunis Aates Hoogeveen (1848-1848)

                              Christina Aates Willemijna Hoogeveen (1850-1853)

                              Teunis Aates Hoogeveen (1852-1852)

                              Christina Willemijna Aates Hoogeveen (1854-1931) & Harmen Suik (1857- ) (1887)                                                 (Amersfoort/Baarn/Baarn UT)

                              Elisabeth Aates Hoogeveen (1857- ) & Willem van Nieuwkerk (1859- ) (1881)                                                             (Af/Baarn/Amersfoort UT)

                              Teunis Aates Hogeveen (1861-1932) & Jannetje van den Hengel (1864- ) (1883)                                                             (Af/Nijkerk GD/Amersfoort UT)

                                     Petronella Hogeveen (1884-1971) & Teunis Buitenhuis (1891- ) (1926)                                                               (Af/Leusden/Amersfoort UT)

                                     Hendrik Hogeveen (1885-1905)

                                     Christina Wilhelmina Hogeveen (1886-1900)

                                     Arie Hogeveen (1887-1889)

                                     Grietje Hogeveen (1889-1977) & Hendrik Jekel (1892- ) (1922)                                                                             (Af/Af/Amersfoort UT)

                                     Elisabeth Hogeveen (1890-1922) & Teunis Buitenhuis (1891- ) (1917)                                                                 (Af/Leusden/Amersfoort UT)

                                     Geertje Hogeveen (1892-1986) & Johannes Jekel (1893- ) (1923)                                                                         (Af/Af/Amersfoort UT)

                                     Jannetje Hogeveen (1893-1994) & Johan Frans Arnoud de Kruijff (1894- ) (1926)                                  (Af/Utrecht/Amersfoort UT)

                                     Berdina Hogeveen (1894-1896)

                                     Berdina Hogeveen (1897-1981)

                                     Alida Hogeveen (1898-1986)

                                     Woutera Hogeveen (1899-1982) & Harm Kinkhorst (1927)

                                     Hendrika Hogeveen (1896-1916)

                                     Christina Wilhelmina Hogeveen (1901-1985) & Meine Meines (1926)

                                     Gerarda Wilhelmina Cornelia Hogeveen (1902-1903)

                                     Wilhelmina Adriana Hoogeveen (1903-1904)

                                     Hendrik Hogeveen (1905-1994) & Catharina Gerarda de Wit (1941)

                      IJke Rinkes Hogeveen (1815-1853) & Teije Berents Posthumus (1818-1901) (1842)                               (Hoornsterzwaag/Oosterwolde/Ooststellingwerf FR)

                      Jantje Rinkes Hogeveen (1818-1901) & Lammert Jans van Weperen (1820-1854) (1847)    (Hoornsterzwaag/Oosterwolde/Ooststellingwerf FR)

                      Jantje Rinkes Hogeveen (1818-1901) & Teije Berents Posthumus (1818-1901) (1856)                               (Hoornsterzwaag/Oosterwolde/Ooststellingwerf FR)

                      Elske Rinkes Hogeveen (1821-1896) & Roel Hendriks de Vos (1820-1889) (1856)                               (Hoornsterzwaag/Gorredijk/Ooststellingwerf FR)

                      Sake Rinkes Hoogeveen (1828-1903) & Wemke Sjerps Hof (1820-1880) (1856)                                 (Hoornsterzwaag/Oosterwolde/Ooststellingwerf FR)

                              N.N. Hoogeveen (1857-1857)                                                                                                                (Ow/Oosterwolde FR)

                              Rinke Sakes Hoogeveen (1858-1860)                                                                                                   (Ow/Oosterwolde FR)

                              Aaltje Sakes Hoogeveen (1860-1911) & Roelof Betten (1860-1940) (1885)                               (Oosterwolde/Appelscha/Ooststellingwerf FR)

                              Elisabeth Sakes Hoogeveen (1862-1943) & Hendrik Roelofs Jager (1861-1948) (1887)    (Oosterwolde/Oldeberkoop/Ooststellingwerf FR)

                              Rinke Sakes Hoogeveen (1864-1887)                                                                                                   (Oosterwolde/Ooststellingwerf FR)

                              Antje Hoogeveen (1867-1903) & Theunis Nijenhuis (1863- ) (1887)                                              (Ow/Oosterwolde/Ooststellingwerf FR)

 

Smallingererland, Friesland

 

•Jakob Gaukes (~1710- ) & Attje                                                                                                                                                                       (Smallingererland FR)

       Gauke Jakobs (Hogeveen) (1743-1813) & Grietje Arends (Mud) (1759-1813) (1776) [DG]                                 (Noorderdrachten/Leeuwarden/Drachten FR)

               Jakob Gaukes (Zwarteveen) (1777-1856) & Riemkjen Geerts (1777-1867) (1803) [DG]                                              (Drachten/Noorderdrachten/Wolvega FR)

               Antje Gaukes (Hogeveen) (1779->1824) & Meine Siegers (van der Zee) (<1807)                                                      (Drachten/Nd/ /Noorderdrachten FR)

               Otze/Atze Gaukes (Hogeveen) (1786-1822) & Imkjen Harmens van Zwol (1796-1855) (1815)                   (Drachten/Langezwaag/Opsterland FR)

                      Gauke Otzes Hogeveen (1815-1885) & Grietje IJnses Lageveen (1820- ) (1848)                                                (Giethoorn OV/Terwispel/Opsterland FR)

                              Imkjen Gaukes Hogeveen (1849-1874) & Wieger Harmens Krikken (1844- ) (1868)                                              (Tp/Terwispel/Opsterland FR)

                      Wijtske Otzes Hogeveen (1816-1891) & Anne Meints Hof (1818->1891) (1840)                  (Steenwijkerwold OV/Terwispel/Opsterland/Terwispel FR)

                      Otze Otzes Hogeveen (1822-1890) & Wimke Hendriks Hof (1820-1891) (1842)                                 (Steenwijkerwold OV/Terwispel/Opsterland FR)

                              Imkjen Otzes Hogeveen (1843-1916) & Hendrik van den Berg (1841- ) (1864)                                              (Tp/Terwispel/Opsterland FR)

                              Antje Otzes Hogeveen (1848-1939) & Sijtze Wiebes Lageveen (1846- ) (1869)                                              (Tp/Terwispel/Opsterland FR)

                              Wijtske Otzes Hogeveen (1851-1927) & Koop Pieters Dam (1845-1923) (1871)                              (Terwispel/Tjalleberd/Opsterland FR/Groningen GR)

                              Martsen Otzes Hogeveen (1857-1884) & Jouke Melles de Haan (1852- ) (1877)                                              (Terwispel/Ter Idzard/Opsterland FR/Leek GR)

                              Anne Otzes Hogeveen (1863-1913)                                                                                                                     (Opsterland/Ureterp FR)

                              Hendrik Otzes Hogeveen (1845-1897) & Hendrikje Jacobs Zwerver (1848- ) (1872)                                              (Terwispel/Haulerwijk/Opsterland FR)

                                     Otze Hogeveen (1873-1897)                                                                                                                                         (Beets/Beets FR)

                                     N.N. Hogeveen (1875-1875)                                                                                                                                         (Ol/Opsterland FR)

                                     Jacob Hogeveen (1876-1884)                                                                                                                                       (Beets/Beets FR)

                                     Anne Hogeveen (1878-1936) & Grada Elshof (1901)                                                                                                (Opsterland///Enschede OV)

                                             Hendrik Hoogeveen (1902-1970) & Antoinette Lassche (1924)

                                                    Grada Hoogeveen (1924-1995) & Hendrik Jonkers (1944)

                                                    Roelof Willem Hoogeveen (1925-1926)

                                                    Anne Hoogeveen (1927- )

                                                    Marrigje Hoogeveen (1931-2002) & Friedel Adolf Niemeyer (1952)

                                             Hendrik Hoogeveen (1902-1970) & Marijtje Groos (1968)

                                             Jan Hoogeveen (1904-1904)

                                             Jan Hoogeveen (1905-1980) & Jacobje Dragt (1933)

                                                    Grada Hoogeveen (1935-1990) & Gerrit Timmerman (1955)

                                             Johanna Hoogeveen (1906-1980) & Jan Boessenkool (1930)

                                             Jacob Hoogeveen (1907-1908)

                                             N.N. Hoogeveen (1908-1908)

                                             Jacob Hoogeveen (1910-1944) & Eva ten Kaate (1932)

                                                    Anne Hoogeveen (1934- )

                                                    Jennie Hoogeveen (1937- )

                                             Gerrit Hoogeveen (1911-1911)

                                             N.N. Hoogeveen (1912-1912)

                                             Willem Hoogeveen (1914-1914)

                                             Hendrikje Hoogeveen (1915-1991) & Jan Agterbosch (1939)

                                             Hendrikje Hoogeveen (1915-1991) & Herman Gönning (1986)

                                             Herman Hoogeveen (1920-2007) & Rigtje Tigchelaar (1944)

                                                    Grada Hoogeveen (1947- )

                                                    Charlotte Hoogeveen (1953- )

                                     Wimke Hogeveen (1880-1950) & Taede de Vries (1908)                                                                                         (Opsterland/ / FR)

                                     Gauke Hogeveen (1883-1960) & Geertruida Gerritdina Hulshof (1907)                                                               (Opsterland/ / FR)

                                                    Hendrikje Hoogeveen (1908-1908)

                                                    Johanna Hoogeveen (1909-2000) & Gerrit Hendrik Kuipers (1932)

                                                    Hendrikje Hoogeveen (1910-2008) & Gerhardus Geverink (1933)

                                                    Gerritje Hoogeveen (1911-1982) & Hendrik Schipper (1934)

                                                    Hendrik Hoogeveen (1913-1989) & Maria Adriana Schrijver (1945)

                                                            Sara Maria Hoogeveen (1950-1950)

                                                            Hendrik Hoogeveen (1953-1953)

                                                    Hendrik Hoogeveen (1913-1989) & Trijntje Posthuma (1983)

                                                    Atze Hoogeveen (1915-1980) & Grietje Hagting (1940)

                                                            Aaltje Hoogeveen (1942-2003) & Edo Timmerman (1965)

                                                            Atze Willem Hoogeveen (1952- )

                                                    Jan Willem Hoogeveen (1917-1991) & Herta Vaas (1941)

                                                            Geertruida Gerritdina Hoogeveen (1942- )

                                                            Maria Hoogeveen (1943- )

                                                            Gauke Hoogeveen (1946- )

                                                            Jan Willem Hoogeveen (1948- )

                                                            Hendrik Hoogeveen (1950- )

                                                    Anne Hoogeveen (1919-1989) & Johanna Kroondijk (1945)

                                                            Gerard Gauke Hoogeveen (1947- )

                                                            Jacob Egbert Hoogeveen (1950- )

                                                    Grada Hoogeveen (1920-2011) & Harm Kremer (1949)

                                                    Wilhelmina Hoogeveen (1922- )

                                                    Wimke Hoogeveen (1924-2002) & Karel Johan Post (1950)

                                                    Gauke Hoogeveen (1926-1952)

                                                    Gerrit Herman Hoogeveen (1929-2005) & Femmigje Polman (1951)

                                                            Geertruida Gerritdina Hoogeveen (1952- )

                                                            Gerald Hoogeveen (1961- )

                                     Jacob Hogeveen (1887-1887)                                                                                                                                       (Beets/Beets FR)

                                     Jacob Hogeveen (1890-1953) & Josephine Louise Güttgemans (1912)                                                                (Opsterland/ / FR)

                                             Hendrik Hoogeveen (1912-1913)

                                             Josephine Hoogeveen (1916-1980) & Herman Japink (1942)

                                             Hendrika Louisa Hoogeveen (1919-1921)

                                             Hendrik Hoogeveen (1922-1995) & Gerritdina Johanna Kuiper (1952)

                                                    Louise Hoogeveen (1953- )

                                                    Anita Hoogeveen (1958- )

                                             Louisa Hendrika Hoogeveen (1924-2003) & Jacob Blok (1948)

                              Otze Otzes Hogeveen (1854-1922) & Rinske Jeeps van der Klok (1858- ) (1878)                                              (Terwispel/Luinjeberd/Opsterland FR)

                                     Jeep Hoogeveen (1879-1880)                                                                                                                                       (Ol/Opsterland FR)

                                     Otze Hoogeveen (1880-1938)                                                                                                                                       (Opsterland FR)

                                     Jeep Hoogeveen (1882-1940) & Willemke Hof (1914)                                                                                             (Opsterland/ / FR)

                                             Otze Hoogeveen (1916-1998) & Jantje van den Berg (1916-1998) (1940)                                              (Aengwirden/Beetsterzwaag/ FR)

                                                    Willemke Hoogeveen (1941-2006) & Arjen Pieter Doede Bakker (1973)

                                                    Hendrik Hoogeveen (1942-1987)

                                                    Grietje Hoogeveen (1951- )

                                             Neeltje Hoogeveen (1919-2002) & Dirk van der Duim (1949)

                                     Anne Hoogeveen (1884-1954) & Jentje Kuiper (1886- ) (1909)                                                (Beets/Luinjeberd/Aengwirden FR/Zwolle OV)

                                             Rinskje Hoogeveen (1910-1975) & Herman Volkers (1936)

                                             Hiltje Hoogeveen (1910-1984) & Hendrik Kollenhoff (1937)

                                             Atze Hoogeveen (1911-1989) & Lucia Josephina Rouwers (1943)

                                                    Maria Lucia Josephina Hoogeveen (1944- )

                                                    Jentje Hendrika Geertruida Hoogeveen (1945- )

                                                    Hermina Bernarda Josephina Hoogeveen (1947- )

                                                    Anna Rudolpha Hoogeveen (1948- )

                                                    Renske Maria Joanna Hoogeveen (1951- )

                                             Adam Hoogeveen (1914-1979) & Aleida van Zutphen (1939)

                                                    Anne Hoogeveen (1940- )

                                             Otze Hoogeveen (1917-1990) & Jacoba Johanna Korver (1937)

                                                    Anna Hoogeveen (1938- )

                                                    Johanna Hoogeveen (1939-1942)                                                                                                                                (Enschede OV)

                                             Otze Hoogeveen (1917-1990) & Dorothea van Regteren (1944)

                                                    Dorothea Antonetta Hoogeveen (1945- )

                                                    Anna Otze Hoogeveen (1946- )

                                                    Otze Ronald Hoogeveen (1947-1999) & Annie Jacoba Mooij (1971)

                                                            Monique Francisca Hoogeveen (1971- )

                                                            Ingrid Hoogeveen (1973- )

                                                    Theodorus Bernard Hoogeveen (1949- )

                                                    Johanna Adri Hoogeveen (1953-2008)

                                                            Otze Herman Evert Hoogeveen (1974- )

                                                            Johannes Hoogeveen (1983- )

                                                    Herman Rens Hoogeveen (1958- )

                                                    Evert Jozeph Hoogeveen (1961- )

                                             Berber Hoogeveen(1919-1994) & Julianus Gerrit Antonie Korver (1941)

                                             Marijke Hoogeveen (1920-1998)

                                             Martje Hoogeveen (1922-2005)

                                                    Arnold Hoogeveen (1942-1944)                                                                                                                                   (d.Utrecht UT)

                                             Martje Hoogeveen (1922-2005) & Albertus Hadderingh (1952)

                                             Hendrika Hoogeveen (1923-2006) & Jacob van Veen (1942)

                                             Aukje Hoogeveen (1929-1976) & Wietse Postma (1951)

                                     Barteld Hoogeveen (1886-1958) & Hiltje Bethlehem (1892-1959) (1911)                                              (Boornbergum/Lippenhuizen/Opsterland FR)

                                             Joukje Hoogeveen (1911-1988) & Geert Kramer (1905-1959) (1929)

                                             Atze Hoogeveen (1914-1976) & Trientje van der Meer (1937)

                                                    Froukje Hoogeveen (1938- )

                                                    Hiltje Bartje Hoogeveen (1944- )

                                             Dirk Hoogeveen (1914-1979) & Trijntje Dijkstra (1939)

                                                    Jeltje Hoogeveen (1944- )

                                             N.N. Hoogeveen (1922-1922)

                              Bauke Otzes Hoogeveen (1860-1942) & Aukje Krist (1887)

                                     Wimke Hoogeveen (1888-1888)

                                     Otze Hoogeveen (1889-1970) & Wietske Huisman (1912)                                                                                      (Opsterland/ / FR)

                                             Gauke Hoogeveen (1912-1999) & Eelkje Rinske Hofstra (1946)

                                                    Catharina Hoogeveen (1948- )

                                                    Wietske Aukje Hoogeveen (1950- )

                                                    Janke Janny Hoogeveen (1960- )

                                                    Geertje Hoogeveen (1962- )

                                             Geert Hoogeveen (1915-1991) & Pietje de Groot (1941)

                                                    Klaske Wietske Hoogeveen (1943- )

                                                    Otze Anne Hoogeveen (1946- )

                                                    Anne Gauke Hoogeveen (1950- )

                                             Aukje Hoogeveen (1918-1999) & Haaije Veldstra (1945)

                                             Aldert Hoogeveen (1922-2008) & Jeltje Piek (1945)

                                                    Johanna Hoogeveen (1945- )

                                                    Atze Hoogeveen (1947- )

                                                    Wietske Hoogeveen (1952- )

                                                    Johannes Hoogeveen (1963- )

                                     Oentje Hoogeveen (1891-1962) & Harmen van Seijen (1911)

                                     Wimke Hoogeveen (1892-1920)

                                     Jan Hoogeveen (1895-1971) & Grietje de Vries (1917)

                                             Imkje Hoogeveen (1917-2009) & Reinder van der Leest (1938)

                                             Aukje Hoogeveen (1920-2006) & Roel Meijer (1947)

                                             Jantje Hoogeveen (1924-1966) & Klaas Kaars (1955)

                                             Baukje Hoogeveen (1926-1930)

                                             Jacob Hoogeveen (1928- )

                                             Gauke Hoogeveen (1930-1996) & Antje Hendrika van Kalsbeek (1968)

                                                    Pieter Jan Hoogeveen (1973- )

                                                    Jan Pieter Hoogeveen (1979- )

                                             Baukje Hoogeveen (1931-1988) & Doeke Tolsma (1953)

                                             Metje Hoogeveen (1934-1938)

                                             Oentje Hoogeveen (1937- )

 

Sjoerd Jeens (~1740-1807) & Riemkjen Heines ( -1801) (1762)                                      [DG 1767 “zeer onverwacht”]                        (Zd/Zuiderdrachten/Drachten FR)

       Jeen Sjoerds (Hoogeveen) (1766-1842) & Antje Kornelis (1780-1811) (1799)        [DG 1800]                                              (Hl/Hl/Haskerland/Utingeradeel FR)

               Hindrik Jeens (1811-1811)                                                                                                                                                                   (Ud/Utingeradeel FR)

       Geeuke Sjoerds (Hoogeveen) (1768-1845) & Joukje Jochems (Oosterhof) (1809) [DG 1813]                                              (Dt/Leeuwarden/Drachten/Utingeradeel FR)

 

Surhuisterveen, Friesland

 

Jan Wijbes (~1700- ) & Lijsbet Fransen (1724)                                                                                                                                              ( / /Surhuisterveen FR)

       Janke Jans (1725- )                                                                                                                                                                                        (Surhuisterveen FR)

       Wijbe Jans (1727- )                                                                                                                                                                                        (Surhuisterveen FR)

       Wijbe Jans (Hogeveen) (1730-1757)                                  [matroos 1757]                                                                                                 (Surhuisterveen FR/Azie)

 

•Hendrik Klazes (1686-1768) & Trijntje Gerrits (1707)                                        [1. huwelijk]                          [story]                    (Dh/Noorderdrachten/Drogeham FR)

       Claas Hendriks (Hogeveen) (1710-1803) & Sijtske Johannes ( ->1759) (1740)                                                                                  (Sv/ /Surhuisterveen FR)

               Hendrik Klazes Hendriks (1741-1788) & Janke Wellems ( -1789) (~1765)                                                                                  (Surhuisterveen/ / FR)

               Marijke Klazes (1743->1799) & Teunis Gosses (1774)                                                                                                     (Sv/Surhuisterveen/Achtkarspelen FR)

               Marijke Klazes (1743->1799) & Reinder Claases (Bosma) (1733-1813) (1782)                                                           (Sv/Surhuisterveen/Achtkarspelen FR)

               Johannes Klazes (1749-1759)                                                                                                                                                              (Sv/Surhuisterveen FR)

       Claas Hendriks (Hogeveen) (1710-1803) & Eelkje Hiddes (1735-1804) (1764)                                                    (Surhuisterveen/Leeuwarden FR/Groningen GR)

               Janneke Klazes (Hogeveen) (1766-1803) & Bernardus Croese (1788)                                                                         (Leeuwarden FR/Terborg/Terborg GD)

               Janneke Klazes (Hogeveen) (1766-1803) & Willem van Hardeveld ( ->1807) (1798)                                                 (Lw/Vd/Leeuwarden FR/Veenendaal UT)

               Johannes Klazes Hogeveen (1767-1768)                                                                                                                                          (Lw/Leeuwarden FR)

               Johannes Klazes Hogeveen (1769-1770)                                                                                                                                          (Lw/Leeuwarden FR)

               Johannes Klazes Hogeveen (1771- )                                                                                                                                                  (Leeuwarden FR)

               Froukje Klazes Hogeveen (1773-1773)                                                                                                                                              (Lw/Leeuwarden FR)

               Hidde Klazes Hogeveen (1774- )                                                                                                                                                         (Leeuwarden FR)

               Froukje Klazes (Hogeveen) (1777-1806) & Pieter van Asch (1774-1848) (1800)                                                                       (Lw/Lw/Leeuwarden FR)

       Wijbe Hendriks (1712- )                                                                                                                                                                                (Surhuisterveen FR)

       N.N. Hendriks ( -1718)                                                                                                                                                                                  (Surhuizum FR)

       N.N. Hendriks ( -1721)                                                                                                                                                                                  (Surhuizum FR)

Hendrik Klazes (1686-1768) & Geeske Eijses (~1735)                                          [2. huwelijk]                                                                       (Drogeham/ /Surhuisterveen FR)

       Martinus Hendriks (Hoogeveen) (1739-1819) & Marijke Ouwes (1739-1819) (~1760)                                                                    (Sv/Sv/Surhuisterveen FR)

               Sijtske Martinus (Hoogeveen) (1763-1845) & Aebele Hendriks (Looijinga) (1796)                                     (Surhuisterveen/Lw/Leeuwarden/Smallingerland FR)

               Froukje Martinus (Hoogeveen ) (1770-1815) & Tijmen Roelofs (Weersma) (1767-1798) (1793)                   (Surhuisterveen/Lw/Leeuwarden FR)

               Froukje Martinus (Hoogeveen ) (1770-1815) & Hendrik Weender (1777-1849) (1808)                                              (Surhuisterveen/Lw/Leeuwarden FR)

               Grietje Martinus (Hoogeveen) (1770-1844) & Egbert Meines (Keuning) (1801)                                         (Surhuisterveen/Dr/Drachten/Smallingeland FR)

               Geeske Martinus (Hogeveen) (1772-1858) & Tiete Klaases (1775-1807) (1798)                                                       (Surhuisterveen/Om/Oostermeer FR)

                      Taetske Tietes (Hoogeveen) (1799-1872)                                                                                                                                 (Oostermeer/Hardegrijp FR)

                      Martinus Tietes (Hoogeveen) (1801-1833)                                                                                                                               (Om/Oostermeer FR)

                      Klaas Tietes (Hoogeveen) (1803-1879)                                                                                                                                      (Oostermeer/Hardegrijp FR)

                      Jacob Tietes (Hoogeveen) (1805-1887)                                                                                                                                     (Om/Oostermeer FR)

               Antje Martinus (Hoogeveen) (1775-1839)                                                                                                                                        (Sv/Surhuisterveen FR)

               Trijntje Martinus (Hoogeveen) (1777-1857)                                                                                                                                     (Surhuisterveen/Oostermeer FR)

               Hendrikje Martinus (Hoogeveen) (1780-1838) & Wildrik Pieters (Boomsma) (1778-1819) (1807)                   (Surhuisterveen/Kollum/Kollumerland FR)

       Geeske Hindriks (Hoogeveen) (1745-1832) & Hindrik Geerts (Heidema) (1752-1834) (1777)                                              (Surhuisterveen FR/Sm/Scharmer/Engelbert GR)

       Eijse Hendriks Hogeveen (~1735-1804) & Josina/Gesina Johannes (1726-1811) (~1770)                [family boats] [story]            (Sv/ /Surhuisterveen/Leeuwarden FR)

               Johannes Eijses (Hogeveen) (1772-1833) & Trijntje Wijbes (Wagenaar) (1785-1852) (1803)                               (Sv/Surhuisterveen/Achtkarspelen/Donkerbroek FR)

                      Josijna Johannes (1804- )                                                                                                                                                              (Surhuisterveen FR)

                      Tijtje Johannes (Hogeveen) (1805-1866) & Andries Jans Maijer (1830)                                                                               (Surhuisterveen/ / FR)

                      Josijna Johannes (Hoogeveen) (1807-1863) & Pieter Rienks Hof (1834)                                                                             (Surhuisterveen/ / FR)

                      Hendrikje Johannes (Hoogeveen) (1810-1846) & Lykle Jakobs Bonstra (1810-1894) (1835)                   (Surhuisterveen/Bh/Boornsterhem FR)

                      Eijse Johannes Hoogeveen (1812-1838)            [died in accident on different boat]                                                                    (Surhuisterveen/Grouw FR)

                      Romkje Johannes Hoogeveen (1815-1833)      [died with father in boat accident]                                                                     (Surhuisterveen/Donkerbroek FR)

                      Jacob Johannes Hogeveen (1823-1833)            [died with father in boat accident]                                                                     (Surhuisterveen/Donkerbroek FR)

                      Sjoukje Johannes Hogeveen (1826-1828)                                                                                                                                  (Sv/Surhuisterveen FR)

                      Sjoukje Johannes Hogeveen (1829-1898) & Keimpe Luitjens Veenstra (1826-1909) (1851)    (Surhuisterveen/Muggenbeet OV/Ooststellingwerf FR)

                      Hendrik Johannes Hogeveen (1820-1864) & Jantje Harmens Drok (1817-1878) (1843)                               (Surhuisterveen FR/Veendam GR/Ooststellingwerf FR)

                              Trijntje Hendriks Hoogeveen (1845-1925) & Gerben Jans de Jong (1845- ) (1867)                                              (Dronrijp/Leeuwarden/Ooststellingwerf FR)

                              Albertje Hendriks Hoogeveen (1847-1925)                                                                                                        (Donkerbroek FR/Nieuweschans GR)

                                     Alle Hoogeveen (1867- ) & Janna de Groot (1872- ) (1891)                                                                     (Kollum/Harlingen FR/Nieuwer-Amstel NH)

                                             Jansje Alberdine Hoogeveen (1892-1892)                                                                                                          (NA/Nieuwer-Amstel NH)

                                     Alle Hoogeveen (1867- ) & Johanna Bisschop (1866- ) (1894)                                                                                (Kollum/Leeuwarden FR/A’dam NH)

                                             Aukje Hoogeveen (1893-1989) & Maurits van Santen (1888- ) (1920div1930)                                  (Ad/A’dam/Zaandam NH)

                                             Albertje Hendrika Hoogeveen (1895-1967) & Francois Parrij (1919div1927)

                                             Albertje Hendrika Hoogeveen (1895-1967) & Hermanus Bernardus Wiardi Beckman (1940)

                                             Alle Hoogeveen (1898-1959) & Margaretha Johanna van Leeuwen (1898- ) (1919)                                  (Ad/Ad/A’dam NH/Woerden UT)

                                                    Alle Hoogeveen (1920-1976) & Elizabeth Maria van Dongen (1942)                                                             (A’dam NH/ / )

                                                            Anna Maria Margaretha Petronella Hoogeveen (1943- )

                                                            Alphonsa Cornelia Maria Hoogeveen (1947- )

                                                    Gerard Hoogeveen (1922-1983) & Petronella Wilhelmina Neervoort (1944)                                  (A’dam NH/ / )

                                                            Yvonne Margaretha Hoogeveen (1944- )

                                                            Gerard Hoogeveen (1946- )

                                                    Gerard Hoogeveen (1922-1983) & Petronella Johanna Cornelia Heilblom (1950)                (A’dam NH/ / )

                                                    Gerard Hoogeveen (1922-1983) & Johanna Lammers (1955)                                                                 (A’dam NH/ / )

                                                    Johanna Hoogeveen (1928-1986) & Johannes Hendrik Starreveld (1959)                                  (A’dam NH/ / )

                                                    Margaretha Johanna Hoogeveen (1930- )                                                                                                  (Den Haag/ / ZH)

                                                    Albertus Hendricus Hoogeveen (1938- )

                                             Johanna Hoogeveen (1900-1974) & Johannes Petrus Klees (1926)

                              Johannes Hendriks Hoogeveen (1850-1940) & Sijtske de Jong (1849- ) (1891)                                              (Donkerbroek/Franeker/Harlingen FR)

                                     Anke Johanna Hoogeveen (1892-1983) & Tjeerd Rosendal (1892- ) (1914)                                                             (Hl/Hl/Harlingen FR)

                              Eize Hendriks Hoogeveen (1853-1863)                                                                                                                              (Utingeradeel/Opsterland FR)

                              Grietje Hendriks Hoogeveen (1856-1856)                                                                                                          (Donkerbroek/Ooststellingwerf FR)

                              Grietje Hendriks Hoogeveen (1858-1839) & Elzo Slik (1853- ) (1894)                                            (Leeuwarden FR/Nieuweschans/Nieuwe Pekela GR)

                              Harmen Hendriks Hoogeveen (1858-1859)                                                                                                                       (Lw/Leeuwarden FR)

                              Tietje Hendriks Hoogeveen (1861-1863)                                                                                                                           (Appelscha/Opsterland FR)

                      Wijbe Johannes Hoogeveen (1818-<1871) & Ijda/Ike Jacobs Belle (1829-1881) (1850)                [story]     (Surhuisterveen/Opsterland/Ooststellingwerf FR)

                              Jakobje Wijbes Hoogeveen (1853-1915) & Joldert Willems de Vries (1850- ) (1872)                                  (Ooststellingwerf FR/Appelscha GR/Emmen DR)

                              Hendrik Wijbes Hoogeveen (1859-1860)

                              Wijtske Wijbes Hoogeveen (1863-1939) & Johann Hinrich Knutzen (1841- ) (1898)                                              (Ooststellingwerf FR/Oldenburg DE/A’dam NH)

                                     Hendrik Gerrit Hoogeveen (1882-1976)

                                     Wijbe Johannes Hoogeveen (1884- )

                                     Johann Heinrich Hoogeveen (1886- ) & Anna Benner

                                             Luise Josepha Hoogeveen (1910-1984) & Philip Emden (1930)

                                             Luise Josepha Hoogeveen (1910-1984) & Adrianus Johannes Houtman (1948)

                                     Johannes Hoogeveen (1889-1947) & Josepha Ratajczyk (1912)

                                             Erna Margareta Juliana Hoogeveen (1912-1991) & Hendrik Willem Hubert Geurts Hoogeveen (1910-1982) (1935) ( /Kerkrade LB/A’dam NH)

                                             Helena Wilhelmina Maria Hoogeveen (1923-2005) & Aart Rietveld (1942)

                                     Gerrit Hoogeveen (Knutzen) (1892-1970) & Martha Marie Perlewitz (1914)

                                     Ida Jacoba Hoogeveen (1893-1894)

                                     Jacobus Hoogeveen (Knutzen) (1895-1953) & Maria Bijl (1918)

                              Wijtske Wijbes Hoogeveen (1863-1939) & Jacob van Elk (1964- ) (1908)                                                    (Ooststellingwerf/Utrecht UT/Sloten NH)

                              Johannes Wijbes Hoogeveen (1850-1928) & Pietje van der Wijk (1852- ) (1871)                [1. huwelijk]           (Ooststellingwerf FR/Smilde/Emmen DR)

                                     Ijda Hoogeveen (1872-1951) & Anne Doek (1893)                                                                                                   ( / /Heerlen LB)

                                     Ijda Hoogeveen (1872-1951) & Jan Brink (1928)                                                                                                       ( / /Heerlen LB)

                                     Klaas Hoogeveen (1874-1948)                                                                                                                                      ( /Neede GD)

                                     Wijbe Hoogeveen (1878-1901) & Antje Koens (1900)

                                             Pietje Hoogeveen (1900-1901)

                                             Hendrikje Hoogeveen (1901-1979) & Siert Smit (1923)

                                     Berendina Hoogeveen (1881-1960) & Geert Hartgers (1902)                                                                                (Emmen DR/ / OV)

                                     Berendina Hoogeveen (1881-1960) & Johannes Bijker (1920)                                                                               (Emmen DR/ /Enschede OV)

                                     Jacobje Hoogeveen (1884-1946) & Dirk Koens (1901)                                                                                             ( / /Neede GD)

                                     Johannes Hoogeveen (1886-1943) & Wietske Middelbos (1910)

                                             Johannes Hoogeveen (1911-1990) & Hendrika Brakel (1937)

                                                    Wietzke Hoogeveen (1938- )

                                                    Harm Hoogeveen (1939-2008) & Annie Keur (1967div1983)

                                                            Erwin Hoogeveen (1967- )

                                                            Gejo Hoogeveen (1977- )

                                                            Rano Hoogeveen (1985- )

                                             Harm Hoogeveen (1912-1999) & Willemina Staphorst (1937)

                                                    Johannes Hoogeveen (1938-2007) & Gezina Bosma (1961)

                                                            Harm Hoogeveen (1961- )

                                                            Jannette Willemtje Hoogeveen (1965- )

                                                            Willemina Johanna Hoogeveen (1972- )

                                                    Jantje Hoogeveen (1939- ) & Hendrik Schonewille (1960)

                                                    Hendrik Hoogeveen (1941-1986) & Janna Dokter (1967)

                                                            Willemina Hoogeveen (1968- )

                                                            Egbert Hendrik Harm Hoogeveen (1970- )

                                                    Wijbe Hoogeveen (1944- )

                                                    Wietzke Hoogeveen (1945- )

                                                    Arie Hoogeveen (1947-2009) & Jantiena Jagt (1967)

                                                            Harm Grietus Hoogeveen (1970- )

                                                            Frans Willem Hoogeveen (1973- )

                                             Pietje Hoogeveen (1915-1988) & Mannes Groenewold (1938)

                                             Reitze Hoogeveen (1918-1975) & Gesina van Nuil (1949)

                                                    Wietzke Hoogeveen (1952- )

                                                    Gesina Hoogeveen (1957- ) & Hendrik Schonewille (1977)

                                             Wijbe Hoogeveen (1920-1944)

                                             Geeske Hoogeveen (1922-1996) & Hendrik Barelds (1950)

                                             Klaas Hoogeveen (1924-2000) & Hilbertdina Knol (1949)

                                                    Wietzke Hoogeveen (1949- )

                                                    Jan Hoogeveen (1956- )

                                             Wietske Hoogeveen (1928-2007) & Jan Reening (1955)

                                             Wietze Hoogeveen (1930-2005) & Maria Katharina Lambers (1953)

                                                    Anna Margaretha Hoogeveen (1954- )

                                                    Johanna Hoogeveen (1959- )

                                                    Wietzke Hoogeveen (1962-1962)

                                     Gepke Hoogeveen (1888-1943)

                                             Johannes Wijbes Hoogeveen (1906-1920)

                                     Gepke Hoogeveen (1888-1943) & Jakob Brokstra (1907)                                                                                       ( / /Enschede OV)

                                     Katharinus Hoogeveen (1891-1948) & Aleida Reuver (1916div1922)

                                             Johannes Hoogeveen (1917-1995) & Maria Elisabeth Franssen (1921-1942) (1939)                      (Emmen DR/Maastricht/Kerkrade LB/

                                                    Aleida Elizabeth Hoogeveen (1939-2001) & Heinz Dieter Stevens (1964)

                                                    Aleida Elizabeth Hoogeveen (1939-2001) & Hendrik Marinus Peeters (1994)

                                                    Jacoba Wilhelmina Hoogeveen (1941-2003)

                                                            Maria Jozefina Elisabeth Hoogeveen (1962- )

                                                    Jacoba Wilhelmina Hoogeveen (1941-2003) & Frans Jozef Cordowiner (1963)

                                             Johannes Hoogeveen (1917-1995) & Albarta Geertruida Sukkel (1916-2002) (1944div1958)                       (Emmen DR/Bergh/Kerkrade LB)

                                             Johannes Hoogeveen (1917-1995) & Maria Ellens (1925- ) (1960div1964)                                              (Emmen DR/Woudrichem NB/Gorinchem ZH)

                                                    Jan Cornelis Hendrik Hoogeveen (1961- )

                                                    Roberto Francesco Hoogeveen (1962- )

                                             Johannes Hoogeveen (1917-1995) & Johanna Maria van den Heuvel (1932- ) (1966)    (Emmen DR/Engelen NB/Hoensbroek LB)

                                                    Jozef Jan Cordowiner (Hoogeveen) (1942-1942)

                                                    Geertruida Everdina Jennie Cordowiner (Hoogeveen) (1945-1992) & Adrianus Hermanus Jacobus Koning (1963)

                                                    Petrus Wilhelmus Sars (Hoogeveen) (1957-1975)

                                                    Franciscus Cornelis Maria Sars (Hoogeveen) (1959- )

                                     Katharinus Hoogeveen (1891-1948) & Grietje Asselman (1922)                                                                            ( / /Utrecht UT)

                                             Johannes Wijbes Hoogeveen (1923-1985) & Douke Slotegraaf (1949)

                                                    Hendrik Johannes Wijbes Hoogeveen (1951-2009)

                                                    Grietje Catharina Hoogeveen (1956- )

                                                    Antoinnette Zwaantje Hoogeveen (1959- )

                                             Hendrikus Hoogeveen (1924-1993) & Neeltje Sophia Luise van Dongen (1948)

                                                    N.N. Hoogeveen (1948-1948)

                                                    Catharina Johanna Adriana Hoogeveen (1949- )

                                                    Hendrika Luise Hoogeveen (1953- )

                                                    Grietje Petronella Magdalena Hoogeveen (1959- )

                                             Pietje Hoogeveen (1925-2008) & Adriaan Lacet (1972)

                                             Wietske Hoogeveen (1926- ) & Sietse Gjaltema (1913- ) (1947)                                                                    ( /Surhuisterveen/ FR)

                                             Janna Hoogeveen (1930-1930)

                                             Grietje Hoogeveen (1935- )

                                     Wijtske Hoogeveen (1895-1896)                                                                                                                                  (Emmen/Emmen DR)

                              Johannes Wijbes Hoogeveen (1850-1928) & Roelofje Bloeming (1850- ) (1904)                               [2. huwelijk]           (Ooststellingwerf FR/Dalen/Emmen DR)  

 

•Hepke Tjerks Benedictus (1707-1753) & Aaltje Ottes (1717-1809) (1738)